Erzsébet-kultusz. 1. Erzsébet királyné magyarországi kultusza emlékezethelyei tükrében 1898-1914 között - Budapesti Negyed52. (2006. nyár)

Előszó

pítéséről kevés jelentés maradt fenn, bár a levéltár anyagának teljes feltárása további kutatást igényel az önkormányzati levéltá­rak iratainak feltárásával. Ezzel szemben a kultusz egyik nagyon fontos, kiemelt szere­pet betöltő emlékhelyének, a budapesti „nemzeti" emlékmű történetének jelentős iratanyaga található a Miniszterelnökség anyagában is. A vizsgált anyagegyüttes for­rásként jól használható a társadalom Erzsé­betről kialakított képének és ismeretanya­gának megismeréséhez, feltárva egyúttal a kultusz szemléletmódját, lélektanát, szer­• * i • '••'15 tartásait és nyelvhasználati módjait is. Fogadja köszönetemet Ferencziné Sedlmayr Krisztina és Tompos Lilla, akik muzeológus gyakorlatom során a Magyar Nemzeti Múzeumban megismertettek Er­zsébetre vonatkozó anyagaikkal, illetve ren­delkezésemre bocsátották a közgyűjte­ménynek a királyné személyével és az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos katalógusait, felbecsülhetetlen segítséget nyújtva kutatómunkámhoz: a náluk szakmai tapasztalatszerzéssel töltött időszak leg­szebb egyetemi emlékeim közé tartozik. Tisztelettel adózom ez úton volt taná­romnak, Zeidler Miklósnak is, aki szakmai tanácsaival, illetve kultusztörténeti meg­közelítésűjavaslataival végtelen hálára kö­telezett. Hallgatótársaim közül Borovi Dánielt il­lik kiemelnem a művészettörténet szakról, aki Erzsébetről folytatott beszélgetéseink során (kölcsönös segítségnyújtás alapján) több olyan tanulmányra és forrásra hívta fel a figyelmem, melyekkel korábbi kutatása­im során még nem találkoztam, továbbá művészettörténeti szempontú megfigyelé­sei óriási segítséget jelentettek munkám folytatásában, továbbfejlesztésében. Hálásan kell megemlékeznem egy régi barátról is, Kiss Kálmánról, aki a folyamato­san felmerülő technikai problémák elhárí­tásában, illetve erős kritikai érzékkel a szö­vegek átolvasásában, majd javításában is sokat segített. Külön köszönettel tartozom munkahe­lyi vezetőmnek Szögi Lászlónak, aki az in­tézmény tudományos irányvonalától elütő főkutatási területemet támogatásban ré­szesítette. Ily módon szeretném hálámat kifejezni volt tanáraimnak, illetve minden olyan közgyűjtemény dolgozójának, akik munkájuk során lehetővé tették folyama­tos kutatásomat (külön kiemelve az Orszá­gos Széchényi Könyvtárat és a Magyar Or­szágos Levéltárat). Megemlékezés illeti nem utolsó sorban családomat és barátaimat is, akik nagy megértést tanúsítottak irántam e „nehéz időszakban". 16 is Történeti szempontú kultusztörténet vizsgálati tematikájának kidolgozásához lásd: Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Bp., Teleki Intézet, 2002. 16 A kötet alapjául szolgáló munka szakdolgozatként készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán.

Next

/
Thumbnails
Contents