Források Budapest múltjából II. 1873-1919 - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 2. (Budapest, 1971)

FORRÁSOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL II. 1873—1919 Budapest Főváros Levéltárának négy­kötetes, reprezentatív dokumentum­publikációja a török kiűzésétől Nagy­Budapest megszületéséig mutatja be városunk történetét a legjellemzőbb iratok és egyéb források tükrében. A főváros múltja iránt érdeklődő kö­zönség olvasókönyveként a fejlődés nagy fordulópontjai mellett érzékelteti a mindennapok lüktetését, a váltakozó korok sajátos atmoszféráját, sőt - mai szemmel - furcsaságait is. A szerkesz­tők azonban egyben arra is törekedtek, hogy amennyire a terjedelem engedi, sok eddig kiadatlan okmányt adjanak a történészek és más tudományos ku­tatók kezébe. A forrásgyűjtemény II. kötete az előzőnél sokkal rövidebb idő­szakot fog át - 1873-tól 1919-ig - mi­után ez az alig fél évszázad események­ben rendkívül gazdag volt. Az egyesí­tést követő négy évtized alatt az erede­tileg negyedmilliós lakosság több mint háromszorosára nőtt, megszületett a modern nagyipar, Budapest az ország­nak nemcsak jogilag, de a politika, gaz daság, kultúra terén vitt vezető szere­pével is fővárosa lett. A kötet a páratlan ütemű növekedés, a közművek, közle­kedés megteremtése mellett bemutatja a tőkés fejlődés árnyoldalát is; a lakás­nyomort, az éhbérért dolgozó munkás­ság harcait és szenvedéseit, a milliósra duzzadó tömeg létfeltételei megterem­tésének nehézségeit. Részletesen ismer­teti az első világháború hatását: az addig szép eredményeket felmutató li­berális városvezetés csődjét, az éhséget, a közerkölcsök hanyatlását. Kiemel­kedő fejezete a kötetnek, amely új, speciálisan fővárosi szemszögből mu­tatja be 1918-19 forradalmait híres írók és egyszerű munkások egykorú szavaival.

Next

/
Thumbnails
Contents