Források Budapest múltjából I. 1686-1873 - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 1. (Budapest, 1971)

FORRÁSOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL I. 1686—1873 Budapest Főváros Levéltára négy kö­tetben teszi közzé az egykori Pest, Buda és Óbuda, majd az egyesített Budapest történetének válogatott dokumentuma­it a török elnyomás alóli felszabadu­lástól Nagy-Budapest megszületéséig. A források válogatásakor a szerkesz­tők arra törekedtek, hogy azok ne csak a főváros történetének legfontosabb eseményeit és mozzanatait illusztrálják, hanem egyben érzékeltessék az olvasó­val a korabeli város mindennapi életét is. Elsősorban a főváros múltja, törté­nete iránt érdeklődők egyre növekvő táborának ismereteit kívánták gyarapí­tani és elmélyíteni, de a kötetben kö­zölt, eddig túlnyomórészt kiadatlan, vagy nehezen hozzáférhető dokumen­tumok a történészek és más szakembe­rek érdeklődésére is számot tarthatnak. A forrásgyűjtemény I. kötete Budapest történetének Buda 1686. évi visszafog­lalásától Buda, Pest, Óbuda 1873. évi egyesítéséig terjedő, csaknem két év­századát mutatja be. E korszakban fő­városunk története tulajdonképpen há­rom város történetéből ötvöződött össze, hiszen Budapest 1873-ban három önálló település: Buda főváros, Pest város és Óbuda mezőváros egyesülésé­ből jött létre. A kötet — szerepüknek és fontosságuknak megfelelően — mindhárom város fejlődéséről számot ad; az egykorú források tükrében be­mutatja, hogyan váltak a török uralom alól felszabadult testvérvárosok ro­mokban heverő, kiváltságaiktól és országos jelentőségüktől megfosztott, csekély népességű kis városokból az ország közigazgatási, gazdasági, politi­kai, szellemi központjává, valódi fővá­rosává.

Next

/
Thumbnails
Contents