Levéltári Évkönyv 11. (Miskolc 2002)

Tarczai Béla: A császári és királyi Lajos Viktor 65. gyalogezred története

A császári és királyi Lajos Viktor 65. gyalogezred története TARCZAIBÉLA Az Osztrák-Magyar Monarchiában 1556-ban I. Ferdinánd által létre­hozott Udvari Haditanács egyik fő gondja volt az állandó hadsereg meg­teremtése az egész birodalom területén, s annak védelmére. Magyaror­szágon ennek megvalósulását a nemesi kiváltságok - a hadmentesség és az inszurrekció - akadályozták. Az egységesítés érdekében tett első lé­pést az 1715. évi VIII. tc. jelentette, amely szabályozta a nemesi felkelést, és megerősítette a már Magyarországon tartózkodó önálló alakulatok létét, ezek fenntartási költségeit a nemesség helyett az országgyűlésre hárítva. A hadkiegészítés mindkét országot egyenlő arányban terhelte. Magyarországot a szervezés több tekintetben hátrányosan érintette, mert magyar legénységgel csak gyalogos és lovas alakulatok álltak fel, a tisztikar nagyobb része osztrák, a vezénylési és szolgálati nyelv német volt, és a szolgálati idő is hosszabb, mint a birodalom többi országaiban. A hadkiegészítés sajátos módja volt az ún. „katonafogdosás", ami lé­nyegében kényszersorozást jelentett. Növelte az ellentéteket a „kiváltás" rendszere, ami azt jelentette, hogy a szolgálatra kötelezett maga helyett mást állíthatott a hadseregbe, s ezért fizetett az érdekelt családnak és a hadikincstárnak is. Akinek tehát volt 1.000-1.200 forintja, az megszaba­dulhatott a katonáskodás nyűgétől. Mária Terézia 1769-ben vezette be az ezredek sorszámozását abban a reményben, hogy ezzel az irányítást könnyebbé teheti. A sorszámozás rendjét az ezredtulajdonosok rangja szerint állapították meg. Az 1. sz. ezred tehát minden esetben a császár, illetve a király tulajdona volt. 1798-ban új számozási rendszer lépett életbe. Ez már fegyvernemek sze­rint külön-külön sorszámozta az egységeket, természetesen ügyelve a rangsorban szerzett jogok tiszteletben tartására. Az ezred tulajdonosi rendszer abból a régi gyakorlatból került át az átszervezett hadseregbe, amely szerint egy-egy tehetős nemes saját költségén kiállított egy ezre­det, amit azután a hadikmcstár árvett. Természetesen a Haditanács is szervezett ezredeket, s ezeket az uralkodó, ha arra érdemesnek ítélt, rendszerint főrangú személyeknek ajándékba adta. Ez az intézmény jel­képes jelentőségű volt, mert az ezredtulajdonos parancsnoki hatáskört nem kapott, de viselhette az alakulat ezredesi egyenruháját és kedve

Next

/
Thumbnails
Contents