Az Ujság, 1973 (53. évfolyam, 24-50. szám)

1973-06-14 / 24. szám

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO 44101. USA. RETURN POSTAGE GUARANTEED KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue. Cleveland, Ohio 44115 Telephone: (216) 696-3635 VOLUME 53. ÉVFOLYAM - NO. 24. SZÁM 1973. JÚNIUS 14. EGYES SZÁM ÁRA: 20 cent Én vagyok hálás, én köszönöm, hogy New Brilnswickba templomszentelésre mehetek. MINDSZENTY BÍBOROS MEGLÁTOGATJA KANADAT ÉS AMERIKÁBAN FELSZENTELI A NEW BRUNSWICKI MAGYAROK TEMPLOMÁT BÉCS —’ A Katolikus Magyarok Vasárnapja és a többi magyar lapok közölték, bogy Mindszenty bíboros her­cegprímás amerikai körútjék jövőre halasztotta. A hír igaz. A bíboros valójában a jövő évben szándékozik az Egyesült Államokban élő magyarokat meglátogatni. Kanadai körútja azonban meglesz az őszön és Kanadából jövet meglátogatja New Brunswickot, hogy felszentelje az újjáépített Szent László templomot. Az amerikai látogatás idejének megváltoztatása a bí­boros könyvének kiadása miatt történt. Emlékiratai közlését nagy érdeklődéssel várja a szabad világ és ő kötelességé­nek érzi, hogy a könyv mielőbb nyomdába kerüljön és az olvasók kezében legyen. A többhetes amerikai út a könyv megjelenését kés­leltette volna, vagy pedig a könyv publikálása miatt útját lényegesen le kellett volna rövidítenie. Viszont a megrövi­dített út sok magyart tett volna szomorúvá. Az észszerű megoldás az amerikai körút elhalasztása volt. Kanadával azonban más volt a helyzet. A kanadai püspökök a legnagyobb elismeréssel és lelkesedéssel hívták meg a bíborost és a kanadai magyarok készülődése az el­múlt hónapokban már annyira előrehaladt, hogy a bíboros úgy érezte, hogy ilyen nagyméretű tiszteletet, sreretetet és lelkesedést áldozat árán is el kell ismernie. Úgy döntött tehát, hogy Montreálban, 1 orontóban, Winnipegen, Cal­­garyban és Vancouverben az ősszel meglátogatja magyar testvéreit. Szeptember 18-tól 28-ig lesz Kanadába^ ' A kanadai és az amerikai látogatás szétválasztása le­hetővé teszi, hogy jövőre a bíboros több időt tölthessen az Egyesült Államokban. Ugyanakkor a tiz-napos út a könyv készítésében nem jelent jelentősebb időveszteséget. A newbrunswicki ünnepélyre a bíboros mindig számí­tott. Egész életében szenvedett, hogy népét hitében és ma­gyarságában megtartsa. Hit és magyarság, ez az a két drága kincs, melyet Mindszenty József osztogat mindenütt, ahová megy. Az ősz bíboros úgy érzi, hogy New Bruns­­wickon nemcsupán adni, hanem kapni is fogja ezt a két nagy kincset. Szíve telve van örömmel és hálával, hogy a newbrunswicki magyar katolikusok hitükért és magyar­ságukért a legmesszebbmenő áldozatokat hozzák meg. Templomukat közel félmilliós költséggel építik újjá és isko­lájuk talán az egyetlen parochiális iskola, melyben a ma­gyar rendes tantárgy. RABOK, VAGY SZABADOK? Mindszenty bíboros számára a megújított Szent Lász­ló kézzel-fogható bizonyíték, hogy szenvedése és munkája nem volt hiába: a hittel együtt él és virágzik a magyarság is az emigrációban. Ezért mondta nagy-nagy szeretettel és megfontolt nyomatékkai: “Én vagyok hálás ,én köszönöm, hogy New Brunswickba templomszentelésre mehe tek. Va­sárnap, szeptember 30-án lesz a templomszentelés. Ha nem is olyan formában, mint New Brunswickon, Kanadában is élő hitet és tiszta magyarságot fog találni a század legnagyobb magyar főpapja. Ha az út fárasztó is lesz testének, a találkozás örömet és boldogságot fog je­lenteni lelkének. Az amerikai magyarok és első sorban a magyar kato­likusok kötelessége, hogy amikor jövőre Amerikába jön, hogy hitét és magyarságát velük megossza, Mindszenty József élete alkonyán ne elkeseredett Toldi Miklósként tér­jen vissza a Pázmáneumba, hanem mint Simeon hálatelt szívvel mondhassa, hogy látta népének szebb jövőjét •— látta élő hitét és igaz magyarságát! MAGYARORSZÁG MELLŐZÉSE - ,M"'* köztu­domású, Bécsben folynak a tárgyalások, amelyek a kölcsö­nös és arányos európai leszerelés konferenciáját készítik elő. Ezeken a tárgyalásokon Magyarország már csak meg­figyelőként vesz részt. Az Ázsia erejére támaszkodó, csak részben európai Szovjetunió ugyanis azzal a követeléssel lépett fel, hogy Magyarországot ne vegyék fel a tárgyaló felek sorába. Ezt a követelést minden európai állam a leg­határozottabban ellenezte, csak maga Magyarország és Amerika fogadta el. Az Egyesült Államok kormánya ké­sőbb a NATO tagállamait is rábírta, hogy támogassák a szovjet szándékát. Ázsia tehát <—< Amerika segítségével újra legyőzte Európát. Ez a tény a magyarságra nézve a legszörnyűbb megalázás. Nemzetközi egyenjogúságának, nemzeti önállóságának és állami függetlenségének legsú­lyosabb megsértése, amely a jövő szempontjából is könnyen végzetes lehet. A szabad földön élő magyarságnak, mint az elnémí­tott és négyfelé szaggatottan kettős járomban sínylődő eu­rópai magyarság szószólójának legszentebb kötelessége, hogy szóval és írásban, tettekkel és példákkal meggyőze a az Egyesült Államok és a szabad világ vezetőit a bécsi döntés helytelenségéről. Magyarországnak ebbe az újabb mellőzésébe semmiképpen sem nyugodhatunk bele. Tilta­koznunk, harcolnunk, tüntetnünk kell ellene mindenütt és minden alkalommal. Mindaddig, amíg — legalább a kon­ferencia rendes tárgyalásain — Magyarország teljesjogú európai államként nem szerepelhet s amíg ehhez az Ame­rikai Egyesült Államok kormánya .i—? a NATO-államokkal együtt — nem ragaszkodik. Nem engedhetjük, nem tűrhet­jük, hogy szülőhazánkat a legsötétebb afrikai országoknál is alantosabb helyzetbe süllyesszék. Fel kell vetnünk a kér^ dést: meddig és milyen mélyre zuhan még az önvesztél hulló szabad” világ meghasonlott emberisége? Meddig tart még a meggyötört Magyarország és a szenvedő Európa megpróbáltatásainak nehéz kálváriája? Legfőképpen pe­dig: “Rabok legyünk, vagy szabadok?” Ez a kérdés ma még elsősorban Magyarországra vonatkozik, de hol nap már Európára is vonatkozhatik. MAGYAR SIKEREK - A magyar szellem ki­váló értékű alkotásait mindig büszke örömmel értékeljük s elért sikerüket jóleső érzéssel könyveljük fajtánk javára. Legutóbb két kitűnő magyar, egy tudós és egy művész nagyszerű eredményei­ről kaptunk hírt. . A tudós ft. dr. Jáki Szaniszló bencés professzor, aki a Seton Hall egyetemen fizikát ad elő. Világhírnevét már régen megalapozta. 1970-ben a Lecomte du Nouy díjat is elnyerte. Most abban a ritka kitüntetésben részesült, hogy az idei után következő két akadémiai évre őt hívták meg az edinburghi egyetemre a Gifford lord kezdeményezésére 1885 óta folyó különleges előadások 1974/76-ban történő megtartására. Jáki professzornak az lesz a feladata, hogy Dewey, James, Niebuhr, Polányi és Toynbee után azokra a tudományos útakra mutasson rá, amelyeken az ember a Teremtő felé halad. A művész ft. Prokop Péter festőművész, az Árpád Akadémia rendes tagja, a római Piazza del Popolo ágosto­­nos képkiállításán ért el nagy sikert. Bírálói megállapítot­ták, hogy Prokop művészete, festészete ,—' különösen üveg­ablakain i—< páratlanul önálló természetű. Schöffer, Kemény és Vasarelli után Prokop lesz a negyedik magyar festő, A MUNKA SZERETETE - Amerika népes­ségének túlnyo­mó többsége nem hivatásos munkát végez, hanem azért dolgozik, hogy megélhetését biztosítsa. Ez a tény természet­szerűen veti fel azt a kérdést, hogy az amerikai polgár szereti-e munkáját. Sorensen C. Thomas erre vonatkozó adatgyűjtés után és alapján arra a megállapításra jut, hogy a dolgozók »—i igen kevés kivétellel <— szeretik munkájukat. A férfiak és az úgynevezett kékgalléros munkások e tekin­tetben 91%-kaI vezetnek. A fehér fajtákhoz tartozó férfiak még ennél is nagyobb, 92%-os arányt képviselnek. A nők 84 s a fehér fajtákhoz tartozó nők 82%-a szintén szereti a maga munkakörét. A munkájukkal megelégedett nem­fehér férfiak számaránya 84%, a nem-fehér nőké pedig 90%. Ebből a néhány adatból is világosan látható tehát: az az állítás, hogy a legtöbb amerikai nem szereti munká­ját, teljes egészében téves. A munka szeretetét az előbbi adatoknál is világosab­ban mutatják azok a válaszok, amelyeket a dolgozók arra a kérdésre adtak, mit csinálnának, ha váratlanul milliomo­sokká lennének. A férfiak 76, a nők 67, a fehérek 74, a nem fehérek 69, a 10.000 $-náI kevesebbet keresők 66, a 15.000 $-náI többet keresők 85, a 18-24 évesek 90, a 40-59 évesek 67, a 60 éesnél idősebbek 52%-a ugyanis ebben I az esetben is folytatná munkáját, vagy más munkaalkal­­j akinek modern alkotása bekerül a római Galleria di Arte Moderna gyűjteményébe. Prokop művei egyébként Ma­­gyarországon és itt Amerikában is gyakran megtalálhatók. Egyik remek alkotása Szabó János pápai prelátus, püspöki helynok tulajdona. Több más műve magyarországi és ame­rikai templomok dísze. mat keresne. Ezek az adatok a munkaerkölcs fokmérői. Általános hiedelem az is, hogy a keresettel általában nincsenek megelégedve. Az adatgyűjtés eredménye ennek is az ellenkezőjét mutatja. A fehér férfiak 73, a fehér nők 65, a 30-39 évesek 72, a 40-59 évesek 73%-a ugyanis ke­resetét kielégítőnek találja. AKARATERŐ ÉS HIVATÁSTUDAT -Párját ritkító hírt olvashattunk a napokban, amely az aka­raterő és a hivatástudat legszebb dicsérete. A történet való­jában 1942-ben kezdődik, amikor Gretsch Barbara orvosi , előtanulmányainak befejezése után megszakítja tanulmá­nyait és belép a haderő kötelékébe. Becsülettel végigküz­­di a második világháborút. Aztán férjhez megy. Nyolc gyermeket szül és nevel fel. Hivatástudata azonban to­vábbra is él. Amik or túl van a nehezén, hat évvel ezelőtt, 45 éves korában visszatér orvosi tanulmányaihoz.-A con­­necticuit Newtonból New Yorkba járva a Columbia egye­temen elvégzi az orvostudományi doktorság megszerzésérez szükséges tanulmányok második részét. Ekkor, 48 éves ko­rában azonban elakad. Seholsem fogadják el, hogy képesí­­! lését megszerezhesse. Törhetetlen akaraterővel járja végig i az ország orvosképző intézeteit. Mindenütt elutasítják. Vé­gül a pennsylvaniai Medical College felveszi. Gretsch Bar­bara, aki most 51 éves és nyolc gyermekén kívül 2 kis uno­kája is van, meggyőzi a College illetékeseit, hogy még lesz ideje hivatásának betöltésére, mert családjában mindenki [ egészségesen élt és 95 éves korában ágyban halt meg, ami­kor szántásból tért haza a mezőről. Érvelését elfogadták s orvosi képesítésének megszerzését lehetővé tették. 30 évi késedelemmel doktorrá avatták. Dr. Gretsch akaratereje 'yőzött. A Connecticut! St. Vincent kórház belső orvosaként hivatásának gyakorlását végre megkezdhette. AZ ESLŐ NYOMTATOTT KÖNYV MA­GYARORSZÁGON - Pontosan 500 évvel ez­előtt, 1473 június 5-én jelent meg Magyarországon az első nyomtatott könyv. Hess András nyomdájában készült, akit Karai László budai prépost hívott be Rómából Magyarországra. Karai Lászlót Mátyás király 1468-ban nevezte ki budai préposttá, 1470- ben pedig alkancellárrá. Az év nyarán rendkívüli követként Rómába küldte. Karait II. Pál pápa apostoli protonotáriusi címmel tűntette ki. Karai Rómában látta az első könyv­nyomdát. Annak egyik német munkását. Hess Andrást 1471 elején magával is hozta. A budai prépostság épüle­tében ő rendezte be Karai költségén az első magyar nyom­dát, amelynek legelső terméke a Karai László budai pré­postnak ajánlott Chronica Hungarorum, vagy általánosab­ban ismert nevén Budai Krónika. A könyvnek sem címe, sem címlapja nem ismeretes. Magyarország történetével foglalkozik. Első felének ugyanaz volt a forrása, ami Kézai Simon mester művéé és a Bécsi Képes Krónikáé volt. Má­sodik fele különböző forrásokból merít. Nagy Lajos király korát például Apród János küküllei esperes emlékiratának alapján ismerteti. A későbbi korokról csak rövid feljegyzé­sek szólnak, amelyek 1468-ban be is fejeződnek. Érdemes megjegyezni, hogy a budai nyomda időrendben ugyan a tizenegyedik volt a világon, de Magyarországot a könyv­­nyomtatás terén csupán három ország (Német-, Olasz- és Franciaország) előzte meg. Anglia, Dánia, Lengyelország, Portugália, Svédország csak utána következett. A Magyar­­országon készült első nyomtatott könyv megjelenésének 500. évfordulóján erre külön büszkék lehetünk. XXIII. JÁNOS HALÁLÁNAK 10. ÉV­FORDULÓJA __ Június 3-án múlt tíz éve, hogy XXIII. János pápa rövid négy és fél évi uralkodás után elhúnyt. Utóda, VI.’ Pál pápa ebből az alkalomból a Szent Péter bazilikában ünnepélyes megemlékező szentmisét mutatott be és nagyszabású be­szédben méltatta elődje érdemeit. Főleg arra mutatott rá, hogy XXIII. János pápa, akit általában úgy szoktak em­legetni, mintha a tüntetők védnöke lett volna, tulajdon­képpen a hagyományok megszállottja volt. Valójában azokat a tévedéseket akarta kiküszöbölni, amelyek az idők folyamán keletkeztek s az ősi keresztény hagyományokat megváltoztatták. Ebben a törekvésében nem a tüntetők vé­delmét, hanem a döntő jelentőségű megújulás határtalan szorgalmazását kell látnunk, amelyet különleges elhivatott­sággal és prófétai előszeretettel végzett. A továbbiakban azokat a félreértéseket igyekezett a pápa eloszlatni, ame­lyek olyan színben tüntették fel, mintha meg akarná lassí­tani, vagy éppen meg szeretné állítani az elődje által elin­dított aggiornamento -t. >— A megemlékező pápai szent­misén 30 bíboros, számos érsek és püspök, sok diplomata és több mint 20.000 hívő vett részt. Az első sorokban a tíz évvel ezelőtt elhúnyt pápa legközelebbi rokonai foglaltak helyet. Ott volt egyik életben lévő testvére, a 79 éves Ron­­calli Giuseppe, további unokaöccsei és dédunokaöccsei kö­zül vagy 24. Még élő másik testvére, a 90 éves Roncalli MINDSZENTY BÍBOROS SZENTBESZÉDE 19 és fél századdal ennek előtte Jeruzsálemben Szent Márk evangélistáék házában a Boldogságos Szűz Mária és a 11 tanítvány voltak együtt 9 napon keresztül imád­ságban és böjtölésben. Kérték, várták a Szentlélek eljöve­telét, ahogy az Ür Jézus Krisztus, aki már a mennybe ment, ezt meghagyta nekik. Most itt a Pázmáneum kápolnájában együtt vagyunk mi, magyar bérmálkozók az apostolutóddal, akinek parancsa van, hogy közölje a Szentjeiket az ő hívei­vel, közölje a gyermeksereggel. Akkor az írás azt mondja, hogy a Szentlélek közlése után megújult a föld színe. Vi­gyázzatok arra és imádkozzatok azért, hogy tibennetek, ál­talatok megújuljon a világ színe, az emigrációnak a színe, az elhagyott hazának a színe és az egész világnak a színe. A pillanatnak a nagyszerűségétől meg kell döbbenne­tek egyenesen. Mivel történik ez? Megkapjátok a Szentlé­lek hét ajándékai. Vontatva mondom, gondoljatok minde­gyiknek az értelmére: bölcseség, értelem, tanács, erősség, tu­domány és az Űr félelme a jámborsággal együtt. A Szent­lélek Isten világosság és tűz. Nem lehettek lanyhák, lagy­matagok, álmosak. Bennetek a Szentlélek tüzének kell égnie és az Ö világosságának kell kiáradnia. Nagy felelős­ség. A bérmálás után jobb gyermekeknek kell lennetek a családban, engedelmesebbeknek, habár eddig sem volta­tok engedetlenek. Szorgalmasabbaknak, példaadóbbaknak kell lennetek az iskolában. Akár egyedül vagytok, akár má­sokkal vagytok együtt, a Szentlelket levetkőznötök sohasem szabad és lehet. Nagy a felelősségiek! Vigyázzatok.arra, hogy a magyar történelem példáját mutassátok idegenben is és Isten rendelése szerint hűséges ragaszkodással kell viselkednetek az emigráns élet kötelességeivel szemben és nem menni a világ divatja szerint. Mindenképp a hitnek és az igaz magyarság példáját kell követnetek. A bérma­­szülők segítenek ebben a maguk példájával. És amikor a halál os ágyra kerültök ^-eza sorsa mind valamennyiünknek — egyről ne kelljen vádolni magatokat, amiről szent Pál ír az efezusiakhoz írt levélben: meg ne szomorítsátok a Szentlelket ’. (4, 30) A Szentlélek Isten örö­me és. fi Szendéinkben való gyarapodás legyen testetekben, lelketekben. Amen. Saverio szülőfalujában, az északolaszországi Sopra il Monte községben ülte meg az évfordulót. A LELKI-SZELLEMI ÉRTÉKEK MEGBE­CSÜLÉSE -- Á világ-hírközlés idei napjának a Ielki­­szellemi értékek megerősítése és fokozása volt a különleges célja. Ennek megfelelően VI. Pál pápa al­kalmi szózatában a hírközlés szolgálatában állókat arra kérte, tegyék ismertté azt a jóságot, amely elárasztja a vi­lágot és mutassák meg azokat az útakat, amelyek az igazi boldogsághoz vezetnek. Elsősorban az áldozathozatal és a küldetésvállalás eseteit kell elmondani <—> mondta s azokat a lelkes törekvéseket kell ismertetni, amelyeket oly sokan önzetlenül kifejtenek. A képzelet nyelvbe, betűbe, fénybe, zenébe, hangba öntött ereje a jóság, szépség és igazság üzenetét hirdesse. A sajtó, a rádió, a távolbalátó, a film, a színház és a hirdetés egyformán ezt a hivatást köteles betölteni. A lelki-szellemi értékek erősödése és fo­kozódása csak akkor érhető el, ha minden hírközlő eszköz és egyén Krisztus életáldozatának üzenetét tolmácsolja a világnak a meggyőződés erejével, a hit szavával és Isten világával. Befejezésül a pápa megemlítette, hogy a világ­hírközlés idei napja Lwanga Szent Károly és társai ünne­pére esett. Ugandának ezeket a vértanúit az Egyház 1964- ben azért avatta szentekké, hogy a világ előtt a Ielki-szelle­­mi értékek ma is változatlan megbecsülését hangsúlyozza. FIRESTONE TEMETÉSE - to-ius <-*«. 75 éves korában, az ohioi Akronban elhúnyt a világhírű Firestone Tire üzemek feje, ifj. Firestone S. Harry, aki egész életén keresztül nem­csak kiváló üzletembernek, hanem a társadalmi, vallásos, nevelésügyi és emberbaráti megmozdulások bőkező támo­gatójának is bizonyult. Közéleti tevékenységét a második világháborí elején az USO-val kezdte. 20 éven keresztül a szervezet országos elnöke volt. Kiváló érdemeinek elisme­réséül 1966-ban, majd 1973-ban a honvédelmi érdem­éremmel tüntették ki. Különösképpen sokat fáradozott az American Association Against Addiction szolgálatában is. Holttestét a St. Paul episzkopális templom Izabella Fi­restone kápolnájában végzett rövid szertartás után az el­húnyt kívánságának megfelelően végigvitték a Firestone­­gyárban, majd az általa kedvelt akroni útvonalon át előbb a kelet-akroni, majd a nyugat-akroni Firestone-otthonokon. A Harbel Manódban ravatalozták fel, ahol 12.000-en vo­nultak el bronz koporsója előtt, hogy — gazdagok és szegé­nyek egyaránt — végső búcsút mondjanak az elhúnytnak. A ravatal körül felhalmozott virágerdőt 25.000 $-ra becsül­ték. A gyászszertartást Tunks F. Walter, a St. Paul egy­házközség rektora végezte. A búcsúbeszédet Frazier W. Bemard, a Firestone Tire public relations igazgatója és az elhúnytnak 25 éven át meghitt, közvetlen munkatársa mondta. A mintegy ezer gyászoló közt Hope Bob is ott volt. Az elhúnyt földi maradványait az Akrontól 65 mérföldnyire lévő családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Next

/
Thumbnails
Contents