Az Ujság, 1971 (51. évfolyam, 43. szám)

1971-11-11 / 43. szám

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO 44101, USA. RETURN REQUESTED KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 Telephone: (216) 696-3635 Beolvadt lap: KIS DONGÓ* VOLUME 51. ÉVFOLYAM NO. 43. SZÁM 1971. NOVEMBER 11. EGYES SZÁM ÁRA: 20 cenl SEMMI ÚJAT NEM HOZOTT A BRESZNYEV-POMPIDOU TALÁLKOZÓ Brezsnyev, szovjet pártvezér, és Pompidou francia köztársasági elnök egyhetes tanácskozása után fontos nyi­latkozatot és elvi deklarációt adtak ki, amelyet az alábbiak­ban ismertetünk olvasóinkkal. A kiadott közös nyilatkozatban Brezsnyev és Pompi­dou hangsúlyozza a szovjet-francia együttműködést és a békés európai kapcsolatokat a következő öt elv alapján: A meglevő európai határok sérthetetlensége, a benemavatkozás más országok belügyeibe, az országok egyenlősége és függetlensége, valamint lemondása a fegyveres erőszakról, illetve az azzal való fenyegetésről ! Az európai határok kivételével tehát olyan elvekről van szó, amelyek bennfoglaltatnak az Egyesült Nemzetek alapokmányában. A közös nyilatkozatban a szovjet pártve­zér és a francia köztársasági elnök állást foglal amellett, hogy a berlini probléma megoldása után a jövő évben össze kell hívni az Európa i Biztonsági konferenciát. Reménnyel fejezik ki, hogy sikerül megerősíteni az európai biztonságot, valamint tovább fejleszteni és szélesí­teni az érintkezést és az együttműködést Európa valamennyi állama között. A közös nyilatkozat sürgeti Jarrin nagykövet közép ke­fe ti megbízatásának folytatását és követeli az indokínai külső beavatkozás megszüntetését. ígéretet tesz az India és Pakisztán közti béke fenntartásának elősegítésére és helyes­li, hogy a nukleáris leszerelés ügyében hívják össze az öt nukleáris hatalom konferenciáját. Az egyhetes tanácskozás után kiadott nyilatkozat és elvi deklaráció tehát semmi, meglepően újat nem tartalmaz. De mindkét oldal bizonyára megelégedéssel könyveli el a saját céljai szempontjából A szovjet pártvezérnek sikerült, a jelek szerint, Párizst it '> győzni arról, hogy Moszkva őszintén törekszik az európai békére. Pompidou köztársasági elnöknek viszont sikerült fél­reérthetetlenül megmagyaráznia, hogy Párizs színesen látja ugyan a baráti kapcsolatokat Moszkvával, de a legszoro­sabb szálak mégis a nyugathoz kötik. Úgy látszik, egyet értettek abban, hogy Keletnémetor­szágnak is el kell fogadnia a Berlinre vonatkozó, négyha­talmi megállapodást, ami a legfontosabb előfeltétele az eu­rópai biztonsági konferencia összehívásának. Valószínűleg erről akarja a szovjet pártvezér a kelet­németeket meggyőzni és ezért szakította meg többnapra útját Kelet-Berlinben. A berlini probléma rendezésétől nemcsak az európai biztonsági konferencia összehívásának a sorsa függ, hanem a szovjet-nyugatnémet és a lengyel-nyugatnémet szerződés ratifikálása is. Ez, természetesen Brezsnyev pártvezér pári­zsi látogatása előtt is nyilvánvaló volt. Megfigyelők általában nem tartják valószínűnek, hogy a Íandcsfcozásofctóí bármilyen új, diplomáciai kezdeménye­zés születne meg. Sulzberger, a New-York Times főmunkatársa Párizs­ból azt írja: Pompidou ügyesen használta fel az alkalmat a francia kommunista párt elszigetelésére és arra, hogy minden új kapcsolat elől, egy oldallépéssel, kitérjen! Brezsnyev szovjet pártvezér emlékbeszédet intézett a francia néphez és megelégedését fejezte ki a tanácskozások eredményéhez. A helyzetre talán a legjellemzőbb, hogy ezt a beszédet még a tanácskozások előtt, Moszkvában mag­nószalagra vették. NT. BRACHNA GÁBOR JUBILEUMA Cleveland magyar evangélikusainak november 14-én kedves, családias ünnepe lesz, mert akkor emlékeznek meg Nt. Brachna Gábor lelkésszé avatásának 40 éves jubileu­máról. Brachna Gábor nemcsak a Cleveland-nyugati, ha­nem az Első Egyházban is megmutatta mint lelkipásztor és mint az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia elnöklő föesperese, hogy az igehirdetés mellett az igazi lelkipász­tornak motorja az, hogy emberszerető szíve van. Segítő papja lett felekezeti különbség nélkül az elfáradott öregek­nek, az elhagyott, vagy árván maradt gyermekeknek, a sors meghurcoltjainak, lesújtott, magukra maradt embereknek, mert azt vallotta, hogy a keresztyénség nem a világgal való megalkuvás, nem az epikureusi kényelem egyháza, hanem az eszményekért való Iobogás, önmegtagadás és önzetlen szolgálat. Krisztus azért élt és halt meg, hogy tanítványai az önzetlen szeretetben kövessék. Vasárnap, november 14-én az Első Magyar Evangé­likus Egyház templomában de. 10:30-kor istentisztelet lesz, melyen dr. John W. Rilling ohioi püspök angolul, Ormai János bethlehemi esperes magyarul hirdet igét. Az egyház nagytermében 12:30-kor kezdődő díszebéden Brachna Gá­bor hívei, Ielkésztársai, barátai és tisztelői gyűlnek össze, hogy megköszönjék neki négy évtized szolgálatát. Egyed Aladár MAGYAR NOBEL-DIJAS GÁBOR DÉNES TALÁLMÁNYÁNAK JUTALMAZÁSA G A SZENÁTUS ÉS A KÜL­FÖLDI SEGÉLYEK • KINEK MIBE KERÜL AZ EN FENNTARTÁSA • ITT A TÉL 0 A RENDŐRSÉG VEZETŐJÉNEK ÖCCSE VOLT A GYILKOS • ELAD­TÁK A SZENT LÁSZLÓ TEMPLOMOT • PÁPAI KERESZT ÉS GYŰRŰ ÉRTÉKE­SÍTÉSE # BOMBAROBBANÁS LONDONBAN A svéd királyi tudományos akadémia újabb két No­­bel-díjat ítélt oda. A kémia díját dr. Herzberg Gerhard 67 j éves kanadai tudós nyerte, aki a németországi Hamburgban született, a darmstadti egyetemen szerzett doktori oklevelet, Göttingenben és az angliai Bristolban végzett folytatólagos tanulmányokat és 1935 óta működött Kanadában. Afizika tudományos nagydíjának nyertese a 71 éves Gábor Dénes professzor, aki Magyarországon született, egyetemi tanulmányait a budapesti műegyetemen és Ber­linben végezte és 1934 óta Angolországban élt, ahol a londoni Imperial College tudósaként működött. Jelenleg a connecticuti Stamfordon a Columbia Broadcasting System (CBS) kutatóintézetének tudósi karához tartozik. A 90.000 $-os Nobel-díjat azért kapta, mert a holografikus módszer feltalál ásával és fejlesztésével lehetővé tette a három-dimen­ziós képfelvételt, amely a fizika és a technológia számos területén előnyösen alkalmazható. A kiváló magyar tudós felfedezése már 1947-ben megtörtént, de gyakorlati hasz­nosításra csak a Laser-sugaraknak találmányával kapcso­latos alkalmazása után került az orvostudományban, az adatgyűjtő eljárásban és más tudományos területeken. A magyarság eddig is világszerte büszke volt Gábor Dénes professzor nagyjelentőségű felfedezésére. A Nobel­­díj odaítélését a kiváló magyar tudós életművének méltó jutalmául tekinti. ★ ☆ ★ Az Egyesül1 Államok javaslatának az Egyesült Nem­zetek közgyűlésén történt leszavazására méltó válaszként a szenátus 41 szavazattal 27 ellenében megtagadta a 143 bil­lió $ külföldi segély költségvetési keretbe foglalását. Ez az összeg negyedszázad óta ömlött különböző országokba, a­­melyek most szemrebbenés nélkül cserben hagyták Ameri­kát. Mike Mansfield demokrata szenátusi vezető szerint ez a szavazás a következmények pillanatának eredménye. A Fehér Ház nagymértékben felelőtlennek minősítette a sze­nátus állásfoglalását, amely Izrael katonai támogatását, Cambodia és Laos segélyezését, valamint a pakisztáni me­nekültek 9 milliós segélyét akadályozza meg. Pénzé nem azonnal.. Az államkincstárban 4 billió $ áll továbbá is ren­delkezésre a külföldi segélyek céljaira, ezen kívül a hatá­rozat nem vonatkozik az élelmiszer-juttatásokra, e katonai felszerelések eladásának hitelsegélyezésére és azokia a nem­zetközi bankokra, amelyek szegény országok részére ala­csony kamatozású kölcsönöket folyósítanak. A szenátus meglepetésszerű állásfoglalása mindenesetre véget vet an­nak a folyamatnak, amely a Marshall-terv óta segíti más országok talpraállítását anélkül, hogy Amerikának néhány kivételtől eltekintve barátokat szerzett volna. Az Egyesült Nemzetek tagjainak magatartása legalább is ezt mutitja. ★ it ★ Az Egyesült Államok javaslatának az Egyesült Nem­zetek közgyűlésén történt leszavazásával kapcsolatban fel­merült a kérdés, miért is költ Amerika erre a szervezetre annyit, amennyit egyetlen más nemzet sem. Amerika 945 óta az EN költségvetésének 31.52%-át fedezi. Szovjetoosz­­ország 16.5, Franciaország 6, Anglia 5.9, Japán 5.4, Nem­zeti Kína, 4, Olaszország 3.54, Kanada pedig 3.08%kal járul hozzá az 1971-ben 194-8 millió $-os évi költségetési fedezett biztosításához. Ezen kívül van a különleges élok megvalósítását biztosító 72.4 millió $-os költségvetés, auely­­ből az Egyesült Államok 13.4 millió $-t fedez. De íjind­­ezeknél a számoknál világosabban beszélnek azok a szánok, amelyek az EN egyes tagjainak hátralékait mutatják. Ter­mészetesen a leghangosabb Szovjetunió vezet 114.5 lillió $-raI. Utána Kína következik 30.2, Franciaország 52.6, Lengyelország 8.2 és Csehszlovákia 6.7 millió $-raI, aöbbi állam pedig együttesen további 51 millió $-ral. A hozájá­­rulás folyósítását az előbb felsorolt államok főleg a Bzel­­keleti és kongói kiadásokkal kapcsolatban tagadták mg, de a rendes költségvetés fedezése terén is hátralékban vnnak (a Szovjetunió pl. egymaga 36.6 millió $-raI). Joggal íerül fel a kérdés, miért biztosít Amerika adófizetőinek pnzén ellenségei számára szabad propaganda-fórumot. És mddig ] viseli még mások helyett is annak költségét? ★ ☆ ★ / November 4-én virradóra Cleveland környékén :esett az első hó. Nem sok. Csak éppen jelezte, hogy a hcszan­­tartó szép ősz után lassan itt a tél. Kolorádóban htelen rontott be az idén. Brandon közelében egy repülő Erára­kódott jégtömeg súlya alatt lezuhant. Csak a pilot me­nekült meg másodfokú égési sebek árán. 5 utas mohait. A wyomingi Jackson közelében a hóvihar egy másik épülő lezuhanását okozta. Mind a három utas szörnyethlt. A wyomingi Rawlins környékén 21 incs magas hó esett. Evanstonban az utasok ezrei rekedtek a motelekben, szál­lodákban, az állami kórházban, a nemzetőrség laktanyájá­ban, a templomokban és magánházakban. Másik 450 utas a kis Little Americában akadt el. A hóekék a nagy hóhe­gyekkel szemben tehetetleneknek bizonyultak. Az iskolákat bezárták. A Miller-Johnson cirkusz elefántjainak fülei, lá­bai elfagytak, a medvéd megnáthásodtak. Utah keleti ré­szében a hó két láb mély volt. Kemény hideg, havas időjárás lepte meg Arizonát is. A montanai Cut Bank-ben a hőmérő 8 fokot mutatott 0 alatt. ★ ☆ ★ A Cleveland közelében lévő Oakwood Village a hal­­loween-járás estéjén borzalmas gyilkosság színhelyévé lett. Két 13 éves iskolásleány ellátogatott Dale Barney házához is, aki behívta őket társasjátékot játszani. Amikor a leá­nyok beléptek a házba, a fiatal elvált ember földre teperte és megkötözte, majd fojtogatni kezdte őket. Aztán az egyik­kel, Marian Honakkerrel, kiment a szobából, hogy ciga­rettát keressen. Pár perc múlva a benntmaradt másik leány Marian sikoltozására lett figyelmes, mielőtt azonban bár­milyen elhatározásra juthatott volna, Barney visszajött és fojtogatni kezdte, majd közölte vele, hogy Mariant megfoj­totta. Később ketten a holttestet kihurcolták a hátsó kerbe, mintegy 75 Iábnyira a ház mögé. Nancy Mimma ezután valahogy el tudott menekülni. Egyik ismerősének házához rohant, ahonnan egy 14 éves fiú társaságában visszatért Barney házához. Barney a fiút azzal fenyegette meg, hogy ót is megöli, ha nem segít neki a halottat elhddelni. Nancy­­fel távbeszélőn. Maga a rendőrség feje sietett a gyilkosság színhelyére, ahol saját testvéröccsét kellett őrizetbe vennie. A vizsgálat során kiderült, hogy a szerencsétlen bedford­­heightsi Marian Honakkert 15 késszúrással ölte meg Dale Barney, akit mindenki csendes, józan embernek ismert. Senki sem tudja elképzelni, mi vitte a szörnyű gyilkosságra. Mint emlékezetes, a clevelandi St. Ladislas katolikus templom (2813 E. 90th St.) 1970 augusztus 8 -án leégett. Attól kezdve a szentmiséket és más istentiszteleteket a plé­bánia iskolájának egyik tantermében tartották. Júniusban Mitchell Cieslik plébánost a graftoni egyházhoz helyezték át. Az egyházközséget Ft. John M. Zeman bencés admi­nisztrátor vezette, aki szlovák (tót) híveivel együtt augusztus 20-án a magyarok Szent István-napi körmenetén is részt­­vett. O jelentette be az elmúlt vasárnap, hogy az 1885 óta fennálló egyházközség tagjai ezen a napon utoljára jöttek össze. A Szent László egyházközség megszűnik. A tűztől megrongált régi templomot és az iskola új épületét a Mo­hammed s Temple of Islam vette meg. Azt is mondhatnánk tehát, hogy a kereszténység egyik végvára megint elveszett. Azt már igen kevesen tudják, hogy a most megszűnt egy­házközséget 1885-ben magyarok alapították, a templomot is magyarok építtették. Szent László magyar király tiszte­letére. Később a szlovákoké lett, a neve azonban St. La­dislas formában mindmáig megmaradt. Most az is eltűnik. A Vatik án a katolikus hithirdetés költségeinek fede­zésére árúba bocsátotta XII. Pius pápa mellkeresztjét és halászgyűrűjét. Tíznappal később a keresztet egy osztrák iparmágnás 16.000 $-ért, a gyűrűt pedig valaki más 4.000 $-ért vette meg. A híradás hangsúlyozza, hogy mindkét kegytárgy valódi értéke messze a felajánlott összegen alúl van. Nem is adásvételről van szó tulajdonképpen, hanem a szóbanforgó kegytárgy-jellegű ékszereknek a hittérítő te­vékenység céljaira juttatott adomány ellenében történt áta­dásáról. A Vatikán szóvivője szerint a vevő-adományozók nem óhajtják nevük nyilvánosságra hozatalát. ★ ☆ ★ A londoni postahivatal tornyában bombát he­­! lyeztek el. A rendőrség névtelenül távbeszélőhívást kapott, amely közölte, hogy az ír köztársasági haderő (IRA) a tet­tes. A hívás után a rendőrség az egész épületet gondosan átkutatta. Semmit sem talált. Hét és fél órával később azon­ban a robbanás megtörtént. A torony oldalfalán 20-szor 30 láb nagyságú üreg támadt. A robbanást mérföldekre hallani lehetett. A cement, vasgerenda és tégla tonnaszám­ra hullott az utcán parkolt gépkocsikra. Néhány száz Iábnyi körzetben mindent törmelék fedett. Szerencsére sérülés nem történt. A robbanás nem befolyásolta a 620 láb magas torony stabilitásását sem. Az IRÁ dublini központja a név­telen távbeszélőhívással ellentmondóan kijelentette, hogy az IRA-nak a bomba elhelyezéséhez semmi köze sincs. LAPVÉLEMÉNYEK A SZOVJET DIPLOMATÁK ANGLIAI KIUTASÍTÁSÁRÓL Az amerikai lapok továbbra is részletesen foglalkoz­nak a szovjet diplomaták tömeges kiutasításával Angliából és ennek várható következményivel, a kelet- és nyugat kap­csolataival. A New-York Daily News hírmagyarázója ezzel kap csolatban a következőket írja: “William Rogers, amerikai külügyminiszternek telje­sen igaza volt. amikor úgy nyilatkozott, hogy az angliai eset döntő befolyással lesz az európai biztonsági konferen­ciára, amelyet a szovjet oly odaadással szorgalmazott. “A szovjet kémhálózat nagyarányú kiterjedése nyu­gati országokban minden bizonnyal nem azt a célt szolgálja, hogy kölcsönös bizalmat és barátságos megértést valósítson meg. “A londoni szovjet követségnek az a tiltakozása, hogy a diplomaták kiutasítása példátlan eset, teljesen helyénvaló megállapítás, az azonban, hogy teljesen alaptalan, súlyos és nevetséges tévedés. Ha valaki valóban a dolgok mélyére akar nézni, ak­kor két kérdés vár válaszra: az egyik az, hogyha egyszerre 105 szovjetkémet lepleztek le, vagy utasítottak ki, akkor mit csinál a többi? “A másik pedig az: a kis Angliában ilyen nagyarány­ban működnek szovjet kémek, akkor milyen állománnyal rendelkeznek a szovjet legnagyobb ellenségének, az Egye­sült Államoknak földjén? Ennek ellenére a SÁL T-tárgyalások folytatódnak, ha másképpen nem is, de üléseznek . . . Vajon ezekután ki fogja elhinni, hogy a Szovjetunió valóban egy olyan meg­állapodást keres, amely mindkét fél számára igazságos és nem a szovjet nevet később markába? A virginiai Richmond Times cikke a szovjetkémek ki­utasításával kapcsolatban így ligyelmeztet: Bármilyen Ízléstelen is legyen ez a kellemetlen kiuta­sítás és amíg az egyes országok között nem szűnik meg a marakodás, a kémkedés sajnos, a politikai élet mindennapi valósága marad. Az angliai eset azonban kijózanító figyel­meztetés arra, hogy a szabad és demokratikus társadalmak ki vannak téve az ilyen támadásoknak.” Az egyik amerikai hírmagyarázó az angliai esethez a következőket fűzte: A Szovjetunió meglehetősen kellemetlen helyzetben van. Ők arról beszélnek, hogy Nagybritanniában boszor­kányüldözés van”, Ezzel szemben Anglia mindig mérsék­letet tanúsított a szovjet kémekkel szemben és éppen ezérí könnyű célpontnak tekintették. Ez az oka annak, hogy az ellenzéki munkáspárt baloldali tagjai hisztériával vádolja a kormányt, főleg Heath miniszterelnököt, aki tulajdonkép­pen hazája iránt vállalt kötelezettségének tett eleget. Az üggyel kapcsolatban Gromykó szovjet külügymi­niszter helyzete egyáltalán nem irigylésre méltó. A moszk­vai diplomatákkal szembeni megtorláson kívül Gromykó aligha is tud valamit tenni. Gromyko tehetetlen a titkos­­rendőrség és államvédelmi szervekkel szemben, mert ezek­nek hatalma nagyobb, mint a külügyminisztériumé. Ugyan­akkor nem határozhatja el magát egy u.n. törésre az angol kormánnyal szemben sem, mert szüksége van Nagybritan­­nia támogatására az európai biztonsági konferencia össze­hívása érdekében. Technológiai kémkedés korában mélyen sajnáljuk a szovjet diplomatát —- ez Max Werner hírmagyarázó bírálata. A Baltimore Sun, a szovjet diplomáciával kapcsolat­ban a következőket írja: A szovjet diplomácia szerves része a kémkedés. En­nek bizonyítására a történelmi könyvek számos epizódol jegyeztek fel, itt az Egyesült Államokban is. Mindez azt bizonyítja, hogy Moszkvával nagyon ne­héz normális kapcsolatokat fenntartani. Az várható volt, hogy Moszkva visszautasítja az angol vádakat, de az, szinte elképesztő, hogy a Szovjetunió szerint az angol lépés gördít akadályokat a béke útjába. Diplomáciában eddig még alig­ha volt példa ilyen arcátlan állításra és ez valóban sokai árt majd a szovjet-brit kapcsolatoknak.” MAGYAR SERTÉSKIVITEL A U.S. News közli, hogy a budapesti állami ellenőrző húsipari hivatal sertéseket szállít Nyugat-Németországba. Több mint négy és fél millió magyar sertés kerül ez évben a német húspiacra, ami másfél millió emelkedést jelent a múlttal szemben. I ermészetesen ez a nagy kivitel a magyar vágóhidaknak és hűtőházaknak nagy problémát jelent. Be­avatottak úgy látják, hogy Magyarország kénytelen lesz a sertésexportot lelassítani, de a németek, akik hűtőházi szak­emberek, Magyarországra utaztak a kérdés tanulmányozá­sára. A kivitel pénzügyi tranzakciója is gondolkodóba ejti a német bankárokat.

Next

/
Thumbnails
Contents