Az Ujság, 1965 (45. évfolyam, 42. szám)

1965-12-23 / 42. szám

2. OLDAL AZ ÚJSÁG 1965. DECEMBER 23. AZ ÚJSÁG HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Published every Thursday Kiadó — Publisher: KÁRPÁT PUBLISHING COMPANY 5705 Detroit Avenue, Cleveland, Ohio, 44102 Telephone: (216) 651-1060 Főszerkesztő — Editor in Chief KÓTAI ZOLTÁN Second class postage paid at Cleveland, Ohio SUBSCRIPTION RATES ELŐFIZETÉSI ÁRAK For one year ......... $ 4.00 Egy évre ............ $ 4.00 For 6 months ........ $ 2.00 Fél évre............... $ 2.00 Each copy ............ $ 0.10 Egyes szám ....... $ 0.10 keztek meg az aranylakodal­masokról. Stefán Andrásék önzetlenül dolgoztak min­denkor a demokrata politi­káért és Stefánné legna­gyobb elfoglaltsága mellett is örömmel segít a hazafias munkában. ASSZONYOK VIGYÁZAT! SZEMÉLYI HÍREK Kocsándy Károlyné, az Önképzőkör néhai elnökének özvegye, több hónapot töl­tött Magyarországon és Er­délyben családtagjainál. A telet Miami, Floridában töl­ti fiával és menyével. Misák Anna, idős magya asszony betegen fekszik a St. John kórházban. Mint­hogy hozzátartozói nincse­nek, kérjük magyar testvé­reinket, küldjenek neki vi­gasztaló kártyákat. mert jelen óhajt lenni Men­tor on the Lake, St. Mary templomban, ahol Albert fi­ának és nejének Doloresnek két gyermekét fogják bér­málni. A gyermekek: a 12 ' éves Charles és a 10 éves i Gale. | Berry Jenőné volt özv. Janucás Györgyné visszatért 'óhazai útjáról, ahol meglá­­| togatta Budapestet, Szolno­­; kot, Aradot, Máriaradnát, j Borosjenőt és még több ma­gyar és erdélyi várost. Királyfalvy József és neje Budapestről jött látogatóba Clevelandba leányukhoz és vej ükhöz, Pataky László és nejéhez. Nagy boldogság a családi viszontlátás. Tóth Jánosné budapesti asszony együtt jött Király­­falvyékkal Clevelandba öcs­­cséhez, Rózsa Lajoshoz. Özv. Lengyel Lászlónét már nagyon várja leánya Margitka és férje Kolozs­­váry Kálmán gyönyörű cali­­forniai otthonukban, amely a hegytetőn, szinpompás vi­rágos kertben van. Lengyel­­né elhalasztotta utazását, 50 ÉVEJS HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Stefán András és neje, ré­gi közismert magyar politi­kai munkások 50 éves házas­sági évfordulót ünnepeltek. Stefán András, aki évek óta beteg, nemrég tért haza a kórházból. Felesége önfelál­­dozóan ápolja szenvedő fér­jét. Barátai, elsősorban özv. Hunyorné, szeretettel emlé-SZAKÁCS R. JÓZSEF 2924 Corydon Cleveland Hts. Plumbing and Heating Mindenfajta SZERELŐ és FŰTÉSI MUNKA Javítás és UJ munka egyaránt Telefon: 932-8510 Esküvőkre, lakodalmakra és minden más alkalomra a legszebb virágokat kapja Orban's Flowers 11520 Buckeyt Rd. Tel.: 721-1500 személyes vagy telefon rendelésre. PANASZRA OKOT ARAINK SOHASEM ADHATNAK Demeter Mártonná hires szakácsnő, özv. Bedő Ká­­rolynéval együtt készítette az ízletes ételeket a Kálvin Teremben a bélyegkiállitá­­son. SZILVESZTER ESTE Nagy az érdeklődés a Vá­­gi Egyesület Szilveszter-Esti vacsorával egybekötött tánc­­mulatsága iránt. Az Egylet Vigalmi Bizott­sága buzgalommal dolgozik, hogy a közönségnek a legkel­lemesebb szórakozást adjon és az Újévet barátjaival kö­szöntse a St. Theodosius Recreation Hallban a 4630 Ridge Roadon. Jó zenekar, Ízletes vacso­ra, baráti hangulat, vágias vendégszeretet vár vendége­inkre. Vacsora: házilag készült friss kolbász, frissen sült fánk, töltött káposzta és ká­vé $2^50-63 áron. Jegyek elővételben a ta­goknál, vagy hívjanak: Jim­my Horváth, TU 5-3017 szá­mon este hat óra után. Szeretettel hívunk és vá­runk mindenkit. Belépőjegy csak a táncra 1 dollár 50 cent. Református Egyesület Negyedik Osztálya nagyszabású SZILVESZTER­ESTÉT rendez a Református Teremben, 11213 Buckeye Rd. Hozzáj árulás a vacsorához és tánchoz $3.50 Zenét a Tokaji zenekar szol­­gáltatj a. TÁNC REGGEL FÉL 4 ÓRÁIG. A 8 órakor kezdődő mulat­ságra az Egyesület tagjait és az összmagyarságot sze­retettel hívja a RENDEZŐSÉG. WM. PENN 14-ES FIÓK GYŰLÉSE A William Penn 14-es fiók évi rendes tisztújító közgyű­lését 1966. január hó 2-án, vasárnap, délután 2 órai kezdettel a Magyar Ev. Egy­ház Kossuth Halijában (Bu­ckeye Road és East Blvd. sarok) fogja megtartani. Kérjük a tagság megjelené­sét. Juhász Miklós elnök A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési intézetevei és jóakaratával lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TOTH & Co. 11713 Buckeye Road 12014 Buckeye Road WA I-4421 LO 1-7524 8923 Buckeye Road Z-irriX ■ A rendőrség figyelmezteti a nőket, akik az esti órákban az utcán járnak, hogy ne vigyenek magukkal kézitás­kájukban értékes holmit és nagyobb összegű pénzt, mert az évnek e szakában — ami­kor hamar esteledik — sok a zsebtolvaj, a támadó. Miss Susie Rielly 82 éves nőt 7407 Euclid avenuei há­zának előkertjében megtá­madta egy 15 éves fiú, ami­kor a matróna elhagyta ott­honát. A támadó a nőt a földhözvágta és elvette 95 dollárt tartalmazó erszé­nyét. Majoros Katalin asszonyt, 3519 E. 138-ik utcai 65 éves nőt megtámadta két fiatal­ember. Egyik erősen szájon­­vágta, a másik elvette erszé­nyét. Mrs. Harriet Hohman 56 éves asszony, E. 89 utcai la­kostól két 16-17 év körüli ifjú elvette erszényét, a­­melyben 110 dollár készpénz és 40 dollár csekk volt. Ez sötétedés után történt. Mrs. Lillie Gilbert 51 éves Bridge avenuei lakost is két 18-19 éves fiatalember tá­madta meg, amikor autóját a West 45-ik utcán parkol­ta és háza felé ment. Ami­kor földhözvágták, megsé­rült és a Lutherén kórház­ba ment, ahonnan kezelés után elbocsátották. Ez haj­nali órákban történt. Ezeket az eseteket azért említjük fel, hogy olvasó­ink, különösen a hölgyek vi­gyázzanak és ha este elmen­nek, ne tartsanak pénzt tás­kájukban. A PRO HUNGÁRIA HÍREI A Pro Hungária karácso­nyi adományokat és ajándé­kokat osztott szét a Bethlen Otthonnak, a Kát. Aggmen­­háznak, a Holy Family Rák Kórháznak, a Kát. Beteg Gyermekotthonnak, az Am. Cancer iSocietynek, az Am. Magyar Tanulmányi Alap­nak, a WJW Community Centernek, a M. Tankönyv Bizottságnak, a TB. kórház­nak és más jótékony intéz­ménynek. A Pro Hungária karácso­nyi előadásán a fő angyal a gyönyörű Dobróka Edzsé­­bet Mária volt. Hallgassa meg Donó-Halmos Rádió Programját MINDEN VASÁRNAP délután 3:30-tói 4-ig az 1490 diaion /iltozatos program, amelyen Danó András angolul, Halmos Margit magyarul végzi «1 a leadásokat tig programs*!mokl Ha hirdetést vagy köszön­tőt kíván leadni, hívja fel: LO 1-0824 LO 1-3155 Vásárolj on személyautót és truck-ot kedvező feltételek mellett! FRIENDLY MOTORS üzletében TÖKÉLETES BODY­­JAVITÁS ÉS FESTÉS MINDENFÉLE MÁS AUTÓJAVÍTÁST IS VÁLLALUNK Magyarul beszélünk! 6801 Lorain Avenue Tel.: 281-3700 CLEVELANDI Janu4r2: V LLAHU1 Wm penn 14_es fiók tiazt_ ESEMENY- “ji“ gjfése„a 1Kossuth NAPTÁR Január 5: lecember 31: este 7:30 órai Vetettel a Katolikus Aggmenház Bi­; Vági Egyesül'‘ szilTeszteri zottsásr gyűlése a Shera­­inemulatsaga és vacsorája. ton cleveland Hotelben. A Református EgyesületFebruár g; 4-ik Osztályának Szilvesz­ter-estje, este 8 órakor a a Kereskedők Körében ka- Református teremben, laP és kézitáska vásár 11213 Buckeye Rd. lesz a Kör javára. Hus­, vétra szép divatos kalapok anuar 1: és táskák olcsó áron be­d. u. 2 órai kezdettel a Cle- szerezhetők, velandi öreg AmerikásFebruár 13. Magyarok Családjának évi nagy gyűlése a KossuthKatoljkus Elit-bál a Sheraton Teremben Cleveland Hotelben. HALCTTAIN K LOVAS J. ISTVÁN, 13206 Tayler Ave-i lakos vasárnap hirtelen elhunyt. Gyászolja özvegye, szül. Ju­­lász Mária, 3 gyermeke és 7 unokája. A Lang Temet­kezési Otthonból Ascension templomba vitték, majd a temetőbe. SAKIE FERENC 3335 Russell Ave-i (Parma, O.) lakos elhunyt. Gyászol­ják gyermekei és unokái. — Bodnár Lajos és Fia temet­­cezési intézet 3929 Lorain Ave-i kápolnájából volt. MÉSZÁROS PÉTER, 3616 Lloyd roadi lakos el­­íunyt. Gyászolja özvegye Erdélyi Mária és gyermekei. A Martens temetkezési ott­hon 9811 Denison avenuei kápolnájából a St. Philip & James templomba, majd a Holy Cross temetőbe kisér­ték. PELCARSKY VILMOSNÉ, sz. Mikulski Eleanor, 3038 East 128 streeti lakos el­hunyt december 17-én. A Ja­kab és Tóth temetkezési ott­hon 12014 Buckeye roadi ká­polnájában nyugodott rava­talon, ahonnét a gyászszer­tartás után a temetőbe ki­sérték. Gyászolja leánya Lo­is Ann, fivére és rokonsága. A család kéri, hogy virág­megváltás címen Holy Fa­mily Cancer Home-nak küldi jenek juttatást. Id. LAKATOS JÁNOS, 11810 Continental Ave-i la­kos elhunyt. Gyászolja öz-Hungarian Radio PROGRAM Dr. Haller M. István igazgató vezetésével MINDEN VASÁRNAP délelőtt 10-től 10:30-ig WDOK — 102.1 FM. hullámhosszon HIRDETÉSEK — ÜDVÖZ­LETEK ÉS KÖSZÖNTŐK ügyében hívja fel e számot: GA 1-3443 Gyógyszereket az óhazába csak a SAJÓ PATIKÁVAL KÜLDJÜNK BÖSZÖRMÉNYI SÁNDOR GYÓGYSZERÉSZ 3824 Lorain Avenue vegye, szül. Szováti Boriska, fia ifj. János. A Hartman temetkezési intézet 11410 Buckeye roadi kápolnájában volt ravatalon, ahonnan az Első Magyar Református templomba és a temetőbe ki­sérték. Özv. SCHNIERER JENŐNÉ szül. Horváth Lídia 2902 E. 125th streeti lakos elhunyt. Gyászolja 4 gyermeke, 5 unokája és 2 dédunokája. A Hartman Temetkezési Ott­hon kápolnájából az Első Magyar Ref. templomba, majd a temetőbe vitték örök nyugalomra. BARTUS JÓZSEF volt clevelandi lakos, aki nejével Floridába, Miamiba költözött, hosszas szenvedés után elhunyt. Gyászolja öz­vegye és rokonsága. Az el­hunyt az Önképzőkör egyko­ri pénztárnoka és tevékeny tagja volt. SOLTI HERMIN, néhai Király Ernő özvegye, a régi Royal Orfeum hires énekesnője, a pestiek ked­vence, hosszas betegeskedés után elhunyt Californiában. Gyászolja leánya Kató és családja, valamint holly­woodi művész barátai. BOROS BIRI IMRE, 3818 John avenuei lakos el­hunyt. Gyászolja özvegye sz. Puskás Erzsébet, leánya Margit testvérei itt és az ó­­hazában, unokái és déduno­kái. Bodnár Lajos és Fia 3929 Lorain avenuei kápol­nájában nyugodott ravata­lon, ahonnét a gyászszertar­tás után a Sunset Memorial Park temetőbe helyezték el örök nyugalomra. ZACHARIÁS PALNÉ, sz. Gassman Katalin, 26330 Pettibona roadi, Oakwood Village-i lakos elhunyt. Gyá­szolja férje, gyermekei, uno­kája és testvére. A Jakab és Tóth temetkezési otthon 12014 Buckeye roadi kápol­nái ában tartott szertartás után a bedfordi St. Mary-s templomba, majd a temetőbe kisérték. A gyászolókkal együtt ér­zünk. GÁZ FURNACE BESZERELÉS - JAVITAS Csatornázás, tetőzés, vihar­­ablakok. Díjmentes árlejtés DÁVID SZABÓ SK 2-4949 EGYHÁZI ÉLET­SZENT IMRE RÓM. KÁT. EGYHÁZKÖZSÉG Cime: 1860 West 22nd St. Telefon: 861-1937 Plébános: Ft. Kárpi Ferenc Irodai órák: d.e. 9-11 és este 7-8 Gyóntatás szombaton d.u. 3-6 Szentmisék: Hétköznap 7:3tí vasárnap: 8:30 (angol) 10:00 (magyar) KARÁCSONYI MISEREND: Éjfélkor, 12 órakor; reg­gel 8:30-kor és 10 órakor. KARÁCSONYI VIGILIABŐ J T Egyéni választás szerint lehet tartani vagy 23-án, vagy 24-én. A böjtnek a hús­tól való megtartóztatási ré­sze minden hívőre vonatko­zik 7 éves kortól; a három­szori étkezés viszont csak 21 éves kortól a betöltött 59 évig. A szokásos évi ebéd ja­nuár 16-án délben 12:30-kor lesz. Jegyek előre kaphatók a vasárnapi irodában, vagy telefonon Murár Károlynál, (CL 2-4239). December 31-én nincs hústól való megtartóztatás. KÉR. SZENT JÁNOS G, K. EGYHÁZKÖZSÉG 9510 Buckeye Rd., Cleveland Telefon: 231-2444 Plébános: Ft. Bobák Sándor slelkész: Ft. Bobák János dr. Misék: hétköznap: 7:00. Ünnepnap: 7:00; 11:30; és 7:30 P.M Vasárnap: 7:00; 9:00; 10:15 A. M. és 12:00, délben NYUGATCLEVELANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Templom: W. 98th St. és a Denison Ave. sarcán A lelkészi hivatal cime: 3245 W. 98th St. Cleveland, O. Telefon: 961-6895 Lelkész: Nt. Juhász Imre ISTENTISZTELET: Vasárnap 9:30-kor angolul és 10:45-kor magyar nyelven. UR V ACSORA-OSZTÁS Minden hó első vasárnapján. Rádiós istentiszteletünk min­den második szombaton d.u. i órakor hallható a WXEN­­FM állomáson, 106.5 MG. CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI Közli: Dr. Szabó István lelkipásztor. KARÁCSONYI ÜNNEP­KÖRI ISTENTISZTELETEK DECEMBER 24, Péntek: Ünnepi Karácsony-esti Isten­­tisztelet este 7:30 órától 8:00-ig énekkarunk templo­mi karácsonyi éneklése 8:00 órakor ünnepi Istentisztelet.; Nagy egyház családunk) együttes Istentisztelete. DECEMBER 25, Szombat: Karácsony Napja. ü. e. 9:301 órakor magyarnyelvű ünne- j pi Istentisztelet úrvacsora osztással D. e. 11 órakor an­­yoinyelvü ünnepi Istentisz­telet úrvacsora osztással. DECEMBER 26, Vasár­nap : Karácsony másodnap­ja, év utolsó vasárnapja, reggel 9:30-kor magyarnyel­vű Istentisztelet. D.e. 11-kor angolnyelvü istentisztelet. DECEMBER 31, Péntek: Év utolsó napja% Este 8.00 órakor évzáró ünnepi Isten­­tisztelet. Az év statisztikai beszámolója. Az év alatt el­hunytakról megemlékezés. JANUÁR 1, Szombat: Új­év d .e 11-kor összevont év­­nyitó Istentisztelet.. JANUÁR 2, Vasárnap: Az év első Vasárnapja. 9:30 órakor magyar Istentiszte­­let# ll:00-kor angol Isten­­tisztelet. Évkönyvi zárlatunk érde­kében kérjük, hogy minden egyháztagunk szíveskedjék az évi tagsági dijat, meg­ajánlást, vagy egyéb ado­mányt December 31 előtt el­juttatni a lelkészi hivatalba, hogy ki ne maradjon évköny­vünkből. ELSŐ MAGYAR PRESBITERIÁNUS EGYHÁZ Csutoros W. István lelki­­pásztor 12604 Buckeye Road Telefon: WA 1-4304 ÜNNEPI KALENDÁRIUM DECEMBER 24-én este 10 órakor angol nyelvű Ka­rácsony esti istentisztelet. ÚRVACSORA: Az Urnák Szent asztala a magyar gyü­lekezet részére Karácsony első napján reggel az Ünne­pi Istentisztelet keretében lesz megtérítve. Miután már az angol nyelvű gyülekezet Vasárnap,, december 19-én a Szent jegyekben részesült, igy a magyar nyelvű Ünnepi Istentiszteletet 10 órakor fogjuk megkezdeni. GYERMEK Karácsony­fa Ünnepély: Vasárnapi is­kolás gyermekek részére va­sárnap, december 26-án, dél­után 4 órai kezdettel, műso­ros ünnepélyt készítenek a tanítók. Lesznek szavalatok, szín­darab és a Santa Claus min den gyermek részére aján­dékot fog átnyújtani. A szü­lőket is szeretettel várjuk. Ö-ÉVI HÁLAADÖ IS­TENTISZTELET : Decem­ber 31-én 7 óra 30 perckor. ÚJÉVI ÜNNEPI ISTEN­­TISZTELET: Magyar nyel­vű 11 órakor. HA GYÁSZ ÉRI A CSALÁDOT részletekig kidolgozza a VÉGTIS'ZTESSÉGADÁS minden tervét — a család jóváhagyásával Minden intézkedés úgy történik, hogy a gyá­szoló család zavartalanul adhassa át magát az utolsó búcsú nagyon nehéz perceinek. Gyász esetén szolgáltra készen állnak: Bodnár Á. Lajos ÉS FIA, ifj. LAJOS Temetésrendezők - balzsamozók 3929 Lorain Ave. Tel.: 631-3075 FANCHALY VIRÁGÜZLET | 4714 Lorain Ave. Tel.: 631-1882 || « > < I VIRÁG MINDEN ALKALOMRA < > < > '< < Rácz Ferenc és neje Sán­dor Margit, a közkedvell énekesnő, beköltöznek gyö nyörü uj otthonukba 294£ East 120 St.

Next

/
Thumbnails
Contents