Az Ujság, 1965 (45. évfolyam, 42. szám)

1965-12-23 / 42. szám

VOLUME 45. ÉVFOLYAM — NO. 42. SZÁM 1965. DECEMBER 23. EGYES SZÁM ÁRA: 10 cent. Örökös Karácsonyt! KÜLÖNÖS ÉRZÉS fogja el karácsony táján az em­bereket. Mintha kicserélték volna őket: mindenki szere­­tetre vágyik és örömet akar szerezni embertársainak. He­tekig készülnek arra, hogy EGY napig jók legyenek, él­vezzék a szeretet melegét, boldogságát. Mindenkinek kel­lemes ünnepeket kivánnak, rámosolyognak vadidegenekre is, hogy azoknak is legyen karácsonyuk. A rádió szinte szünet nélkül karácsonyi énekeket közvetít, hogy ezt a meglevő előkészületi hangulatot még fokozzák és minél több ajándékot vásároltassanak a boltokban. Pár nap és újabb jókívánsággal halmozzák el egy­mást; boldog újévet kivánnak. Bebiztosítják maguknak ezt a másoknak is kivánt boldogságot; szilveszter estéjét vidáman fejezik be mulatozásokkal, hogy az ujesztendőt mámorosán, vidáman kezdhessék, legalább a kezdet le­gyen boldog... Kellemességet, boldogságot kívánunk mindnyájan és mindenkinek és mégis érezzük, hogy sokszor csak szólam ez, mert az Újév napját jaj de szomorú napok követik és a karácsonyi szeretet-öröm is rövid ideig tart az emberek szivében. Mindebben két érdekes mozzanat van: az egyik, hogy egy időben minden ember szivében ugyanaz a vágy ébred fel a szeretet, az igazi lelki öröm iránt, a másik pedig az, hogy annak ellenére, hogy ez boldoggá teszi az embe­rek lelkét, mégsem törekszenek arra, hogy az év minden napjára megőrizzék ezt a karácsonyi örömet és ezzel te­gyék valóban boldoggá az uj esztendőt. Az elsőre a magyarázat az, hogy az emberek egy kü­lön lelki áramkörbe kapcsolódnak bele karácsonykor: a megszületett Istengyermek szeretetének az áramkörébe és ettől mindegyik lélek izzóvá lesz, szeretet-sugározóvá és Istenben boldoggá. Ahogyan éjszakánként a feldiszitett házak fényei kedvessé, meleggé teszik a nappal zordon­­nak tűnő vidéket, ez az isteni szeretet-áram meleggé, ked­vessé változtatja a máskülönben zord, kegyetlen termé­szetű embereket is. A bethlehemi Gyermek igy alakítja át egy napra az embereket olyanokká, amilyeneknek kel­lene lenniök. Nagv rejtély azonban az, 1 miért nem töreksze­nek az emberek arra, hogy ezt a boldogságot egész eszten­dőre bebiztosítsák maguk számára. Vannak villanykörték melyek hamar kiégnek, vannak ilyen kiégett lelkek is, ame­lyek lelkisötétségben boldogtalankodnak a világban. Van­­nek, akiknek teher az állandó fegyelmezettség, felelőség, áldozat, amit a szeretet gyakorlása megkövetel tőlünk. Ezek a lelkek elfelejtik, hogy Krisztus küldetése nem ab­ban teljesült be, hogy gyermekként megszületett, hanem hogy vállalta küldetésének minden gondját, szenvedését: a szállástalanságot, idegen országba menekülést, szegény­ségét, üldözést, kereszthalált. Mindenben hasonló akart lenni hozzánk, azért vállalta szeretetből ezeket az áldo­zatokat is magára, nemcsak karácsony éjszakáját. Karácsonykor Krisztus jászol-bölcsőjénél tanuljuk meg a szeretetnek a magasabb iskoláját: nemcsak akkor gyakorolni a szeretetet, amikor az jóleső érzést jelent és örömet, hanem akkor is, ha szenvedést, áldozatot hoz ma­gával a kötelességünk teljesítése. így lesz örökös a kará­csonyi öröm és igy lesz igazán boldog nemcsak az Újév, hanem az évnek minden napja. Ebben a szellemben kívánok mindnekinek kellemes karácsonyt és boldog uj esztendőt. KÓTAI ZOLTÁN A MAGUNK ÜGYÉBEN... szeretnénk közölni kedves olvasóinkkal és előfizetőink­kel, hogy AZ ÚJSÁG követ­kező száma 1966. január 6-án, a szokott időben érke­zik meg a postán. Féléve, hogy átvettük az AZ UJSÁG-ot, túljutottunk a kezdeti nehézségen. Igyekeztünk m e g n y érni tetszésüket. További egyszerűsítéseket r vezetünk be a szerkesztőség !és kiadóhivatal munkájába, hogy igy még jobban szol­gálhassuk olvasóinkat. Ehhez van szükségünk a közbeeső időre. Biztosak vagyunk, hogy megértenek bennünket. Köszönjük bizalmukat, meg­értésüket. A január 6-iki vi­szontlátásra. AZ ÚJSÁG Kiadóhivatala SZERETET KALÁCS A Nürnbergben állomáso­zó amerikai katonai iskola növendékei a karácsonyi ün­nepekre 1000 font nürnbergi mézeskalácsot küldött a dél­vietnami katonáknak. — A nürnbergi mézeskalács világ­hírű. COLUMBUS, O. — Wil­liam O. Walker, állami ipar­ügyi igazgató tanulmányoz­za a kiskereskedelmi alkal­mazottak fizetésé. E tárgy­ról nyilvánosan fognak tár­gyalni január 18-iki ülésen. A kereskedelmi és ipari fi­zetések alsó határát fogják megszabni. OTT VOLTUNK A CLEVELANDI MAGYAR NŐI SEGÉLYEGYLET karácsonyi ebédjén és mű­soros ünnepélyén. A Segély­­egylet tagjait még a havas eső sem tudta visszatartani erről a nagysikerű összejö­­vételről. A gondos háziasz­­szonyok szívélyes vendég­­szeretettel és gazdagon te­rített asztallal fogadták a város minden részéből érke­zett 150 vendéget a Kereske­dők Körében. Boros István­ná elnök, Czibula Ferdinánd­­né W. S. elnök, Barta János­­né alelnök, Demchák Péter­­né jegyző, Rácz Ferencné pénztárnok, Stofcsó Albert­­né titkár, Németh József né levelező titkár, Zsiga Mik­­lósné és Galkó Lászlóné el­lenőrök és Végső Jánosné sunshine chairman a többi hűséges asszonnyal együtt gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát a családias környezetben. Üdvözölték a és megajándé­kozták az összes decemberi születésnapot ünneplőket és az egész társaság együtte­sen énekelte Karnya Kál­­mánné vezetésével a hagyo­mányos magyar karácsonyi dalokat. A vendégek a késő órákig maradtak együtt. — Örömmel láttuk néhai Gás­pár István városi tanácsos özvegyét a Körben. Boros Istvánné elnök ünnepi jókí­vánságai zárták be az ünne­pélyt. A CLEVELANDI MAGYAR JÓTÉKONYCÉLU NŐI NAGYBIZOTTSÁG karácsonyi estélyén mint mindenkor, most is megtelt a Református Terem. Több mint 130 vendége volt a si­került estélynek, ahol Lude­­scher Imréné elnök fogadta a vendégeket. Stashel Már­tonná alelnök, Sárossy Er­­nőné pénztárnok, Frankhau­­ser József né és Pink János né a fáradhatatlan ellenő­rök, Kautzky Károlyné és a többi gondos háziasszony hordta be a konyhából a fi­nom ételeket italokat. Nagy­szerű karácsonyi hangulat­ban énekelték a régi magyar karácsonyi dalokat Galgány Sándorné Lengyel Erzsiké vigalmi elnök, Kleppelné Po­­korny Irén levelező titkár, Kardos Ernőné jegyzővel az élen. Az elnöknő bejelentet­te, hogy a Nagybizottság 640 dollárkarácsonyi ajándékot és segélyt osztott szét szü­­kölködőknek, kórházaknak, árvaháznak és öregotthon­­nak. Szabó Mártonná volt Santa Claus, aki jellegzetes piros ruhában, fehér szakál­lal, mulatságos Santa moz­dulatokkal, nagy Ho-Ho-val osztotta szét a csere ajándé­kokat a tisztikarral együtt. Nagyon sok nyugat-clevelan­di volt jelen, akiknek Salem Alhertné segített a késői órákban hazajutni. A vigalmi elnök bemutat­ta a vendégeket, köztük Ho­­moky Jánosnét, aki 3 év előtt jött Amerikába Buda­pestről férjéhez, akit 17 éve nem látott. Fia lfj. Homoky János feleségével Ras Irén­nel a szabadságharc mene­kültjei voltak. Homokyné magával hozott két budapes­ti vendéget: Királyfalvy Jó­zsef nét és Tóth Jánosnét, a­­kik örömüknek adtak kifeje­zést, hogy egy amerikai ma­ÁLDÁSDUS, KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK LAPUNK ÖSSZES OLVASÓINAK és MINDEN Jó BARÁTUNKNAK a SZERKESZTŐSÉG ÉS A NYOMDA összes munkatársai. gyar karácsonyi estélyen résztvehettek. Tóth Lajosné p.ü. titkár üdvözölte az uj tagokat, valamint a vendé­geket. A születésnapokat ün­neplőket dallal és ajándék­kal üdvözölték. Az estélyt Ludescher Imréné elnök ka­rácsonyi és újévi jókívánsá­gai zárták be. A CLEVELANDI MAGYAR ÖNKÉPZŐKÖR műsoros karácsonyi parti­ján. Fekete Ferencné női el­nök és Adám János alelnök fogadta a vendégeket, akik szép számban jelentek meg. Ünnepi szónok lapunk váro­si szerkesztője, Kemény Ju­lia, a Pro Hungária jegyző­je volt, aki a szeretet ünne­pének jelentőségéről beszélt. Christian Miklósné, a nagy­­tehetségű énekesnő Schubert “Ave Máriá”-ját énekelte, Bálint József né, a Katolikus Aggmenház Bizottság W.S. elnökének művészi zongora­­kíséretével. Bálintné sok ma­gyar karácsonyi éneket ját­szott és az egész vendégse­reg vele énekelt, igazi ünne­pi hangulatot teremtve. — Christianné oly sok tapsot kapott, hogy több klasszikus alkalmi dalt adott elő, a hallgatóság kívánságára. Ádám János köszöntötte Kopervácz Jánost 77, Feke­te Ferencnét 75, Kun Terézt 75, Gayer Antal elnököt 52, Mrs. Vida gondnoknőt 40-ik születésnapja alkalmából és Christianné elénekelte a z “Ahogy én szeretlek” az el­nöknő kedvenc dalát. Az ízletes uzsonnáról az elnöknővel együtt Csiszár Lászlóné gazdasági elnök, Gulyás Mary, Bartók István­né, Ravecskó Andrásné es Cséky Erzsébet gondosko­dott. A clevelandi iskolás-gyere­kes anyák énekkarának ka­rácsonyi hangversenyén és tea délutánján, az ősi Old Stone templomban, ahol a 62 tagú kórus trdicionális és modern karácsonyi dalszá­mokat adott elő. Az anyák ünnepi feketébe öltözve, egy­forma mellcsokrokkal jelen­tek meg és sorakoztak fel e gyönyörű ódon templom ol­tára előtt. Magas színvonalú műsort adtak elő és a ma­gánénekesek közül legtöbbet énekelt Palasicsné Majoros Ilonka, akinek értékes mez­zoszoprán hangja nagyon al­kalmas az oratoriumi dalok­ra _ Az énekkarban vannak még Barna Helén és Vásár­helyi Rose, valamint más magyar nők. A hallgatóság körében láttuk Palasics Já­nos mérnököt, valamint dr. Balogh Lajos egyetemi zene­tanárt, a Szent István Dal­kör karnagyát. CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2836 East Boulevard, Cleveland, O. A Karácsonyi ünnepek alkal­mával vendég — igehirde­tőink lesznek: Major David Tate, Frank Zeman, Charles Ronkos és Samu Kiss testvéreink ün­nepük velünk együtt a szent ünnepeket. AZ ELSŐ PRESB. EGYHÁZ TEMPLOMI HANGVERSENYE Az Első Magyar Presbyterian Egyház vasárnap tar­totta karácsonyi hangversenyét a kivül-belül ünnepi dí­szítésű gyönyörű templomában. A díszítést id. és ifj. Tő­­zsér Richard, id. és ifj. Sipos Lajos, Győr István, Perenczy istvánné, Chipkésh Elemér, Szarvas Barna, Kádár Jea­nette és Evans Priscilla készítették. A virágdísz a Tem­­piomsegéiyző Női Egylet, a Fiatalasszonyok és a Steven’s virágüzlet érdeme. A hangverseny az énekkarok felvonulásával kezdő­dött, amely valóban festői volt, különösen a sok kicsi gyer­mek kezében gyertyával, átszellemült arcocskával valóban ünnepi hangulatot teremtett. Az énekkar vezetője, Nt. Csutoros Istvánné 32-ik éve végzi áldásos munkáját és fáradságot nem kiméivé tanítja be nemcsak a felnőtt éne­keseket, de az apró gyermekeket is a hagyományos kará­csonyi dalokra. Az egész városban híresek a Presbyterian Egyház karácsonyi hangversenyei és messze városrészek­ből jönnek nemcsak magyarok, de amerikaiak is, hogy gyönyörködhessenek a magas színvonalú oratórium kon­certen. A tartalmas és bőséges műsorból megemlítjük Han­del “Messiah”-ját, amelynek duettjét Nt. Csutorosné és Kern Albert énekelte. Magánénekesek voltak még: Pris­cilla Evans, Tánczos Betty, ifj. Csutoros István, Lóczy és vezénylése Nt. Csutoros Istvánné kiváló tehetségét és Sophie. A műsor összeállítása, az énekkarok betanítása fáradhatatlan munkáját* dicsérte. Nt. Csutoros István alkalmi szónoklata és áldásosz­tása után a záró tradicionális karácsonyi énekszámokat a kórusok a közönséggel együtt énekelték. Nem mulaszthatjuk el, hogy Koch Eszter művészi or­gonajátékát meg ne dicsérjük. Hangverseny után a Fiatal Asszonyok Köre az audi­tóriumban megvendégelte a közönséget. A vendéglátásról Tóth Ferencné elnök, Sipos Lajosné, Tóth Lajosné, Ma­gyar Ferencné és a többi ügyes fiatal asszony gondos­kodott. Csutoros Istvánné PETRÁSH LAJOS városi b i r á n k számtalan i magyar ügy leghathatosabb j pártfogója és minden mai­­;gyar megmozdulás főszerve-1 'zője január 1-én, Újév nap­ján született. Különös ez annál is in-I kább, mert ahol ez a nagy magyar megjelenik, azonnal uj tervek, uj kezdeményezé- i sek, uj eredmények szület­nek. Isten éltesse sokáig szere­tett biránkat, Petrásh Lajost uj évnapi születése napján. Boldog Újévet és Boldog Születésnapot kíván AZ ÚJSÁG. Judge Louis M. Petrash Judge Louis M. Petrásh EGYETEMI HALLGATÓK LAP ALAPÍTÁSI KÍSÉRLETE — Még az év elején a budapesti tudományegyetem hallgatói lapot indítottak olyan félreérthetetlen célkitű­zéssel, amit a cime pontosan kifejezett: “Tiszta. Szívvel ’. A lap szerepe lett volna az egyetemeken már Írogató diá­kok próbálkozásainak helyet adni; ismert és még isme­retlen fiatalok versei, novellái, cikkei jelentek meg benne. Az első számhoz a benyújtott tervezet alapján nehezen, de sikerült megkapni a minisztérium ideiglenes engedé­lyét, valamint a pártszervezet és a KISZ hozzájárulását. A szerkesztőbizottság diákokból állt, főleg bölcsészekből vagy végzett tanárokból. Mivel anyagi támogatást nem kértek, az első és egyben utolsó szám egyszerű sokszoro­sításban látott napvilágot. A siker teljesen váratlan volt, a hallgatók pillanatok alatt elkapkodták a nehezen olvas­ható példányokat. Közvetlenül a megjelenés után nem történt semmi, a végleges engedélyt azonban nem kapták meg a minisztériumtól. Az Írások, versek, novellák egyre gyűltek a szerkesztő diákoknál, — köztük több nagyon színvonalas, bátorhangu irás. A szerkesztők elképzelése az volt, hogy kikerülve az Uj írást és a Kortársat, külön irodalmi fórumot biztosítsanak a kezdőknek, ahol függet­lenül és viszonylagos védettségben dolgozhassanak. Supek Ottó egyetemi docens, a francia tanszék nivót­­lan tanára, aki egyben összegyetemi párttitkár is, tag­gyűlést hivott össze a Karon, kizárólag párttagok számá­ra. Először itt beszélték meg a megjelent számot, bírálva a cikkeket, az Írások tartalmát, ideológiai vonatkozását. Supek felelősségre vonta a lapot támogató tanárokat is, főleg fiatal tanársegédeket. A második gyűlés már nyil­vános volt, a bölcsészkar hallgatóinak bevonásával. Vita alakult ki a hallgatók, szerkesztők, valamint a párt ré­széről kiküldött tanárok között. Supek azt hajtogatta, hogy ilyen jellegű irodalmi lapra egyáltalán nincs szük­ség; szerinte a kezdeményezés “éretlen”, a szerkesztők “nem rendelkeztek megfelelő ideológiai alappal”. Supek összegező váleményével zárták le az ülést és szüntették meg “hivatalosan” az alig megindult egyetemi lapot. Megszépült a Ref. Egyesület háza Az Amerikai Magyar Református Egyesület cleve­landi, 11213 Buckeye roadi székháza épületének homlok­zati része korszerű uj arculatot kapott. Valóban ízléses és impozáns az uj félkör alakú tégla lépcsőfel járat, a ko­vácsolt vas korláttal. Az egész környéknek díszére válik ez a kiképzés, amelyben helyet hagytak dísznövények ré­szére és a tavaszi napsütésben bizonyára gyönyörködhet tünk majd a virágokban vagy örökzöldekben, amelyeket itt elhelyeznek. Az épület termei is gondozottak és célszerűek. A hát­só épület terme modern és csinos. Mindnyájunk érdeke az, hogy a Buckeye roadi magyar negyed szép maradjon és megmaradjon magyarnak. 150.000 LENGYEL Mintegy 150.000-re tehető azoknak a lengyeleknek szá­ma, akik 1968-ig Amerikába kivánnak jutni. A varsói amerikai követség értesítése szerint mintegy 7000 lengyel jutott az elmúlt években Amerikába, de további 90.- 000 kért beutazási engedélyt. Az uj amerikai bevándorlási törvény megkönnyíti a be­utazást a családtagoknak és a szakmunkásoknak, tudó­soknak, a varsói követségnél naponta jelennek meg uj be­vándorolni szándékozók. A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG MEGKOSZORÚZTA DICKIE CHAPELLE SÍRJÁT Dickie Chapelle, a napokban Vietnamban hősi halált halt fiatal amerikai haditudósitónő temetésére nemrégen került sor lakóhleyén, Milwaukee, Wisconsinban. Dickie Chapelle az elmúlt tíz év során nyolc nemzet­közi fegyveres konfliktusban vett részt, mint haditudó­sító s férfiakat megszégyenítő hősiességgel az első vonal­ból jelentette híreit a nagyvilágnak. 1956 október-novemberében Budapesten tartózkodott s résztvett a szabadságharc küzdelmeiben. Megrázó ri­portjai bejárták az egész világsajtót. 1956 november 4-e után sem hagyta el a fővárost, hanem mindvégig részt­vett a fegyveres ellenállásban, mindaddig, mig november közepén az oroszok fogságába esett, akik bebörtönözték. Az USA erélyes tiltakozására szabadonengedték, de mind­végig megmaradt becsületes szemtanúja és őszinte cso­dálójaként a magyar forradalomnak. A vietnami dzsungelben, kötelességének teljesítése közben, az amerikai tengerészgyalogság soraiban érte utói egy orvlövész golyója. Milwaukee városában tartott gyászszertartás során az amerikai hadsereg, tengerészet és tengerészgyalogság koszorúja mellé a Szövetség is le­rótta tiszteletét és háláját Dickie Chapelle iránt. A ha­talmas koszorún — mely Dr. Kaveggia László és felesége, dr. Kaveggia Erzsébet ötvenhatos baj társaink jóvoltábó1 került idejében a helyére — nemzetiszinü szalagon a kö­vetkező utolsó üdvözletét küldtük: TO DICKIE CHA­PELLE, HONORARY HUNGARIAN FREEDOMFIGH TER FROM THE HUNGARIAN FREEDOMFIGHTERC FEDERATION. J RETURN POSTAGE GUARANTEED: S KÁRPÁT PUBLISHING CO. I 5705 Detroit Avenue. CLEVELAND, OHIO 4410Í J| Telephone: (216) 651-1060 S 1-----------------------------------------------------­I

Next

/
Thumbnails
Contents