Az Ujság, 1958 (38. évfolyam, 1-51. szám)

1958-01-09 / 1-2. szám

A SZERETET-KONYHA PÉNTEKEN, január 10-ikén, este 7:30 kezdettel gyű­lést tart a Wm. Penn otthon alsó helyi­ségében, 8637 Buckeye Rd. Kérjük minden érdkelődő megjelenéséi, nagyon szíve­sen látunk mindenkit, aki jó akarattal és megértéssel van a szabadságharcosok iránt. Magyar testvéri szeretettel A SZERETET-KONYHA NEVÉBEN Kocsány Mihályné, elnök Palasics János titkár Galgányné Lengyel Erzsiké pénztárnok, 12306 Buckeye Rd. Kish Margaret és Czigelédi András ellenőrök Tolmácsi Béla jegyző Ekker László leltárnok fc, VOL. XXXVIII. NO 1-2 ROVÁS Telephone GA 1-56SM BÁRMENNYIRE IS A BÉKE RENDÍTHETETLEN HÍVEI VAGYUNK. mé?s©m szólhatunk egy szót rc~i Eisar.hower elnök eluta­­ri ó válisz?, Mién, amellyel tu­domásár?. adta Bulganinnak és a Kremlin kisebb-nagyobb u­­rsinak, brry szó sem lehet az általuk ajánlott államfői talál­kozásról. Nagyon üdvös lenne, ha le­­he'ne tárgyalni az orosz veze­tőkkel tisztességes megegyezés reményében. Lehetne is, ha az oro z népet másfajta emberek képviselnék, nem Stalin krea­túrái, aliik ugyan halála után megmar'ák mesterüket, mégis semmiben sem maradnak el mögö+te vérengzésben és em­bertelen égbon. Stalin sem lehetne kegyet­lenebb a m~gyar néppel szem­ben, mini ők. Eisenhower elnök vissza^ uta itó válaszát kiérdemelték a Kremlin urai. Kár, hogy Ei­senhower elnök nem indokolta meg részletesen elhatározását. Jobb lóit volna megmondania, hogy nem lehel olyan vezetők- IíCi iL zóbo sem állani, a­klk futni hagyják a főbünös Rákosi Mátyási, a saját elv- Jársainak is gyilkoltatójál és bűneinek lakargalására bűn­bakként ártatlan embereket hurcolialnak a vesztőhelyre. Rákosinak meg a haja szála sem görbült meg azért, hogy Rajk Lászlót kivégeztette, el­lenben . Pálmkás-Pallavicbini Általt megölették, mert a sza­badságharc ól __ kiszabadított Mindszeníy hercegprimás kö­zelében volt. Dáry Tibort 9 év­re Ítéltették, mert a szocializ­must terror és vérengzés nél­kül, r. nép értelmének fokozá­sával kívánt? elérni, Maleter Pál, a magyrr szabadságharc hősének kcckán forog az élete, mert a magyar nép álláspont­ját képviselje. Úgy fogták el. hogy tárgyalni hivíák. ... Ezek elenvésző részletei a Krem'in ura'nak megbocsálha­­iallm perfiiiiiból. Mégis csak a felsorolt néhány adat is ele­gendő' ahhoz, hogy tartózkod­junk a velük való egyezkedés­től. Jöjjön, rmi jön, de addig O- roszcrozággal nem lehet egyez kedni, de még tárgyalni sem, amíg tisz’a, vértelen kezű ve­zetők rom beszélhetnek az crosz nép nevében. Olyan haramiákkal, mint a Kremlin urai céltalan szóba állar.1. A TESTVÉRSEGITÉS ÉS A SZERETET­­KONYHA HÍREI ÉS ELSZÁMOLÁSA Táncestély a szabadságharcosok szórakoztatására A Szeretet-konyha második gyűlésén megjelent Szappa­nos István, a Felszabadító Bi­zottság képviselője, az Első Magyar Presbyterian egyház presbitere és drámai erővel ecsetelte milyen helyzetbe kerülnek a szabadságharc me­nekültjei, ha a munkanélküli­ség nagyobb mérveket ölt. Javasolta, hogy a Szeretet­­konyha jelentse be megalaku­lását az egyházaknak és egy­leteknek és kérje támogatá­sukat. Tárcái Lajos ellenezte az in­dítványt és arra kérte a gyű­lést, hogy halassza el a kör­levél kiküldését, A túlnyomó többség Szappa­nos István indítványa mellett szavazott. A körlevél kiküldésével Szappanos Isván és Palasics János bízatott meg, akik már ki is küldték a körlevelet. Focht István, az Amerikai Magyar Szövetség clevelandi osztályának elnöke is megje­lelt és bejelentette, hogy úgy személyileg mint az Ameri­kai Magyar Szövetségen ke­resztül támogatja a Szeretet­­konyhát, hogy az éhség egy magyart se kényszeritsen visz­­sza a kommunizmus karjaiba. E gyűlésen Ekker László, a Szeretet-konyha leitárnoka jól meggondolt és megváloga­tott szavakba formálta észre­vételeit. — Végre megérünk a Sze­retet-konyha révén egy olyan alkalmat, amelyen a magyar­ság három eleme: a régi ame­­rikás magyarok, a háború me­nekültjei és a szabadságharc menekültjei EGY KÖZÖS CÉL érdekében összefogtak. Ez o­­lyan erkölcsi eredmény, a­­mely biztat bennünket azzal, hogy a három elem közötti együttműködés mégis lehetsé­ges.-------- • -------­— Két uj amerikás (D. P) lakást vett ki a Woodlandon, befgoadott 4 szabadságharcos menekültet. Nindegyik csak 1 dollárt köteles fizetni heten­ként a lakásért.-------- • --------­— Dr. Horstein József orvost a Szeretet-konyha megkérte egyik beteg szabadságharcos megvizsgálására. Kétszeri visz­­gálatot díjtalanul végzett a ré­gi magyar orvos. ---------- • --------­— Egy névtelen régi ame­rikás két menekültet kabát­tal látott el- Az átalakiás költ­ségét Farkas Béla szabómes­ternél a régi amerikás fedezte-------- • --------­— A Szeretet-konyha sza­kácsa munkát kapott és nem sza és nehány napon belül 3 hétre Californiába repül. Gulyás Tibornak és nejé­nek 4 gyermekük van, két le­ány és két fiú. A szülők, Gulyás István és neje, szül. Szigeti Erzsébet é­­letük legfőbb céljává tették, hogy egyetlen fiukat kitanit­­tathassák és nagyon boldogok, hogy Tibor fiuk Amerika ipari életében komoly állást tölt be főzhetett. Végh Antalné, me­nekült helyettesitette. Egy névtelen szabadsághar­cos, aki eddig már 1200 dol­lárt helyezett el a takarékba, a Szeretet-konyhába járó ba­rátjának 20 dollár karácsonyi ajándékot és 10 dollár költő pénzt adott.--------- • --------­— Természetbeni dományok A Szeretet-konyhához az a­­lábbi természetbeni adomá­nyok érkeztek be: Varga Poultry Farm egy pulyka, Focht István egy puly­ka, Mr. és Mrs. Benjók Cla­rence fűszer, Ward Tip-Top 50 kenyér, Mrs. Koschl egy puly­ka, Wonder Bread 10 kenyér, Mrs. Vadász sütemény, Lucy Bakery sütemény, Galgány Sándor ruha, Sokola Bakery 45 kenyér, Dankó Julia kará­csonyi lapok, Palasics János és neje köszönő lapok, Fau­­keny János és neje kannás étel Mr. Mészáros fűszer, Koppá József ruha, Mrs. Lengyel grocery, Galgányné Lengyel Erzsiké grocery, Kardos Meat Márkét 10 font hús, Mrs. Hein­rich edények és élelmiszerek, Kocsány Mihályné ruha, Kro­ger Store alma, 11 kenyér, 5 tepsi sütemény, Dr. Peller Zoltán élelmiszer, Szobonya László és neje élelmiszer, Ma­gyarok barátja élelmiszer, Mrs Gombos élelmiszer, V- Nagy Lajos élelmiszer, Sealtest Ice Cream ice cream, Mrs. Freer evő eszközök, Murányi Imre élelmiszer. Tolmácsi Béla közlése--------- • --------­Palasics János pénzügyi tit­kár nyugtázása a beérkezett adományokról dec.. 27-ig. Ungváry János és neje, me­nekültek $5.-, John Kovách $10-, Szántó László $5., Zalla László $1., Frank Ligert $5, Mrs. Gicei $10., Brecksville, Stoez Ádám E. 125 é5., Mr. és Mrs. Beke, E. 123 $2.- J. J. Horváth állami képviselő $5. Szabolcs megyei Klub $25., Merán János $10., Babos Béla és neje $10., Gáspár Károly $5-, Gáspár Káorlyné $2., Du­­najski Károly $5., Dunajski Károlyné $5., Kofa János és családja ci­pők, ingek és gummi cipők Újabb adományok Anna Izsák $2., a beteg No­­vák Ida, E. 89 — $15., Szerető Jánosné $2., Heissler Eliza­beth $5., Mrs. Sheppard $2., Hevesy István és nej© $25., Önsegélyző Közművelődési E- gyesület $30., East Sidei Du­nántúli Egyesület $25., Szalay József borbély $2., Busái Ferencné $1., Bacsó Jó­zsef real estate $1-, Kiadások: Dec. 20-ig. éljelem $49.ŰL 150 posta kártya $3.00 (szedés nyomás díjmentes), Dec. 27-ig. Élelem $27.76, 32 menekült­nek karácsonyi ajándék $64., a szakácsnak $5., a szakács ki­adásai $5. összeen $101.77 A szakácsnak $5. élelem számla egy hétre $22.86, 100 posta kártya szedéssel és noy­­mással $5.09. A Szeretet-konyha pénze: $275 52 í E kimutatás január 3-ig szól Az 1956-os magyar szabad­ságharc menekültjeiért egy év után újra megmozdult az a­­merikai társadalom és a régi amerikás magyarok egy része. Az a céljuk, hogy a szabadság­­harcosokat segítsenek beillesz­kedni az amerikai társadalom­ba. Ezt a célt tűzte ki maiga elé az East End Neighborhood House-vezetősége is akkor, a­­mikor magyar táncdélutánok rendezésével, kulturális szóra­kozási lehetőséggel igyekszik társadalmi programot adni a fiatal szabadságharcosoknak. 1957 december 29-én már szép számmal jelentek meg amerikai ismerőseikkel itt a szabadságharcosok, a téa dél­utánnal és kis műsorral egy­bekötött táncon. Bologh Rudinak cigányze­nekara muzsikált, a zenészek unionja fizetett érte-A vezetőség végigvezette a vendégeket a helyiségeken, — kérve a jelenlevőket, hogy jöjjenek el minden péntek es­te fél nyolckor és billiárdoz­­zanak, játszanak ping-pongot és éljenek a lehetőséggel, hogy itt maguknak maguk kedve szerint szórakozhatnak. A péntek esti magyar klub­napokon kívül január 19-én, Gulyás Tibor fő cafes manager Gulyás Tibor, a Western Re­serve egyetemet végzett ma­gyar közgazdász pályafutása egyre magasabbra ivei. . A Mur^y Co. Triplex Srgw Divhionjának fő sales mana­­gere. A gyár eladási osztálya az egész országban vezetése alatt működik. Annyit kell repülnie, hogy édes aryia már megsokalta és megjegyezte: — T bor, te már annyit re­pülsz, hogy már többet vagy a repülőgépen, mint Cleve­­landban. A héten New Orleansba re­pül Gulyás Tibor, onnan visz­vsárnap délután 4 óra 30 per­ces kezdettel megint lesz ma­gyar táncest, amikor jó zene­kar fogja biztosítani a hangu­latot. Derék magyar asszo­nyok hozzák majd a sütemé­nyeket és erre a táncestre is minden menekült magyart szívesen várnak. Belépti dij nincs. Parkoló hely van az udvaron. Az East End Neigh­borhood címe: 2749 Woodhill Road, közel a Buckeye Road­­tól. E L.--------- • --------­A SZOVIETUNIÓBAN a sokat szereplő Kruscsev, a koleytiv vezérkar diktátora egyre-másra ógörögül nevezi el elvbarátait. Legutóbb Zu­­kovot Demosthenesek nevez­te, ami fnagyrul De most te mész! Az Ohio Bell Tele­phone Co. Az Ohio Bell Telephone Co. hetenként 500 ezer dollárnál többet fog költeni nagy Cleve­­landban ez évben az épülete­inek, vonalainak és felszerelé­seinek költségein fe Walter S. Sparling elnök közétette a terveket, amelyek $28,000,000 befektetést irá­nyoznak elő a következő 12 hónapra. Ez része annak a 65 milliónak, amelyet a Bell Te lephone Co. Ohio államban el­költ. E bejelentés a Hotel Carter­­ben történt azon a konferen­cián, amelyet a társaság 400 felügyelőjével tartott meg. Az értekezletet megelőzően ebéd volt. Ez az értekezlet volt az első a tervezett 13 hasonló ér­tekezlet közül, amelyeket az Ohio Bell az állam főbb városá ban tart. Három év alatt az Ohio Bell Telephone Company 250 mil­lió dollárt kíván befektetni terjeszkedési programjának a megvalósítására. Clevelandban tervezett u­­jitások: Uj West bidei Kapcsoló köz­pont, 13630 Lorain Ave, az épülő CLearwater Exchange Bldg. A létező Diai szerkezetek ja­vítása, hogy államközi szolgá­latra is lehessen használni. Hét emeletes hozzáépítés a központi főépülethez, hogy a Long Distance kapcsolás köz­pontja lehessen. Több telefon bevezetése a város területén. A diai bevezetése minden hívásra. Uj épületek Bedfordon és Norm itdyallonban. Az Ohio Bell Telephone Co. 788,000 telefont szolgál Nagy Clevelandban, ez 30,000 növe­kedést jelent 1957-ben. A te­lefon napi használóinak szá­ma felszökött 3,,800,000-re. 40 AMERIKAI DIÁK TANUL MAGYAR NYELVET ELMHURST COLLEGEBAN, ILL. MOLNÁR ÁGOSTON VEZETÉSÉVEL Negyven amerikai hallga­tója van az Elmhurst Colle­ge magyar szakosztályának.. Ohiccago mellett ebben a kollégiumban már tizenöt éve áll fenn a magyar szak­osztály. Nemcscak magyar, hanem más származású diákok is választják a magyar nyel­vet, irodalmat és történel­met tantárgyként. A ma­gyar nyelv tanítása a többi idegen nyelvek tanításával egyenlő színvonalon van. Ennek az elsőrangú iskolá­nak 850 diákja van. Az elmhursti kollégium, mint egy 87 éves iskola, több pályára ad előkészítő lehetőséget. Jelenleg a fenti képen feltüntetett következő d Tikok tanulnak magyar uj elvet Elmhurst College­ban: balról jobbra, első sor: Dr. Síanger Robert, kollé­gium elnöke; Cory Betty Jane, Milwaukee. Wis.; illa­tesz Susanne, Depew, New York; Almásy Betty, Ham­mond, Ind. Finkey Lilla, Passaic, N. J. Maar Carol, Waukegan, 111.; Ludányi Narczissza, Astoria, N. Y.; prof. Molnár Ágoston, ta­nár; második sor: Márton Elizabeth, Youngstown, O. Szilvássy John, East Chi­cago, Ind.; Mandy Jim, Woodbidge, N. J. Karma­zsin, Emery, Fords, N. J.; Marton Alexander, Youngs­town, Ohio; Shirk Jill, Ok­lahoma City, Oklahoma; Pimperl Steve, Elmhurst; Howard Patricia, St. Louis, Mo, Kovács Csaba, Tren­ton, N. J.; Sullivan Nancy, St Louis Mo. Harmadik sor: Decker William, Alpha, N. J.; Po­­segay Nicholas, Roseville, Mich., Schnierer Eugene, Cleveland, Ohio; Tamási István, Bridgeport, Conn.; Kovács József, Elmhurst, negyedik sor: Nagy John, Carteret, N. J.; Nagy And­rás, Elmhurst; Clyne Ju­lius, Belleville, Illinois; Je­­nei Joseph. Yardley Pa.; Ja­net Robert, Elmhurst; Rotz William, Kewanee, Illinois. Ennek a magyar prog­ramnak a tovább fejleszté­sére nemrég alakult meg az American Hungarian Stu­dies Foundation, amely ala­pítvány tervezi* az amerikai magyarság muzeum és könyvtár épületének a meg építését is. A muzeum épület foglal­ná magába a Magyar Ame­rikaiak Nagyjainak Emlék Csarnokát (Hall of Fome.) Szintén ebben az évben adta ki az alapítvány szép Ma­gyar Albumát. Az alapít­vány célja, hogy vagyonát a következő években 500. 000 dollárra emelje. További felvilágosítással szívesen szolgál az elmhur­sti kollégium helyettes dé­kánja és magyar tanszék előadója: August J. Molnár, Elmhurst Collage Elmhurst Illionois.. Az Önképző fényes sikere a szilveszter esti mulatságon A Clevelandi Magyar ön­képzőkör szilveszter dstlye, amelyet Ádám János és Fe­kete Ferencné vigalmi elnö­kök együtt rendeztek olyan sikerült ngy esemény volt, ! hogy kihatással van egész ma­gyar társadalmi életünkre. Bár mulatni jöttek össze a vendégek, a megjelentek tár­sasága összetételénl fogva ko­moly jelentőségű eseménynek is tekinthetjük. Megmutatta a szilveszteri mulatság, hogy a magyarág három ele­me: a régi amerikás magya­rok, az uj amerikás magyarok és a magyar szabadságharc menekültjei lelkileg összee­gyeztethetők. Ez az eredmény, ez a tanú­ság a három réteg, a régi ame­rikás magyarok, az uj ameri­­kások (volt D. P.-k) és a sza­­bodságharc menekültjei e­­gyüttmüködésének lehetősé­gét, — még annál is többet — egybeolvadásának módját tarta fel. A vendégeket Ádám János vigalmi elnök üdvözölte és Ga­yer Antal elnököt kérte fel a három réteg találkozásának a méltatására. , Az uj esztendőt Haluska Ö- dön, az önképzőkör 45 éves tagja köszöntötte az ó-eszten­dő megérdemelt elparántálása után. Az est fő vonzóereje a jó va­csora és a kitűnő cigány zene volt. i A vacsora elkészítése Buko­­jvics Julia elnöknő Takács Mar git és Csiszár Lászlóné érde­me. A felszolgálást Manyák Erzsébet és Gábor Istvánné végezte, pontosan és előzéke­nyen. A vendégeket érkezésükkor Ádám János vigalmi elnök fo­gadta és szilveszter esti ked­­veskédésképen Fekete Ferenc­­nő női vigalmi elnök helyezte el. Arra meg Parró Mihály ü­­gyelt, hogy minden vendégnek meg jegyen jegyével a vacsora Szarka Ferenc kedvelt nép­dalokat énekelt Horváth Fe­renc cigány zenekarának kísé­retével. Vacsora után táncra per­dült a közönség és volt már 3 óra, dmikor az utolsó táncos pár is abbahagyta és elfogad­ta az újévi pihenést. Az egyetértésben és jó han­gulatban várt uj esztendő sok vendéget hozott az önképző­körbe. Olyan zsúfolt volt a kör, hogy Ádám János oda­fordult Gayer Antalhoz és igy figyelmeztette, hogy már be sem lehet engedni több ven­déget. — Tóni, most mutasd meg, milyen ügyes ember vagy, se­gíts kitolni a falakat. Az volt a szerencse, hogy a vendégek nagy része nem ma­radt végig a körben, jöttek és mentek. Az est folyamán több szá­zan fordultak meg. Mindenki vitt magával kis jókedvet és és valamennyit abból az egyet­értésből, amelyet a szilveszter est megteremtett. HÍREK — Dudás Mihályné, aki 50 éve él az országban, pénteken polgára lett az országnak. Nehézségei voltak, mert el­felejtette a szükséges adato­kat. Charles Vanik kongress­­manhez folyamodott, aki a pol­gárosodáshoz szükséges min­den hiányzó adatot felkutatott és kisegítette Dudás Mihály­­nét, akinek tanúi voltak: Mrs. Ákos és Mrs. Bajusz. A polgárosodáshoz elkísérte sógornője, Dudás Józsefné, a­­ki arról számol be, hogy az es­kető biró nagy beszédet tar­tott, amelyben figyelmeztette a felesküdött polgárokat, hogy ebben az országban sok nem­zetiség és több vallásfelekezet él együtt- Akkor lesznek jó polgárok, ha senkit sem gyű­lölnek faja vagy vallása miatt. A felesketett polgárokat egy katholikus és egy zsidó szerve­zet megvendégelte a Library alsó termében. Kocsány Mihály és neje, a Szeretet-konyha elnöke a sza­badságharc egy menekültjét fizetési kötelezetség nélkül otthonukba fogadtak és teljes ellátást biztosítanak számára. Fizetési kötelezettsége ak­kor veszi kezdetét, amikor munkát kap. — Gózner Józsefné. E. 125 véglegesen elköltözött Cleve­­landból Newarkba, O., leányá­hoz, Goldiehoz és férjéhez, Bü­­ky Elemérhez, az ottani Kro­­gre Store manegeréhez. Büky Elemér s neje nemrég építettek ui házat és ab­ban külön szobát rendeztek be Gózner Józsefnénak, az édes anyának, mégis nagyon nehe­zen tudták rávenni, hogy el­hagyja Clevelandot, az E. 125- ik uccai igaz, jó barátokat, a­­kik barátággal és szeretettel vették körül. Gózner Józsefné Newarkból levelezés utján összeköttetést tart fenn clevelandi barátaival Levelet kaptak tőle Hutter Jánosné és Dibáczy Endréné melegen érdeklődik mindenki iránt és üdvözletét küldi min­den ismerősének és jóakarójá­nak. Az East 125-Buckeye Road magyarságának hiányzik Góz­ner Józsefné, aki kedvességé­vel és jó szándékával sok ba­rátra tett szert. HALOTTAINK —MAJOROS JÓZSEFNÉ, szombaton, január 4-én elha­lálozott. Jakab-Tóth and Co. alsó Buckeye Roadi kápolná­jában helyezték ravatalra, a­­honnan kedden a Szent Er­zsébet templomba kisérték gyász szent misére, onnan pe­dig a Calvary temetőbe, az 1946 augusztus 6-ikán elhpnyt leánya, Szabó Ferencné sírja mellett örök nyugvó helyére helyezték. Majoros Józsefnél aki 9118 Cumberland Ave alatt lakott, 6 gyermeke, 13 unokája és 9 dédunokája gyászolja. Szabó Ferenc, az elhunyt ve je és neje is osztozik a csa­lád gyászában. CLEVELAND. OHIO. THUtSDAY, JANUARY 9, 1958

Next

/
Thumbnails
Contents