Az Ujság, 1953 (33. évfolyam, 3-42. szám)

1953-01-22 / 3. szám

Támogassuk a March of Dimes KAMPÁNYÁT Támogassuk a March of Dimes KAMPÁNYÁT VOL. XXXIII. NO. 3. CLEVELAND, OHIO, THURSDAY, JANUARY 22, 1953. TELEPHONE: GAr. 1-5658 ROVÁS TRUMAN ELNÖK elhagyta a Fehér Házat. Nem sirunk utána. Eisenhower elnök meg be­vonult a Fehér Házba. Nem ujjongunk érte. Stevensonra szavaztunk és — bár tudtuk —, hogy nem nyerhet Truman politikájá­val összekapcsoltan, mégis azt valljuk, hogy sokkal jobb és megfelelőbb elnök lett vol­na a nép szempontjából. Eisenhower elnök milliomo­sokkal vette körül magát. A- zoknak segítségével akarja az országot vezetni. Segítségére lehetnek az ország vezetésésé­­ben, de nem a nép javára. A milliomos — általában — jobban szereti a pénzt, mint a népet. Stevenson a népet szerette és ezért akadályozták meg a miliómosok a pénzük erejé­vel, hogy elnök lehessen .na­gyon féltek Stevensontól, hogy jó lesz a munkásnéphez. Nem mondjuk hogy Eisen­hower rossz lesz a munkások­hoz. Majd meglátjuk. Bajos azonban azt hinni, hogy jó lesz, amikor milliomos^: a Uj tag ? Verhovay Női fióknál Molnár Terézia belépett tag­nak a Verhovay 361. Női fiók­ba. Molnár Terézia nagyon jó hatást váltott ki inteljigq»,s megjelenésével. Gál Imréné, aki az 1953 év­ben felül óhajtja múlni 1952- ik évi eredményét, az uj év­ben felvett ez első tagból ar­ra következtet, hogy óhaja teljesülni fog. — Ha a tagok csak vala­mennyire törődnének a tag­szerzéssel — mondotta a Ver­­hovaynak élő Gál Imréné —, akkor nagyon könnyű lenne megduplázni a tagságot. A Jótékonycélu Női Nagybizottság tisztikara A Clevelandi Magyar Jó­tékonycélu Női Nagybizottság január 15-ikén, csütörtökön este tartotta évi közgyűlését az Első Magyar Presbiterián Egyház iskolatermében. Az évi gyűlés fő tárgya a tisztviselő választás volt. A választás levezetésére egyhangúlag Balázsik An­­drásnét választották meg, aki — ahogy megkezdte a vá­lasztás előkészületeit, szóbeli inditványt kapott, hogy a régi tisztviselőket válasszák meg újra egyhangúlag. Az inditványt Pecsők Maris­ta tette meg és olyan vissz­hangra talált az inditvány, hogy Balázsik Andrásné ki se térhetett előle. Ahogy Mátyás királyt a Du­na jegén egyhangú közfelkiál­tással választották meg a ren­dek királynak, úgy egyhangú lelkesedéssel egyszerre válasz­tották meg az egész tisztakarát a Jótékonycélu Nagybizott­ságnak. .Az egyhangú választás e­­redménye: Elnök: Stashel Mártonné, al elnök: Krecs Ferencné, jegy­ző Balázsik Andrásné, 12607 Soika Avenue, telefon: WA 1-5287, pénztárnok Nyitray Jánosné, pénzügyi titkár Demchák Péterné, ellenőrök: Szabó Istvánná és German Béla. Küldöttek az Egyesült Egy­letekbe: Stashel Mártonné és Demchák Péterné. A STALINIZMUS BELSŐ ÁLLAMPOLITI­­KAIÉS KÜLPOLITIKAI SZÜKSÉGLETE: A ZSIDÓK ÜLDÖZÉSE Stalin és vezértársai, akik a szocializmus minden törekvé­sének megcsúfolásával és a szocializmus szép eszméinek meggyalázásával terror ural­mat tartanak fenn Oroszor­szágban és csatlós országok­ban, ha nem egészen, de félig biztosan megkergültek abban a rájuk nézve is elviselhetet­len ellentmondásban,- amely ben élnek, állandó ipari javu­lásról számolnak be és a dol­gozó népnek még kenyere, még kevésbbé van elegendő ruhája. Stalin Ó3 vezető társai nem tudják létrehozni az ígért szo­cialista társadalmat, annak meg valósítása érdekében i­­génybe vett terrorjuk egyre távolabb löki őket a szocializ­mustól. Még azt sem tudják elvisel­ni, hogy a sok üldöztetésen és szenvedésen átesett zsidókat amerikai zsidó szervezetek se­gítik. Nem bírják ezt elvisel­ni, mert propagandájuk úgy festi meg Amerikát, mint o­­lyan országot, ahol a nép so­kasága éhezik. E propaganda beállítással el­lentétben van, hogy uralmuk alatt élő zsidók Amerikából segítséget kapnak. El kell vágniok a zsidók a­merikai segítségét. Elsősorban azért koholták ki azt a képte­lenséget, hogy a zsidó jóté­konysági szervezetek Ameri­ka kémszervezetei. Azzal akarják leszerelni az Amerikából segített zsidók é­­letszinvonalán is alul vergődő munkásnép elkeseredését, hogy lehetetlenné teszik a zsidók segítését. A legalajasabb rágalommal ráfogják a zsidókra, hogy az orosz vezető embereket meg akarták ölni amerikai megren­delésre. Kilenc moszkvai orvost, — köztük 7 zsidót letartóztattak, mint a koholt összeesküvés ál­lítólagos cinkosait. E hirtelen szüskségessó vált zsidó- rágalmazással és zsidó­üldözéssel magukhoz akarják édesgetni az arabokat és a na­­zikat Nyugat-Németorszábban Belső állampolitikai és égető külpolitikai szükségesség lett Stalin és a stalinisták részére a zsidóüldözés. Ezt a felpofozott aljassá­got t is helyeslik, védik az a­­merikoi magyar kommunis­ták, akiknek vezetőik na­gyobbrészt zsidók. j Ez annak a jele, liogu a S latinizmus lelki rabszolgá­vá tette követőit. A Polió kampány bizottság elismerő levele a Dunántúli Magyarokhoz sziről is szívesen bejár, hogy az egyesületnek szolgálatára lehessen, Az egylet vagyona közel van az 5 ezer dollárhoz. Meghalt tag Az egyesület képviseltette magát Farkas Kálmán elha­lálozott tag temetésén, amelyet Ifj. Hriczó J. János magyar temetésrendező ren­dezett. Az elhunyt tag gyászszer­tartását a Szent Margit rk. templomban tartották meg. Alapszabály módosítás. Az egyesület a kifogyott a­­lapszabály és tagsági könyvek pótlására uj könyveket ren­delt, amelyekben a módosí­tott alapszabály lesz meg. Az alapszabály egyik lénye­ges módosítása annak a pont­nak az eltörlése, amely ki­mondotta, hogy egy és ugyan­azon liszlviselőségel csak egy évig töltheti be egy tag. E pontja az alapszabálynak meg semmisült és ezentúl ugyan­arra a tisztségre is többször meg lehet választani egy és ugyanazon tagot. A jól eltelt gyűlés után az egyesület megvendégelte a ta­gokat.-------- O -------­| Az East S. dunántú­liak gyűlése A Dunántúli Magyarok E- merikai Egyesülete (East Sí­idé, — ahogy Krabacz Lajos- Iné, a lelkiismeretes jegyző je­lenti, most vasárnap, január 25-ikén tartja fennállása óta egyik legfontosabb gyűlését. A gyűlés az Ifjúsági kis ter­mében, 11213 Buckeye Road lesz megtartva, abban a te­remben, amelyben 10 év előtt Dombi Mihály, néhai Mendel István, Balogh Ferenc, Ko­váts Géza és a többiek meg­alapították a Dunántúli Ma­gyarok Amerikai Egyesületét A vasárnapi fontos gyűlés­nek a 10 éves jubileum min­den részletét meg kell vitat­nia. Gondoskodnia is kell ar­ról, — ahogy .Krabacz Lajos­­né mondotta—, hogy Kovács Géza jubileumi bizottsági el­nöknek megfelelő segítsége legyen. — Kováts Géza — jegyezte meg Krabacz Lajosné — való­ságos szakember a bankéi rendezésben. Kevés egyleti ember van ,aki- annyi banke­tet rendezett, mint Kováts Géza. — Ilyen gyakorlott és ta­pasztalt bizottságai elnök mint Kováts Géza megérdem­li, hogy szivvel-lélekkel melle álljunk és munkánkkal bizto­sítsuk a sikert. — Nagyon kérem az elnö­künk, Kovács Kálmán és a? egész tisztikar megbizásábói tagjainak, hogy vasárnap je­lenjenek meg a gyűlésen. . Az uj tisztikar is vasárnap veszi át az egylet vezetését. Barta Jánosné, a nehánj hét előtt elhunyt Barta János szomorú özvegye gyermeke; és barátai kívánságára nehány hétre Floridába utazott, hogy pihenéssel erőhöz jusson. Gyermekei és közeli bará­tai remélik, hogy Barta Já­nosné, ez a rendkívül jó asz­­szony a miami-i pihenés u­­tán könnyebben viseli el nagy veszteségét A Magyar Társaság BOROS MIKE ÉS NEJE MÁRCIUS 1-én, működési VASÁRNAP NAGY KÁRTYA PARTYT programja TART A GK. ISKOLA JAVÁRA Szobonya László könyveket kér a katonáknak Sgt. Szobonya Béla, Szobo­nya László és neje, szül. Ma­gyar. Anna idősebb . katona fia vasárnap hagyta el Cle- velandot hogy San Francisco- ba utazzék, ahonnan Koreába szállítják. A szüleitől való érzékeny búcsújának utolsó kívánsága ez volt: — Édes apám, ne felejtsd el, amit megígértél, hogy könyve­ket küldesz . a katonáknak a­hogy azok megkértek a Kore­ából hozzád intézett levelek­ben. Szobonya László, a Louis Furniture Co. tulajdonosa na­gyon komolyan veszi a katona fiától is megerősített kérését a katonáknak. Szobonya László elhatároz­ta, hogy a magyar közönséget is megkéri vigyenek el hozzá vagy küldjék el az elolvasott könyveket, azokat ő saját költ­ségén továbbítja a katonákhoz. Szobonya László arra kér minden könyv-adakozót, hogy a könyvbe, amelyet hozzá el­küld, írja be az adakozó a ne­vét, hadd tudja meg a katona, akinek kezén a könyv meg­fordul, kit illett az elismerés és köszönet a könyvért. Szobonya László egy napot fog kitűzni a könyvek csoma­golására cs megkéri a Jóté­konycélu Női Nagybizottság tagjait, hogy segédkezzenek a könyvek csomagolásában. Szobonya László e kezde­ményezése megérdemli mind­­annnyiunk támogatását. AZ ÚJSÁG TELEFONJA: GA. 1-5658. RES. RA. 1 5699. A Clevelandi Magyar és Székely Szvetség január 3-án, szombat este tartotta meg é­­vi gyűlését a Murar Hallban, 3930 Lorain Avenue. Az évi gyxlés főfeladata az uj tisztviselők megválasztása volt. Korelnöknek Kovács Istvánt választották, aki közmegelége­désre vezette le a választást. A választás egyhangú volt, ami érthető, mert a tisztvise­lők nagyon eredményes, har­monikus munkát végeztek az egész év folyamán. A tagok meggyőződéssel hiszik, hogy még egy másik olyan elnököt, mint Szabó Ezsaiást nem kap­hatnak. A körjegyző Bocskor Bene­dek volt. A választás eredménye: Elnök: Szabó Ézsaiás Alelnökök: Lázár János és Kovács István. Vigalmi elnök: Márton La­jos. Levelező titkár: Szilágyi Ef­­ráim, 3919 Bridge Ave, tel. ME 1-8906 Jegyző: Bocskor Benedek. Pénztárnok: Biró Árpád. Pénztári ellenőrök: Török Elek, Csiszár László. Delegátusok az Egyesült Egyletekbe: Szilágyi Efraim és Dózsa György. KÁRTYAPARTY A. ST. JÁNOSBAN VASÁRNAP A Szt. János Műk. Kör Női Osztálya, melynek Krecs Fe­rencné az elnöke,, jan. 25-én vas. este 6 órai kezdettel kár tyapartyt tart a Szt János ott hon kis termében. A kellemesnek Ígérkező kár tyaparty rendezője Kóka Já­nosné vigalmi elnök. A belép­ti dij 50 c. • A Dunántúli Magyarok A- gyesülete (East Side) a mult esztendő utolsó vasárnapján, december 28-án tartotta évi gyűlését a Clevelandi Magyar Ifjúsági Egylet alsó termében, 11213 Buckeye Road. A gyűlésen nagyon szép számban jelentek meg a ta­gok érdeklődésük jeléül. Kovács Kálmán elnök felol­vasta azt az elismerő levelet, amelyet az egyesület a be­küldött 100 dollárért kapott a The National Foundation for Infantie Paralysisitől (The March of Dimes-től). AZ ELISMERŐ LEVÉL: Mr. Kalman Kovács 911 Archer Road Bedford, Ohio Atten: American Society of the Trans-D:nubian Hunga­rians. A levél magyar fordítása: Kedves Barátaink:­­Elismeréssel köszönjük e­­gyesületük tagságának fényes j hozzájárulását a March of Dimehoz. Úgy érezzük, nem szüksé­ges, hogy részletezüük, miként használják fel a gyűjtött ala­pot. Az önök hozzájárulása is segíti a National Foundation for Infantile Paralysis prog- j ramját abban, hogy segédkez­­hessék a legjobb orvosi keze­lés biztosításában a férfiak, nők és gyermekek részére, a­­kik poliomyelitisben szenved­nek és abban is, hogy a kuta­tás folytatódhassék, amig e félelmetes betegség ellensze­rét nem sikerül felfedezni. Legyenek meggyőződve, nagyra becsüljük figyelmessé­güket. őszinte tisztelettel Rudy R. Miller, A Cuyahoga County March of Dimes kampaign elnöke Általános örömet váltott ki e levél. Ez elismerő levelet büszke tudattal helyezték el az egye­sület irattárába. Egyéb ügyek elintézése u­­tán rátértek a tisztviselők vá­lasztására. Korelnöknek Kováts Gézát választották meg, akinek gyü­­lést-vezető gyakorlatában leg­jobban bíznak, körjegyzőnek pedig Petrikó Ferenc volt jegyzőt és elnököt választották meg. A bizalomnak volt alapja, mert Kováts Géza, a régi egy­leti ember kifogástalan szabá­lyossággal vezette le a válasz­tást, amelynek eredménye a következő: Elnök: Kovács Kálmán, alel­­nök: Horváth Sándor, aki egy­szersmind vigalmi elnök is. Horváth Sándort azért lép­tették elő alelnöknek, mert ki akarták tühtetni hűséges munkájáért és sikerereiért, a­­amelyet, mint vigalmi elnök kifejtett és elért. . .Titkár: Kovács Kálmánná, 911 Archer Road, Bedford, O., Sugdosták a tagok: legjobb csak Kovács Kálmánnét meg­választani titkárnak, rriert ez­zel biztosítva van, hogy Ko­vács Kálmán elnök nem fe­lejt el semmit sem, amit el kell intéznie.) Jegyző: Kra­bacz Lajosné, 3657 East 114, pénztáritok: Tuboly Kálmán­ná, aki már több tisztséget vi­­jselt az egyesületben. Ellenő­rök: Salem Albertné, aki mesz­ounua mixvr. és JNtJE, akik a gk. iskola javara munkába fogtak és kártya partyt rendeznek március 1 én, vasár. Simon Ernőné, szül. Boros Goldie, néhai Boros Ferenc és neje kedves ^leánya rávette nagybátyját, a magyar negyed egyik legnépszerűbb üzletem­berét, Boros Mike-t és nejét, hogy rendezzenek kártya par­­tyt a Szent János gk. iskola javára. Boros Mike az első szóra megadta magát és ráállt, hogy március 1-én, vasárnap a Szent John nagy teremben kártya partyt rendez a Szent János gk. iskola javára. Egy kikötést mégis tett. — Goldie — mondotta Bo­ros Mike —, egy kikötésem van: te vállalod a managersé­­gét a kártya partynak. Mi, én s feleségem fizetjük az összes költséget és minden bevétel A Magyar Társaság, amely uj, de sikeres és kívánatos ala­kulatnak a klubhelyisége 4817 Lorain Avenue alatt van, ja­nuár 25-ikén, vasárnap dél­után 3 órakor az Elnöki Ta­nács üléssel kezdi meg prog­ramját, majd 4 órakor vá­lasztmányi ülést tart. Hat órától bridge verseny­tréning. December 7-ikén a kulturá­lis főosztály elnökének veze­tésével több kulturális osztály alakult. Az első ezek közül a Szabad Egyetem osztálya már" is működik. A decemberi első három igen jól sikerült előa­dás a következő volt: 1. Hor­váth Miklós dr., clevelandi egyetemi tanár: ’’Magyar sor­sok, magyar sikerek.”, 2. Szász Béla dr., Bpest Szfőv. könyvtáros: ”A magyarság ő­­si kulturális kapcsolatai”,3. Ferdinándy Mihály dr., puer­­to ricoi egyetemi tanár: ”A magyar kultúra és magyar e­­migráció.” Ezen az előadáson Bobula Ida dr. a Library of Congress (Washington, D. C.) tisztviselője felszólalásában ”A Sumir-magyar kapcsola­tokról” beszélt. A második: az ismeret-ter­jesztő osztály röidesen meg­kezdi működését. A magyar­ságismereti- nép-, irodalmi stb. osztályok most készítik munkatervüket. A múlt év december 14-én a Gazdaságkutató főosztály a­­lakult meg. A főosztály mun­kaprogramjába tartozik: Segi­­tésnyujtás az ujamerikások­­nak az amerikai életbe való beilleszkedésükben, a Social Security részletes ismertetése (Öregségi nyugdíj, munkanél­küli segény, munkában meg­sérültek helyzete, hozzátar­tozók igény jogosultsága, stb. Tervbe vettük lakás- és mun­kaközvetítő felállítását, ingye­nes jogi és gazdasági szakta­nácsadás megszervezését, az állampolgársággal kapcsolatos ügyekben tanácsadást, közben járást kölcsönszerzéseknél (házvétel stb.). A Gazdaság­­kutató főosztály programja természetesen nem végleges, hanem a felmerülő kivánal­maknak megfelelően ki fog bővülni. Hivatalos órák. A Magyar Társaság tisztikara vasárnap délutánonként állanak az ér­deklődőknek rendelkezésére. Ugyanekkor lehet az évi tag­dijat 2 $-t) befizetni. Az egyes belépési nyilat­kozatokkal, kérdőívekkel sok érdeklődés, javaslat is érke-| zett be. Minthogy magunk is dolgozók vagyunk, kérjük j senki se várjon írásbeli vá­laszt, hanem keressük a köz­vetlen érintkezést összejöve­teleink alkalmával. Uj helyiségünkben a sakk-_i játékot is megkezdjük Tresz Sándor dr. szakosztály vezető irányítása mellett. Kérjük a sakkozni tudó játékosokat, szíveskedjenek nála részvéte­lüket bejelenteni minél előbb. A sakkozni akaró tanulókat kitűnő erők fogják díjmente­sen oktatni. Baráti üdözletiel A Magyar Társaság elnöksége att csak jövb számunkban közölhetjük. Addig is, készül­jön mindenki, aki élvezi a jó kabaré műsort, a Dunántúliak kártya partyjára a West Sí­déi Evangélikus Teremben, W 98 és Denison sarok. Kezdete ü. u. z:3ü-kui\ a jegy ára 75 cent. Finom szendvics, kávé és sütemény lesz. És kabaré! Decsó Ferenc, a West Sidei Dunántúliak uj vigalmi elnö­ke későn, akkor, amikor a lap félig már a nyomdában volt felhívott benünket és o­­lyan kabaré programot adott le a West Sidei Dunántúliak február 1-i ,vasárnapi nagy kártya partyjára, hogy az va­lóban szenzáció. A teljes mű­sort Decsó Ferenc késése mi-Molnár Zollanné, kedves és jóakaratu uj amerikás, akit a West Sidei Dunántúliak megválasztottak kultur bizott­sági elnöknek. Molnár Zoltán­ná rendezi a West Sidei Du­nántúliak vasárnapi, íeb. 1-ki nagy kabaré programját. Wegling István, uj amerikás a régi amerikás magyarok legjobb barátja és nagy tisztelője. Tehetségét és gyönyörű hangját megérkezé­sétől fogva majd minden va­sárnap élvezi a clevelandi magyarság. A Magyar és Székely Szöv. tisztikara az iskola alapra lesz felhasz­nálva. — Az iól van — mondotta 75ot^ef'iSimon Ér none. — Várjuk csak — jegyzi meg Boros Mike —, akarom tudni, hány jegyet adsz el. — Háromszáz jegyet garan­tálok! — Aztán ki lesz a pénztár­nok? — kérdi Boros Mike. — Ajánlom Szabó István­­nét — mondja Goldie, mert a Mike bátyja kártya partyját az Oltár Egylet és az Anyák Klubja együtt rendezi. — Jobb pénztárnokot nem is ajánlhattál volna. Rendeld meg Goldie a jegyeket és fogjunk neki a munkának. Se­­igitsük a magyar iskolát. NAGY KABARÉ DÉLUTÁN és KARTYA PARTY AZ UJ> DUNÁNTÚLI (West Side) TISZTVISELŐK TISZTELETÉRE

Next

/
Thumbnails
Contents