Az Ember, 1965 (40. évfolyam, 1-48. szám)

1965-01-02 / 1. szám

THE MAN Hungarian Weekly 100 WEST 80th STREET NEW YORK 24„ N. Y. Előfizetés egy évre TIZENKÉT DOLLAR és 50 CENT 40. évfolyam 1. sz. főszerkesztő* na. KLÁR ZOLTÁN Tel: SU 7-7771 SU 7-1353 WA 5-7160 Vol.40.No.: 1. 1965 Január 2. Az Ember és a zsidó önérzet első és ^nagy győzelmeként jelentjük, hogy MEGSZAKÍTOTTA a AIlágszövétség a szégyenletes kapcsolatát a nyilas lapot kiszedő Farkas—Gerő zsidó nyomdával! DE VÁRJUK A FOLYTATÁST: dr. GÖRÖG és FARKAS SÜRGŐS ELTÁVOLÍTÁSÁT! Az egész vonalon legszégyenle­tesebben megbukott, szerecsen. mosdató kísérletek és NEM KE. VESEBB, mint TÍZ HAVI SÚ­LYOS KÉSEDELEM után >a Ma­­gyár Zsidók Világszövetségének vezetősége, precízebben: az Igaz­gató Tanács Elnöke rászánta ma­gát, hogy feladja “CSAK-AZÉRT­­SE !” politikáját és megszakítsa szégyenletes kapcsolatát az álta­lunk kivégzett newyorki antisze­mita nyilas hetilap más néven, de “ a régi írókkal való újjászületé­séhez ” segédkezet nyújtó Gerő„ Farkas féle zsidó nyomdával! , Hivatalos nyilatkozat Ennek jeleként a Canada-i Me­­norah nevű zsidó folyóirat legutób­bi, December 20-i számában a Vi­lágszövetség vezetősége, illetve az “ Igazgató Tanács Elnöke ” felké­résére a következő Hivatalos Nyi­latkozat je'ent meg: A Magyar Zsidók Vi lágszövetsége igaz­gató tanácsának elnö­ke felkérte a Meno­­raht a következő ha­tározat közlésére: A Magyar Zsidók Vi lágszövetsége igaz­gatóságának legu­tóbbi ülésén hozott ha tározat értelmében a Gerő Dezső úr vezeté-Irta: DR. KLÁR ZOLTÁN Ezt a felvételt,— amely balról a nyilas gyilkos Szálasi sajtófőnökének lapját kiszedő Gerő névre hall­gató zsidó nyomdászt, jobbról pedig kebelbarátját: a dr. Görög Frigyes nevezetű, a nyilas-lap kiszedés sét “ magánügy ”-nek minősítő Magyar Zsidó Világszövetségi “ központi elnök ’-öt ábrázolja,—már kö­zöltük e címmel: Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni..! ” A foto publikálása idején e két jó-cimbora még, elválaszthatatlannak látszott, bíztak a magyar közmondásban, amely szerint; “A. kit Isten összerendelt, ember szét ne válassza! ’’ Azóta,__ mint mai vezércikkünkből kitűnik,— a köz­mondással és közhittel ellentétben, e két “ összerendeltet ”------—AZ EMBER szétválasztotta.,! De ez CSAK A KEZDET! A főkolompos: dr. Farkas eltávolításáról dr. Görög még hallgat, mint a — róla el­nevezett dinnye, a szagos fűben.,.. És dr. Görög eltávolításáról sincs még szó az itt közölt hivatalos Nyi­­késik NEM MÚLIK..! Isten malmai lassan, de BIZTOSAN ŐRÖLNEK.,! latkozatban! De ami se alatt álló “General Press” nyomdavál­lalattal a Világszövet ség MINDEN KAP­CSOLATOT MEG­SZAKÍTOTT és fen­ti cégnek a jövőben semmiféle nyomdai megbízást nem ad. Távozzanak..! Annak ellenére, hogy ez a Hiva­talos Nyilatkozat ERKÖLCSI SZEMPONTBÓL Az Ember és an­nak szerkesztője által emelt súlyos vádak ALAPJÁNAK, a Vádemelés KIINDULÁSI PONTJÁNAK 100 százalékos ELISMERÉSÉT és igy AKCIÓNK fundamentális GYŐ­ZELMÉT JELENTI, mégis, mind. járt elöljáróban meg ke'l jegyez, nünk, hogy: sem az öntudatos ma. gyár zsidóság, sem mi, ezt az el­határozást NEM tekinthetjük tar­tósnak, NEM tekinthetjük elegen­dőnek, NEM lehetünk iránta biza­lommal, amig dr. Görög, Frigyes úgynevezett í‘ központi elnök ” és dr. Farkas Ervin főtitkár a helyü­kön vannak, mert Farkas oly szo­rosan összeforrt a Gerő nyomdá­val, Görög pedig annyira favori­zálta ezt a Világszövetség, illetve Farkas és a Gerő nyomda közti szégyenletes kooperációs viszonyt, hogy már ez erkölcsileg oly ször­nyű csődöt mondott kapcsolat biz­tos megszűnése érdekében is fel. tétlen szükséges, hogy a Világszö­vetség, vezetői végleg ELEJTSÉK és MENESSZÉK Görögöt és Far­kas főtitkárt ! dr. Görög szerepe A Világszövetség Igazgató Ta­nácsa Elnökének e Hivatalos Nyi­latkozata után nyilvánvaló, hogy: dr. Görög Frigyes, mint a Világ­­szövetség “ központi elnöke ’’ hiá­ba exponálta magát a végsőkig barátja: Gerő Dezső és ennek leg­főbb tanácsadója: dr. Farkas Er­vin, a Világszövetség főtitkára és egyben a Gerő nyomda üzletszerző, belső embere mentegetésére, ez semmit sem használt Az Ember által Gerőröl és Farkasról leleple­zett, példátlanul botrányos, vérlá­­zító tények valóságával szemben! i

Next

/
Thumbnails
Contents