Az Ember, 1964 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1964-01-04 / 1. szám

± THE MAN HUNGARIAN WEEKLY 100 WEST 80th STREET NEW YORK.. 24„ N. Y. Előfizetés egy évre TIZENKÉT DOLLAR és 50 CENT 39. évfolyam, 1. szám föszmrkesz* BR. KLÁR " ' SU 7-1353 WA 5-7160 1964 Január 4. / Vol. 39. No.tl. EGYES SZÁM \RAi 25c A NEMET JÓVÁTÉTEL LEGÚJABB HÍREI Az 1953 utániak ügye a törvény Javaslat "kulcs” kérdésévé vált IRTA: DR. GÖRÖG FRIGYES a Magyar Zsidók Világszövetségének központi Elnöke Dr. Ralf DAHLGRÜN, né­met biródalmi pénzügyminisz­ter, a német Parlament, a Bun­destag 1963 november M-i ülé­sen beterjesztette a német Kár­térítési Törvények módosításá­ra és kiegészítésére vonatkozó törvény javaslatot. Mint sajtó közleményeinkből már ismeretessé vált, Világszö­vetségünknek a törvényjavas­lat beterjesztését megelőző ér­tekezleteken az volt a célkitűzé­se, hogy az 1953 után kiérke­zettek kártérítési igényét tegye a törvényjavaslat központi kér­désévé. t Kettős üldözöttek Törekvésünknek oka az volt, hogy a NÁCIZMUS s KOM­MUNIZMUS e kettős üldö­zöttéi ezideig el voltak zárva kártérítés igénylésétől, de a­­nyagi szempontból is ennek a csoportnak igényei a legjelen­tősebbek és értékben felül ha­ladják minden egyéb követelés összegszerűségét. A módosító törvényjavaslat felmerülése kapcsán sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy sem a német hatóságok, sem az ér­dekelt szervezetek nem tulajdo­nítottak e kérdésnek kellő fon­tosságot. Nem volt hiábavaló ! Most, hogy a törvény javas­lat a BUNDESTAG elé került megelégedéssel kell megállapí­tani, hogy a Világszövetsé­günk fáradozása ebben a vo­natkozásba:: NEM volt hiába­való és az 1953 utániak ügye, —ahogyan maga a német Pénz ügyminiszter és a felszólalók kifejezték —,a törvény javaslat ‘ KULCSKÉRDÉSÉVÉ ’ vált! A mi felszólalásunk... A szeptemberi BONNI érte­kezleten, —amint ezt már szin­tén közöltük —, a Mi Ré­szünkről TÖRTÉNT AZ EGYETLEN .felszólalás amely az 1953 utániak ügyével foglalkozott és hangsúlyozta annak erkölcsi és jogi szüksé­gességét, hogy ez a probléma kerüljön a tervezett módosítá­sok KÖZÉPPONTJÁBA..! -A BUNDESTAG ülésén a felszólalók a Világszövetség beadványainak és szeptemberi memorandumának szóhang­­zatával egyezően indokolták a magyar zsidóságot legközelebb röl érdeklő kérdés centrális fon­tosságát. Változatlanul reméljük, hogy FÁRADOZÁSAINK ERED MÉNNYEL fognak zárulni..1.. Parlamenti vita A Rückerstattungs Gesetz parlamenti bizottsági tárgyalá­dr. Görög Frigyes sa jelenleg folyamatban van, mig a bennünket legjobban ér­deklő Bundes Entschaedigungs Gesetz bizottsági tárgyalása pe­dig az 1964 első hónapjaiban kezdődik meg, a plénum elé va­lószínűleg 1964 őszén kerül vissza a javaslat. A német Parlament nagyíon­­tosságu ülésén elhangzott fel­szólalásokból az alábbiakat is­mertetjük: 40 milliárd márka Dr. DAHLGRÜN birodalmi Pénzügyminiszter előterjesztése során előadott indokolásában kijelentette, hogy az uj törvény NEGYVEN MILLIÁRD márkára emeli a náci áldozatok­nak fizetendő jóvátételi össze­geket. A javaslat,—a Pénzügymi­niszter szerint —,a német kor­mány teljesítő képességének szélső határát jelenti. * A Pénzügyminiszter állás­pontja szerint nem lehet Nyu­gat Németországra hárítani a TELJES felelősséget mind azért, amit a hitlerista uralom elkövetett. A Keresztény Unió BÖHM professzor, a Keresz­tény Demokrata Unió képvise­lője, magas színvonalú felszóla­lásában kifejtette, hogy a mai német Szövetségi Állam a hitle­rista Harmadik Birodalom jog­utódja, tehát NEMCSAK er­kölcsi, de JOGI kötelezettsége is a német államnak a kártérítés fizetése. A Szocialista Párt A Szociáldemokrata Párt ré­széről,— a Bundestag Jóvátéte­li Bizottságának elnöke ,—Mar tin HIRSCH képviselő szólt a javaslathoz. Élesen támadta a Pénzügy minisztert azért a hangnemért, amelyet ,—szerinte—, a jóvá­tételi kérdés kapcsán ezideig még senki sem használt a né­met Parlamentben. —Igazságtalan az a javaslat, mondotta HIRSCH képviselő-, amely EGYESEKNEK AD VALAMIT, MÁSOKNAK VISZONT SEMMIT SEM NYÚJT! Ez is T randumának szóhangzata..! Egyedüli járható ut.! HIRSCH képviselő álláspont ja szerint az EGYEDÜLI jár­ható ut az 1953. évi STICH­TAG ELTÖRLÉSE volna, erre már volt is példa a német törvényhozásban, a kelet német menekültek érdekében. HIRSCH képviselő felszóla­lása után a Pénzügyminiszter szükségesnek látta, hogy meg­magyarázza szavait, s kijelen­tette, hogy: teljes megértéssel viseltetik a náci áldozatok iránt és őszintén sajnálja, hogy vala­mennyi igazságtalanságot nem lehet — JÓVÁTENNI ...! A Bonn-i tárgyalások Legujabbként még közöljük, hogy Roth Siegfried dr., euró­pai körzetünk elnöke és Csen­geti Imre, izraeli tagozatunk ügyvezető elnöke vett részt Vi­lágszövetségünk részéröl a Bonnban folyó tárgyalásokon, melyek a vagyonfosztások kár­térítésével kapcsolatos német törvény javaslat parlamenti bi­zottsági tárgyalásával vannak összefüggésben. Roth dr. közlése szerint: ál­láspontunk sikeres érvényesí­tésére kilátás van. Tudvalevő, hogy ezen javas­lat tárgyalását követően fog az 1953 után kiérkezettet- • ire is vonatke*-'MP^Ojg t? J'9»mQV0M Slíl u er élv KJna V H Az Ember Ilál az l;SNIT MÁRCIUS 14 SZOMBAT tr

Next

/
Thumbnails
Contents