Az Ember, 1963 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-05 / 1. szám

The Man HUNGARIAN WEEKLY Január 5, 1963 Vol. XXXVII No. 1 Főj. XESZTŐ: DU KLAR ZOLTÁN 100 WEST 80th. STREET NEW YORK 24, N. Y. SUsquehanna 7-7771 Előfizetés egy évre TIZENKÉT DOLLAR és 50 CENT ■ EGYÜTTES ERŐVEL Irta: ANTL ÖDÖN, v. országgyűlési képviselő Az elmúlt esztendő is bővel­kedett eseményekben. A ma­gyar nép szabadságáért és a demokráciáért az ország ha­tárain kívül folyó küzdelem­ben sok minden történt, de talán több ris -történhetett volna, ha a demokratikus emi­gráció hivatásának tudatában aktivitását fokozta volna. Ez nemcsak a nyugati köz­vélemény és nyugati politiku­sok megnyerésére, hanem a magyar náci-nyilas emigrán­soknak, akik tizenhét év alatt semmit sem javultak, vissza­szorítására is vonatkozik. Az elmúlt 1962-es évben is a vi­lág több államában, így az Egyesült Államokban is szer­vezkedést folytattak és nyilt antiszemita akciókat hajtot­tak végre. Hitler eszméit és célkitűzéseit glorifikálják és ha valahol hatalomhoz jutná­nak, ott folytatnák, ahol 1944- ben abbahagyták. Számosán vagyunk, akik többször is felhívtuk a nyu­gati demokratikus szervek fi­gyelmét a náci-nyilas veszély-, re, felvilágosító munkát és komoly ellenakciót kértünk, de sajnos, a legtöbb esetben süket fülekre találtunk. A nagy per A kevés számú sikeres el­lenakciók keretéből kimagas­"AZ EMBER" BÁL 1963 márc. 9-én, szombat este lesz az ESSEX HOUSE újonnan átalakított báltermében lik a new yorki 12 tagú es­küdtszék súlyos és igazságos ítélete a főleg nyilas antisze­mita újságírók által szerkesz­tett “Szabad Magyarság” cí­mű hetilap ellen. A több, mint kéthetes tár­gyalás után a bíróság igazolt­nak látta mindazt, amit AZ EMBER megírt a lap nyilas szerkesztőjéről és ..azon fő­­munkatársairól, akik a nyi­las vészkorszakban Hitler legszadistább magyar antisze­mita sajtócsatlósai voltak. Olyan összegű pénzbünte­tést állapított meg, amely meghaladja a “Szabad Ma­gyarság” anyagi teherbíró ké­pességét és a lap megszűnését eredményezte. Az antikommunizmus álar­cában tetszelgő new yorki ma­gyar nácikat olyan vereség érte, amely nem maradhat következmény nélkül más or­szágokban sem a náci pestis elleni küzdelemben. Ezek nem átallották még .az esküdtszéki tárgyaláson is hitvány valótlanságokkal vá­dolni a magyarságnak Nyu­gatra menekült demokratikus vezetőit. Ők merték ezt tenni, akik­nek átkos, nemzetáruló, Hit­­ler-cselédi tevékenysége oly szörnyen ártott a nemzet be­csületének és az országot a sír szélére vitte. Remélem, hogy ez az íté­let az eddiginél sokkal foko­zottabb, szigorúbb elbánásra fogja serkenteni azokat az ál­lamokat, első helyen Argen­tina és Uruguay felelős ál­lamvezetőit, amelyekben a náci kai ardor ok és félreveze­tett jeik a legaktívabbak, ko­molynak vehető szervezeteik vannak, faji gyűlöletet szíta­nak, bombákat robbantanak és súlyosan sebesítenek meg embereket, — csak azért, mert------zsidók! Anti Ödön Dr. Kiár Zoltán elismerés­­reméltó bátorsággal vitte és teljes eredménnyel fejezte be ezt a nagy harcát. De ezen felül dr. Kiár Zol­tán felismerte a fordulópont jelentőségét is. Ennélfogva lapjában, AZ EMB|ERben azok, akik ön­zetlenül harcolunk a demok­ratikus eszmék érvényrejut­­tatásáért, — így első helyen a bolsevizmus és nácizmus el­len, — támogatni fogjuk AZ EMBER egészséges célkitűzé­seit és mert Dr. Kiár Zoltán ennek módozatait biztosította, így a jövőben az együttműkö­dés lehetővé vált. A bolsevista veszélyen kí­vül a feléledni készülő náciz­must igen komoly veszélynek tartom. A szabad világ különböző országaiban nagyszámú, erő­sen fertőző, szélsőjobboldali nyilas lap jelenik meg. Ezt nem szabad elbagatellizálni, mint tettük Európában. Dél­­amerika több államában min­den évben Szálasi gyászmisét tartanak, a meghívón rajta van Szálasi fényképe is. A magyar ügy A jelenlegi világpolitikai helyzetben a magyar ügyet az eddiginél jobban kell elő­térbe állítanunk. Az Egyesült Nemzetek szer­vezetében helyet foglaló új államok képviselői nagyon ke­veset tudtak a Szovjet impe­rializmus célkitűzéseiről és módszereiről. Ennek követ­keztében legtöbben közülök “semlegesek” voltak a magyar ügyben. A cubai és indiai események sok színes diplomatának fel­nyitották a szemét és eloszlat­ták a Szovjet ködösítés mes­terséges fellegeit. Ezt az időszakot kell az emigráns ... csúcsszervezetnek megragadni és még jobban a figyelmet ráterelni arra a tényre, hogy magyar vonat­kozásban az Egyesült Nemze­tek szervezetének határozatai hat évvel a forradalom után nincsenek végrehajtva, a bör­tönökben politikai foglyok sínylődnek és a magyar nép ma sem gyakorolhatja önren­delkezési jogát. Márpedig nemcsak a színes népeket, hanem az ezer éves önálló állami életet élt ma­gyar népet is megilleti az ön­rendelkezés joga, annál in­kább, mert a győztes nyugati nagyhatalmak ezt a yaltai szerződésben a magyar nép számára kötelezően biztosítot­ták. Kéthly Anna A fentiek elérése céljából szükségesnek tartom, hogy a magyar emigráció képvisele­tében résztvegyenek a ma­gyar munkásság képviselői is, akik az 1956-os forradalom­ban az első sorokban harcol­tak, az élen az 1956-os forra­dalom jelenleg Brüsszelben élő, még mindig igen aktív mi­niszterével : Kéthly Annával. Biztosra veszem, hogy rész­vételükkel a hatalmas ame­rikai szakszervezeteknek az eddiginél sokkal nagyobb tá­mogatását s a különböző or­szágok szociáldemokrata párt­jainak együttműködését is megnyerné a magyar ügy. —. Ennek érdekében mindent el kell követni, hogy végre ez a bekapcsolódás sürgősen megtörténjék. Kéthly Anna már több év­tizede vesz részt a munkás­­mozgalmakban. A szabad vi­lág szakszervezetei és a szo­ciáldemokrata pártok vezérei ismerik, nagy tekintélynek örvend, szeretik és becsülik. A munkásság e korszerű (Folyt, a 2-ik oldalon.) guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: |"AZ EMBER" BÁL§ i 1963 márc. 9-én, = E szombat este lesz az ~ I ESSEX HOUSE § E újonnan átalakított E E báltermében E biiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiitc

Next

/
Thumbnails
Contents