Az Ember, 1962 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1962-01-06 / 1. szám

The Mm HUNGARIAN WEEKLY Vol. XXXVI No. 1 Január 6, 1962 FŐSZERKESZTŐ; m KLÁR ZOLTÁN 100 WEST 80th STREET NEW YORK 24, N. Y. Phone SUsquehanna 7-7771 Előfizeti* egy érre TÍZ dollár . . ' ' » *r Súlyos szívműtétjéről beszél a 82 éves Sckönfeld Lázár főrabbi, akinek s- verését egy elektromos készülék, az orvos­­tudomány uj csodája szabályozza Budapesten egykor, karácsony és újév idején, az újságok mind­egyike ú. n. “körkérdések” töme­gével szórakoztatta olvasóit. — Utí;.'artest cselekedte az én egy­kori lapom, a: Társadalmunk, — a nyilas rablógyilkos gangsterek, az Árpád-sávos tarkólövészek és a magukat “Hungaristák"-nak ne­vező zsidógyilkosok egyetlen és kemény ellenfele, — és ilyenkor mindig feltette a kérdést a ma­gyar közélet egyes kiválasztottai­­nak: — Mi volt a legnagyobb saját, személyes élménye az elmalt év­ben? Ha most ugyanezzel a kérdéssel fordulna hozzám valaki, pillanat­nyi habozás nélkül válaszolnám: — Nem az az ádáz küzdelem, amelyet most AZ EMBER hasáb­­jain folytatok ugyanazon nyilas rablógyilkosok feltámadása ellen, nem az a szociális fejlődés, a­­melynek tanúja vagyok itt. Ame­rika áldott földjén, hanem az or­­vostudománynak az a gigantikus csodája, mely visszahozta a halál mesgyéjéről az amerikai magyar zsidóság 82 esztendős főpapját: SCHÖNFELD Lázárt és amely csodatételnek szem- és fültanuja voltam úgyis, mint orvos és úgy. is, mint ember, az első pillanat­tól kezdve, a mostani személyes látogatásomig! Ezt a választ adnám és hogy: miért, ezt mondom el iAZ EMBER nagy-nagy családjának, az alábbi rövid beszámolómban . . . . Megbékélés Emlékezetes még a vezércik­künk, amelyben beszámoltunk ar­ról, hogy Schönfeld Lázár főrabbi, a félhivatalos ‘‘VOICE of AMER­ICA" prédikátora, a nyilas gang­­szterek erkölcsi ostorozója és ke­mény hangú megbélyegzője a vö­rös zsarnokság ' elleni Októberi Forradalom 5 éves fordulóján, az Amerikai Magyar Szövetség new yorki kerülete Felekezetközi Ta­nácsának szives hangú meghívá sára megjelent az általuk rendezett ünnepségen, hogy kifejezze a magyar zsidóság készségét a társadalmi megbéké­lésre, melynek a szélsőségek tel­jes kirekesztése az óhatatlan elő­feltétele. A főpap részvételéről előzetesen úgy az amerikai, mint a magyar zsidó erkölcsi szervek PONTOS tudomással bírtak és ezt teljes mértékben helyeselték. Szív-attack Az október végi ünnepen még teljes egészségben vett részt, do néhány nap múlva, szokott sétája közben hirtelen elszédült, járásra képtelen lett és a gyorsan megjelenő orvosok szfvattakot diagnosz­tizáltak. Azonnal elrendelték a Brooklyn-1 lakása közelében levő Maimonides kórházba való szállítását. A kórházban A több mint baráti kapcsolat folytán, amely a magyar zsidóság főpapját e sorok írójával össze­köti, AZ EMBER-t azonnal érte­sítették a váratlan és fájdalmas eseményről, amelynek minden moz­zanatát az orvosaival történt kollégiá* lis kapcsolat folytán pontosan ismertük és amelyről óvatos fogalmazás­ban olvasóinkat is állandóan in­formáltuk. Cardioseop Amikor orvoskollégáink hozzá­járulásával először látogattuk meg Schönfeld főrabbit, szobájában ott állt a modern orvostudomány e­­gyik nélkülözhetetlen készüléke, az elektro-cardioscop, amely ál­landóan megmutatta a szív teljes működését, s ennek eredményeként magunk is megállapíthattuk az elkékült a­­jakkal, viaszsárga arccal fekvő nagybeteg főpap súlyos állapotát és a szomorú tényt, hogy fáradt szívizmának percenkénti működési üteme nem volt több, mint har­minc! Amikor e látogatásunkról be­számoltunk, megírtuk hozzánk in­tézett búcsúszavát: — Hiszek felgyógyulásomban és hiszek abban, hogy fogunk mi még együtt harcolni a nyilas - - - be­tyárok ellen . . .! Életveszély A “Maimonides" kórház orvos­kara Dr. Dressier szívspecialista vezetésével azonnal konzíliumot tartott dr. Adrian Kantorowitz professzorral, aki mindössze két évvel ezelőtt találta fel a szív összehúzódását elősegítő és sza­bályozó készülékét. Az orvosok két heti gondos és egy másodpercet sem mellőző fi­gyelés után megállapították, hogy a magyar zsidóság főpapjának állapota életveszélyes és az életnek megmentését csu­pán az új készüléknek a szívhez való műtéti elhelyezésével lehet remélni. A műtét A család kezdetben ellenezte a kockázatos műtétet, de az acélos akaratát a legsúlyosabb körülmé­nyek közt is megtartó főrabbi eldöntötte saját sorsát és ha­tározott kézvonással írta alá sajátkezűleg a műtétbe való beleegyezését. E pillanattól kezdve dr. Kanto­rowitz vezetésével megkezdték az orvostudományban eddig ismeret­let, speciális előkészítési művele­teket és felkészültek a műtétre. Chanukkah 1 A zsidó Chanukkah ünnep első napján vitték fel dr. Schönfeld Lázárt teljes öntudattal a műtő­be, ahol .ezután olyasmi történt, amilyenről talán még sohasem Hoffmann György Photo, New York E képet Brooklyn-i dolgozószobájában vettük fel SCHÖNFELD Lázár főrabbiról, az amerikai magyar zsidóság 82 éves főpapjáról, a VOICE of Amerika hivatalos hitszónokáról, aki “Isten és az orvostudomány csodatételeként” visszatért az életbe . . . Prof. KANTOROWITZ egy elektromos készüléket illesztett műtét útján a már-már működését ab­bahagyó és percenként mindössze 30-at verő szivéhez, moly e a 82 éves szervezet csodálatosan reagált és a műtét pillanatától kezdve ritmu­­sosan és teljes erővel percenként 72 szivdobbanás hallható az egy­szerű transistoros kézi rádión keresztül, amely íróasztalá’-a helyezve, előtte, látható a képen . . . Eddig 16 hasonló műtétet végzett KAN­TOROWITZ professzor, de SCHÖNFELD Lázár az első volt e magas korban és most Amerika minden részéből jönnek az orva ok és vizs­gálják az élő csodát. A pátriárka korú SCHÖNFELD Lázár pedig most, fiatalos lendülettel készül aktivitásának és a neonácOmus elleni ' küzdelmének folytatására . . . számolhattak be a súlyos operáci­ók történetében. Schönfeld főrabbi a műtő elő­csarnokában, imádkozása köz­ben a hordágyon 'fennhangon énekelni kezdte a Chanukkah­­dalt, a Makkabeusok győzelméről szóló “Mo-auz"zur”-t és megrendítő cselekedete átragadt a műtétre előkészülő orvosi karra is és az operációt végző dr. Kantorowitz professzor, a világ egyik legna­gyobb tudósa, hangosan együtt énekelte az évezredes melódiát pá­ciensével, a tudós főrabbival, aki szivének már-már hunyó dobba­násával, erejének végső megfeszí­tésével énekelte az ősi dalt . . . A műtét A műtét leírását mellőzöm ez alkalommal, ennek részleteiben való ismertetése nem is szükséges; Isten segítségével néhány idegfeszítő óra után a kórház előcsarnokában össze­gyűlt és imádkozó hívők se­rege értesült a nagy hírről: a műtét sikerült és minden remény megvan arra, hogy- a 82' éves nagybeteget meg­mentik híveinek és az - - - élet­nek! ■ Látogatásunk AZ EMBER óránként értesült mindenről és a lehetőséghez ké­pest beszámoltunk a történtekrőL És miként a műtét utáni első határozott kívánsága volt a fő­papnak, hogy olvassák fel AZ EMBERnek róla szóló tudósítá­sát, szívdobogva hallottuk néhány nappal ezelőtt a telefonban- Schönfeld Lázár régi, érces hangját, aki legelsőül hivott fel benn üu ke' hogy közölje lakására ‘örtént bol­dog hazaérkezését. Természetesen: azonnal elindul­tunk meglátogatására . . . Rádió Brooklyn 934-46th S^reeten levő villalakás ajtaját személyesen tár­ta ki előttünk Schőrfeld Lázár és ő, aki néhány héttel ezelőtt csak suttogva és erő lenül volt képes megszólalni, moct . (Folytatás a 2-ik „IdaIon)

Next

/
Thumbnails
Contents