Az Ember, 1961 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1961-01-07 / 1. szám

Január 7, 1961 320 Vol. XXXV No. 1 &/{<yx'Dr*'f7'r'rí- 100 WEST 80th STREET JT UAJuJuKJ\JlJL1 ”• NEW YORK 24, N. Y. dr KLÁR ZOLTÁN P 0 e SUsquehanna 7 777 Előfizetés egy évre TÍZ dollár EGYES 8Zil ARA: 20c A hat millió zsidó leg felelős ADOLF EICHMANN súlyos vádirata a (>00.000 ártatlan magyar zsidó mártírhalálában bűnös nyilas banditák ellen, akiknek gaz felbujtó szellemi vezérei: a Somod y-Ülaszek. Fiala. Marslialkó és llátkai nevű brigantik még mindig szabadon működnek a New York-i iiyilaslap hasábjain A i)<-« yorki nyila» antiszemita hetilap egy hosszú angolnyelvű cikkben, a legnagyobb cinizmus és megriigzöttség hangján foglal­kozik EICHMANN ADOLFNAK, a németek által gázkamrákban el­pusztított zsidók milliói .gyilkosá­nak a Life Magazine november 28-i és december 7-i számában megjeleni emlékiratával. Egyetlen megbolránkozó szava sincs a vi­lágtörténelem e legförtelmesebb és legszégyenteljesebb bestiális gaztette elítélésére. Egyetlen szá­llá közét szava, , emberi vagy ke­resztényi gesztusa nincs Magyar­­ország és más európai országok ártatlan zsidó állampolgárai életé­nek ily tömeges középkori bor­zalmas elrablása ellen! Antiszemita illatú negatívumok, ál-érvek felsorolásával, szemtele­nül ön-áruló módon védi, babus­y . gatja a nácizmust és mentegeti Hitlert, hogy — szerinte — soha­sem volt szándékában náci ura­lom alá helyezni Amerikát, mint ahogy Krusesev nyíltan hirdeti ily célját kommunista részről. Vagyis ahelyett, hogy mélységes megbá­nást mutatna EICHMANN és a ma­gyar nyilasok iszonyú tömeggyil­kossága felett, ráeserdít Ameriká­ra, hogy mit törődtök vele, hiszen nem akart uralma alá hajtani ben­neteket! Lehet-e ennél súlyosabb megsértése, erkölcsi lebecsülése Amerikának? Lehet-e, szabad-e azt mondani Amerikáréd, hogy a huszadik század legszömyűbb gyalázatának megtörténte nem tartozott és nem tartozik reá és — mint a new y.orki nyilas har­sona teszi — kifogásolni, hogy' Amerika emberi érzülete egyálta­lán tudomást vett róla és még most is tiltakozik ellene, holott — hangzik SOMODI KLASZEKék érvelése — ma Krusesev és a kom­munizmus világuralmi törtetésé­­nek veszélye a legaktuálisabb kér­dés és másról IS beszélni, más barbarizmus törekvéseit, készülő­dését IS észrevenni, csak “a fi­gyelem elterelése a koz>ellen leg­nagyobb veszélyről". EGYIK szabadságrabhí, ember­telen töineggyilkos rémuralnii diktatórikus rendszer bűnei NEM igazolják a MÁSIK embertelen, löineggyilkos rémuralnii diktatóri­kus rendszer bűneit. Egyikről sem szabad hallgatni! Mindegyikkel szemben a LEGNAGYOBB éber­ségre ran sziikségU Résen kell állni MINDEN gyilkos rendszerre! szemben Amerikában, hála demokratikus közszellemének, szociális törvé­nyeinek és az uniorflzmusnak, a marxista osztályharcot elimináló áldásos sóiiektiv szerződési mód­szemek, nincs és nem is lesz kommunista veszély! A kommunizmusnak itt semmi féle talaja nincs! A kommunista párt tagsági létszáma alig EGY TÍZEZRED RÉSZE Amerika lakosságának! Résen kell lenni és Amerika résen is van az itteni viszonylatban elavult, túlhaladott marxi tanok terjesztésével pró­­hálkozókkal szemben, de ez nem je­lenti azt, hogy a MÁSIK sötét barbarizmus bűneit elfeledjük és ajtót tárjunk új jelentkezése, fel­támadási mániája számára! Amerika a szabadság, egyenlő­ség és az ember istentől kapott méltósága és jogai védelmében szemben áll MINDEN véreskezű, gonosz és gyilkos rendszerrel és egyiknek bűnei előtt sem hurkát szemet, nem hallgathatja agyon azokat! A nácizmusról, a múlt rémes tapasztalatából megtanulta, hogy csirájában kell elfojtani jelentke­zését s amiként Amerika nem a­­karja, hogy fenevadi, gaz igéi el­­harapődzanak saját földjén, úgy a népek testvérisége szellemében nem tévesztheti szem elől azt sem, hogy magasabb erkölcsi szempont­jai és politikai érdekei azt kíván­ják, hogy a Vasfüggöny mögötti, kommunista erőszakuralom alatti országokban, majd a kommuniz­mus után a SZABADSÁG világa, ne pedig újra a nácizmus, fasiz­mus, nyilasizmus, csöbörből vödör­be jutás következzék! Bodóné módszere A new yorki pestis-újság, SO­A náci hadsereg egyik nemrég megtalált szörnyűséges emlékű hivatalos foto-felvétele a szerencsét­len zsitló gyerekeket és asszonyokat golyószóróval kísérő SS gyilkosokról, akikről viszont Eichmann most azt állítja, hogy a magyar deportálókhoz képest ezek szelídek és humánusok voltak . . .! MODI KLASZEK, Marschalk«», Fiala, Káttkai-Raditz és a kez­deti negyvenes évek Hitler-bérenC pogromista pestiá lapok más hír­hedt írói és szerkesztői szócsövé­nek nem áll jólVAmerika szabad­sága féltésének^hamis póza! Ök Amerikát is nácifikálni szeretnék, miként Hitler is szerette volna, ha Amerika cserbenhagyta, sorsá­ra bízta volna Angliát és Európa ősi nyugati kultúráját, amelyet Hitler el akart pusztítani és a horogkereszt barbarizmusával a­­kart pótolni! A nemcsak 1944—45-ben, de ma is Amerika-ellenes Somodi-Kla­­szekok nem illetékes tanácsadók Amerika szabadsága megvédésé­nek kérdésében. Ezek az ország­­vésztők az utolsó percig legszol­gaibb, hazaáruló módon kiszolgál­ták. Hitler régóta elvesztett há­borúját, tovább folyatták hiába a magyar vért, tékozolták a magyar fiuk életét és kockáztatták, hogy emiatt Magyarországot második Triaonra ítéljék, ami be is követ­kezett, — holott Hitler Magyar­­országot uralma alatti gyarmattá akarta tenni az “európai új rend” Európa feletti uralma keretében! Ha ezt sikerült volna megszerez­nie, Amerika náci uralom alá kényszerítése lett volna imperia­lista tébolyának legközelebbi láz­­álma és már ki is szemelte ameri­kai gauleiterét bizonyos, azóta el­patkolt Fritfc Kuhn személyében! Bodóné taktikája ez, átlátszó, hitvány, csökönyös másról-beszé* lés, ragaszkodás a fenevadi anti­szemitizmushoz, ragaszkodás Hit­lerhez és szelleméhez, visszakivánő hűség a legszörnyetegibb gázkam­ra és tarkólövész szellemiséghez, a KANNIBALIZMUSHOZ!! Somodi Klaszek: Az egész csak rágalom! Eichmann azt írja a Lifeban közölt emlékiratában, hogy “mea~ (Folytatás a 2-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents