Az Ember, 1959 (34. évfolyam, 7-49. szám)

1959-02-21 / 7. szám

The Man HUNGARIAN WEEKLY EGYES SZÁM ARA: 20c Vörös «Ifenziva indult Klaszekék “kóbr’-zásia Vol. XXXIII. No. 7. 320 Feb. 21. 1959. FÖSZERKES * Ő Dfí KIÁR ZOLTÁN 100 WEST 80th STREET NEW YORK 24, N. Y. Phone SUsquehanna 7-7771 Előfizetés eery évre TÍZ dollár HONT HA A ellen a “Régi szép idők 99 DULLES (Dr. K. Z.) Úgyis, mint orvos, úgyis, mint érző ember, megbor­zadva hallgatjuk a rádió bemondá­sait és olvassuk az újságok cikkeit: “Dulles kiterjedt rá­kos megbetegedésben szenved... Dulles szélesterje­delmű besugárzó kezelés­ben fog részesülni, de -ettől sok NEM várható... a rák rosszindulatúsá­gának foka még nincs megállapítva ... Dulles ade­­nocarcinomája gyógyít­­h a t a t 1 a n.. — és így tovább. ★ És miközben hallgatjuk a rádiót, nézzük a televízión megjelentetett “RÓSSZIN DULATU RÁKSEJTEK ROMBOLÁSÁT”, olvassuk a la­­poka.t, arra gondolunk, hogy: a kórházi fehér ágyon ott fekszik SÁPADTAN egy rengeteg utazás­tól ELGYÖTÖRT, MÁSODIK mii­­tétjén keresztülment A G G A S­­T Y Á N, aki reszkető kézzel bé­ka ttintja rádióját a gyógyszerekkel megrakott éjjeliszekrényén, mű­tét utáni “SEBLÁZÁBAN remegő ujjakkal nyúl a napilapok után ... és hallgatja ... és olvassa ... a KÓ­LA megjelent brutális KEGYET­LENSÉGGEL elmondott és leírt híreket ... politikai és pártérdekek­­szerinti nekrológokat és így szenvedi végig a saját h a­­lálos ítéletének köz­lése mellett a saját élvebon­colását../ ★ A villamos-székre ítélt gyilkos halálfélelmének csök­kentésére roppant társadalmi és jogi vitákra gyülekeznek össze E- gyesületek és jogi szervek és tár­gyalják, miként lehetne a reá váró giccses visszasovargasa es önimádat miatt Az Ember tudósításai a vi­lág minden részéről precízek, pontosak- Minden metropolis­ban működő tudósítóink jól­­informáltsága vetekszik á leg­nagyobb hírügynökségek ér­tesüléseivel. De a Magyaror­szágról megjelenő eredeti tu­dósításaink egyenesen “ver­senyen kívüliek”, holott egyet­len beszervezett tudósítónk sincs a vörös területen. Mi nem kockáztatjuk u­­gyanis ott élő barátaink biz-IvIVÉGZÉS és annak TUDOMÁ- 1SULADÁSA közötti időt megrö­vidíteni, mert kímélni kell a gyilkost a halálfélelemtől... De Dulles NEM kapja ezt a k í m i é 1 e te t / Hazájának 71 éves ÖREG, hűsé­ges, fanatikus szolgája most JU­TALMUL megkapja a hangosan hirdetett és öklömhyi betűkkel nyomtatott halálos í t é- 1 e t é t... ! tonságát, mert Az Ember ami­lyen kíméletlen keménység­gel vívja harcát a bal- és jobb­oldali zsarnokság megszállott­jai ellen, — barátai irányában | vallja: ha segíteni nem is tu-l dunk, ártani semmiképpen sem fogunk! És mégis megvallhatjuk,1 hogy Magyarországról kapjuk a legtöbb és leghitelesebb in­formációkat, amit mi termé­szetesnek is tartunk. Az ú.n. felszabadulás után ugyan­is megboldogult dr. Hevesi Ferenc, drága barátunk és Magyarország főrabbijával együttesen összefogva vittük ugyanis Magyarországra az amerikai, Washington-i székhelyű B’NAI B'RITH Nagypáholyt és az (Folytatás a 2-ik oldalon) Mi, akik nem írtuk alá minden­ben politikáját, de BECSÜLTÜK fanatikus ANTI KOMMUNIZMUS SÁT, minden bemondott hírnél, minden leírt rákbeszámolónál MEG­BORZONGUNK és lélekben ott időzünk a vértelen arcú ... szen­vedő öregúr betegágyánál .. HONTHY HANNA a “Három tavasz” egyik Óbudáról szóló jelenetében NANÁSI (Dr. K. Z.) NÁNÁSI Miklós, az amerikai-magyar zsidó szervezetek egyik tevékeny, prominens tagjá­nak múlt számunkban megjelent és pesti benyomásairól, megfigyelései­ről mondott nyilatkozatát -a legna­gyobb érdeklődéssel fogadták olva­sóink. Érthető ez, hiszen kevés kér­dés van, amely jobban érdekelné Amerika magyarságát minthogy: MILYEN AZ ÉLET A MAI PES­TEN?/ NÁNÁSINAK számos rokona van Budapesten, de beszámolója a csa­ládját féltő ember szordinós hangja dacára is sok őszinte és megkapó részletet tartalmazott. A régi, BOLDOG Pestet kereste, amit nem találhatott meg . . ! És mégse kesereg, hanem tár­gyilagosan rámutat, hogy miként tudnánk mégiscsak egy ICI-PIC1 BOLDOGSÁGOT varázsolni azok számára, akik ezt már el is felej­tették ... A kilincset egymás kezébe adó rokonok, barátok szótlansága dacá­ra szinte KISIKOLT a so­rok közül: mennyire szükség van az amerikai testvérek segítségére, | a gondokat elsimító, a k ö n y- I n y e k e t lettMő TESTVÉR­KÉZRE, amelynek állandó kinyúj­­j fását a szenvedők feljé AZ EMBER állandó rovata nem szűnik meg sürgetni, szorgalmazni... NÁNÁSI Mikló? riportja után pedig, — ha ugyan van ebben fo­kozat, — még hangosabban kiált­juk, mondjuk, írjuk, könyörögjük olvasóinkhoz, lelkűnkből lelkedzett drága barátainkhoz: még több CSOMAGGAL, még több SZERE­­TETADOMÁNNYAL, még több SEGÍTSÉGGEL nyúljon át az Óce­ánon a mi öregeink felé, áldozatos szeretettel a — TESTVÉRKÉZ .. !

Next

/
Thumbnails
Contents