Az Ember, 1957 (32. évfolyam, 22-48. szám)

1957-06-08 / 22. szám

4 *»;»' IMBER vawav/awavavavavavavawawawawav A vavavawavavavav The Man HUNGARIAN WEEKLY jUNE 8' 1957 100 WEST 80th STREET VOL XXXI No 2^ ^ NEW YORK 24, N. Y. ' ♦ ‘ dr. klAr zqltán EGYES SZÁM ARA: 20 «• Gaz nyilas “Egy millió gettó-csőcselék tűzfészke a Zsidó Állam**—ir|ak uszító cikkükben Kruscsev uj blöffje Krusesev, a vezérhóhér vasár­nap délután a CBS rádión és tele­vízión egy teljes órán át válaszolt a nála megjelent amerikai laptu­­dósitók kérdéseire. Megint a “bé­kés együttélést” prédikálta s haj­landó a haderő leszállítására is, persze a sorozatos országrablásaik fenntartásával. Újra azt állította, hogy az amerikai munkás “kapi­talista rabszolgaságban” él s ön­telt hévvel kecsegtette amerikai hallgatóságának millióit, hogy az unokáik már szintén a kommuniz­mus áldásait fogják élvezni. Kecsegtetett? Fenyegetett! □ Azt mondja Kruscsev, hogy uno­káink csodálkozni fognak, amiért nagysziileik nem értették meg, mennyivel haladottabb a kommu-Amerika dolgozóinak meggyőző­dése azonban az, hogy az ő élet­formájuk a leghaladottabb, mert együtt hozza a PROLETÁRSORS MEGSZŰNÉSÉT, a polgári élet­viszonyok lehetőségét az emberi szabadságok s munkásjogok teljes­ségével! Ha Kruscsev ennél oko­sabbat nem tud ajánlani számára, süsse meg jótanácsait, próféciáit! □ Beszélt a magyar szabadság­­harcosok főhóhéra arról is, hogy ők kivonulnának Keletnémetor­szágból, Magyarországból és Ro­mániából, ha a Nyugat kivonul Franciaországból és Nyugatné­metországból. Úgy tesz, mintha nagyon akarná a kivonulást; har­sányan felhív rá, de makacsul el­gáncsolja a lehetőségét. Ebből áll a blöffje. De tetőpontot ért, amikor “pró­bát” ajánlott fel: lássuk mi lesz a (Folytatás a 2. oldalon) Irta: DR. KLÁR ZOLTÁN A íjapokban $ nagy amerikai la nők első oldalának első hasábján közölték a hirt, hogy Izrael amerikai követe: ABBA EBAN ellen bom­bamerényletet akartak elkövetni, amikor a Hotel Biltmore termeiben beszédet tartott Izrael érdekében. A rendőrség nyomozza, hogy: kik állhatnak az ilyen akciók mögött, — Írják a világlapok. És mi most — feleletül, — lehozunk egy cikket, abból a magyar nyilas sajtótermékből, amely felgyújtotta már Ausztriában a magyar menekült-táborok lakóinak izgalomra és izgatásra fogékony lelkét, olyannyira, hogy csaknem nyílt pogromra vezetett s amely lapnak leg­újabb számában olyan elvetemült támadás, izgatás, gyalázkodás tör­tént a zsidók ellen, amilyen még a gyűlölettől csepegő egyiptomi sajtó hasábjain sem jelent meg. Egy nemzetközi területen tevékenykedő, antiszemita, NYILAS gyújtogató bandával állunk szemben. A banda tagjai azonosak: ugyan-Szálasi: A földtulajdonnélküli paraszt, a munkatulajdonnélküli munkás, a vezetés tulajdonát nélkülöző értelmiségi, o csalódtolan és otthontalan nő: prole­tárok; a fegyveres nemzet nélküli katona pedig zsoldos. Az eiproletórosodósból kell kiemelnünk újra a parasztot, a munkást, az értelmiséget, a nőt és a katonát, nemzetfeielős helyükre és hivatásukba kell őket ültetnünk. Meg kell aHapitanunk, hogy a proletár nem szocialista, hanem engedelmes és felelőtlen eszköz és piszkos fegyver a zsidó-plutokrata bitang-rendszer kezében,- társközösségi érzése sincs, mert nem természetes társközösségben él, mint amilyen a csalód, a nép, a nemzet, hanem olyan uralmi rendszerben, cmely éppen ezeket a természetes társközösségeket porlasztja szét; tórskózüsség és ennek szükséges átérzése nélkül viszont nincs szocializmus. Munkás Nogylanácsü'és. lc*2. azok irányitják Münchenben, Salzburgban, Londonban, Délamerikfe» ban, mint itt New Yorkban! Ez az alvilági nyilastársaság fel akaró borí:ánF a rendet, e banda eleme az Lg a tás és felforgatás, ezek pov tosan azt folytatják, ami ellen a szabad világ feltámadt a második világháborúban, amit eltaposott, de amelynek egyes tűzfészkeiből ezek » gonosztevők ismét fel akarják gyújtani a világot. Szálasi fényképe és cikke a “zsidó-bitang rendszerről” Az alábbi cikkünk bemutatja ezeknek az elvetemült gonosztevők­nek legújabb, legalantasabb írását a zsidók ellen, amely mellett nem le­het többé tétlenül elmenni és amely ellen végre eselekvőleg kell fel­lépni azoknak, akiknek FELADATA a világ rendjének és békéjének megóvása! "Ut és Cél” címen jelenik meg szabadon az a MAGYAR nyelvű nyilas “utcéli” lap, amelynek leg­utolsó számában jelent meg “MI­RE BETEG A VILÁG?” címmel at a szadista kéjjel őrjöngő formed« vény, amely Izrael és a zsidóság elleni gyűlöletében túltesz minden eddigi uszításán. Ezt a lapot osztogatják mindéit magyar menekült táborban, ezt $ lapot, — legalábbis EDDIG!, *v szabadon terjeszthetik Ameriká­ban is és ennek a lapnak főcikk­­irója az a Ráttkay Kálmán, aki a newyorki antiszemita-nyilas lap« 1 nyilas banditák zsidó-ellenes támadásai nak eredeti kliséje, melyben a “világ min­dlen részéből összeverődött egy-milliónyi GETTŐ-CSÖCSELÉKNEK’ merészelik ne­vezni Izrael államát. (Folytatás a 2. oldalon) Summary ♦ . . We publish a terrifying ex­­posé about the activity of a highly organized anti-Semitic group of newspapermen. In many free countries they are distributing their Nazi-Nyilas­­spirited weeklies full of inciting articles. We run a few full par­agraphs in which they state— among the others—that “Israel is the gathering place of a mil­lion ghetto-mobs!” Or: “The First and Second World War was caused by Jews whose real purpose is world-supremacy.” Our exposé—in proper trans­lations,—is being sent to Amer­ican, Canadian, French, and British authorities.

Next

/
Thumbnails
Contents