Az Ember, 1954 (29. évfolyam, 2-47. szám)

1954-01-09 / 2. szám

•O’Ű 'MOIDNIHGVM SOOI XO0 *0 * d NV3BVTIA V HNnaiH o a N01DNIH8V w w r Ez történik Magyar­országon Al ember • • GONDOK. EERENC POUUKAIHETILAPJA MEGHALT DR. VÁRY ALBERT Vary Albert volt koronaügyész, a Horthy-réndszer legfőbb bünte­tőjogi őre és támasza a bácsme­­gyei Kula község melletti intemá­­lótáborban elhalálozott. Magyar­­országról kerülő utón érkezett hí­reink szerint az idős büntetőjo­gász halála december 14-én kö­vetkezett be. A bolsevista rend­szer már évekkel ezelőtt internál­ta Váry Albertet — nem voltak tekintettel magas korára — és az intemálótábor zord mostohaságá­­ban súlyos betegséget kapott, a­­mely most végzett vele. A LABDARUGÓK GYŐZELMÉT IS KIZSÁKMÁNYOLÁSRA HASZNÁLJÁK FEL Már megszokott jelenség, hogy a bolsevista rezsim vezetői min­den alkalommal versenyeket, kö­telezettségvállalásokat szerveznek, hogy növeljék a termelést és fo­kozzák a munkások kizsákmányo­lását. Ezzel kapcsolatban jellemző, hogy a magyarországi vezetők még a magyar labdarugó csapat londoni győzelmét is a termelés növelésére használták fel. A “Nép-­­szava” például arról közöl hirt, hogy a dorogi bánya munkásai a londoni futball-győzelem tisztele­tére egy váltásban 257 csille sze­net termeltek ki . . . ÚJABB “SÓHIVATAL” Néhány hete állitották fel Bu­dapesten azt a hivatalt, ahol az "eltűnt családtagok” után lehet érdeklődni. Az érdeklődő család­tagokkal hosszú iveket állíttatnak ki, de még senki nem tud arról, hogy bárki is választ kapott volna ettől a legújabb “sóhivataltól,” a­­melynek szükségszerű létesítése mégis jellemző a mostani magyar­­országi viszonyokra . . . A JUGOSZLÁV ÉS MAGYAR VASUTAK KÖZÖTTI VISZÁLY A vasúti teherkocsik használa­tát intéző nemzetközi szervezet bizottságának legutóbbi ülésén a magyar és jugoszláv államvasutak között fennálló viszályt Jugoszlá­via javára oldották meg. A bizott­ság tagjai a szavazás alkalmával amellett foglaltak állást, hogy Magyarországnak törleszteni kell a jugoszláv vasutakkal szembeni adósságát. A két államvasut közt 1949-ben tört ki a viszály, mert a MÁV nem fizette ki Jugoszláviá­nak az 1947-48-ban használt te­herkocsikért járó kártalanítást. “THE MÁV,” FEREVC GOYDOR'S POLITICAL WEEKLY Reentered as second class matter August 4, 1942, at the Post Office at New York, N. Y. under the Act of March 3, 1879 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 320 East 79ST., NEW YORK, 21. N. Y. Phone: BUtterfieJd 8-61WJ EDITORIAL AND PUBLISHING OFFICE: 320 EAST 79th STREET,NEW YORK 21, N. Y, (Yearly Subscription $10; Single Copy 20 cent») VOL. XXVIII — No. 2 NEW YORK, N. Y„ JANUARY 9, 1954 EGYES SZÁM ÁRA 20 CENT A magyarországi krízis I Az alábbi cikk írója a Vasfüggöny mögött él, ezért érthető okokból nincs a neve feltüntetve.) Az ujesztendö alkalmából for­dítsuk tekintetünket a magyaror­szági helyzetre és kíséreljük meg kianalizálni: voltaképen mi is tör­tént, mi az oka és jelentősége az elmúlt évben végbement változá­soknak? Könnyű a feladatunk. A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének határozata és Ráko­si beszámolója lehetővé teszik, hogy egész képet alkossunk ma­gunknak a lefolyt változások jelle­géről és irányzatáról. Ezek az ok­mányok tele vannak súlyos és je­lentős beismerésekkel, amilyeneket néhány hónappal ezelőtt magyar­országi körülmények között el sem lehetett képzelni, A gazdasági politika legsúlyo­sabb hibájának azt a tényt tartják, hogy “az iparosítás túl gyors üte­me gátolta az életszínvonal eme­lését és a mezőgazdasági termelés fejlesztését.” %oufof I heíp[ A határozat követeli “a munká­sok anyagi helyzetének” javítását, munkavédelmet, “a szociális, kul­­tur- és sportegyesületek helyzeté­nek javítását,” a nehéz testi mun­kát végző munkások fizetésének felülvizsgálását és, ami az utóbbi hónapok alatt már gyakran han- j j goztatott ígéretek mellett is telje­sen uj, követeli, hogy “a miniszter­­tanács . . . sürgősen tárgyalja meg és fogadja el a munkatörvény megváltoztatását, hogy ilymódon kiterjessze a munkások és alkal­mazottak jogait.” Ez az első hiva­talos beismerése annak, hogy a munkatörvény, amelyről Magyar­­országon sokáig azt állították, hogy a szocialista” törvényhozás remek­műve”, nem biztosítja “a munká­sok és alkalmazottak jogait.” (A munkatörvényt 1951 I. 31-én hoz­ták nyilvánosságra. A törvény sze­rint a munkások többek között a jövőben semmilyen formában nem vehetnek részt a kollektiv szerző­dések kidolgozásában. Ezen kívül ez a törvény biztosítja az igazgatók teljes egyeduralmát, csökkenti az évi szabadságot, stb., stb.) A központi vezetőség határozata hivatkozik a ‘ törvényesség megszi­lárdítására” is, és azt állítja, hogy a nemrégiben hirdetett közkegye­lem “a gyüjtőtáborok felszámolá­sa” s a “kitelepítés rendszerének” megszüntetése jelentős lépést je­lent ebben az irányban. Habár a közkegyelem csak az elítéltek kis részére terjedt ki és egyes értesü­lések szerint gyakorlatilag még ezt sem hajtották végre, mégis a ha­tározatnak ez a része közvetlenül beismeri, hogy a kitelepítés, a gyüjtőtáborok, a terror módszerei a kormánydöntések végrehajtásá­ban, a megtorlóintézkedések fa­lun, stb., mindennapos jelensé­gek voltak Magyarországon. Ez azonban csak egy része annak a hamunak, amelyet az utóbbi idő­ben a budapesti vezetők fejükre hintettek. Egyesek még azt is meg­állapították, hogy káros “a gaz­daság túlzott összpontosítása”, és szükség lenne “szabadabb árufor­galomra a piacon” és azt hangoz­tatták, hogy ezek a hibák "gyen­gítették a párt és kormány kapcso­latait a tömegekkel” stb., stb. HIBA VAGY IDEGEN ÉRDEKEK SZOLGÁLATA? Elég csak az egyik “hibát” (“az iparosítás tulgyors ütemét.” és az életszínvonal csökkenését) meg­vizsgálni, hogy világossá váljék ‘lőttünk: nem hibáról vagy inga­dozásról van szó, hanem annak ká­ros, de' természetes következmé­nyeiről, hogy Magyarország telje­sen függő helyzetbe került a Szov­jetunióval. Magyarország az általános szov­jet tervek keretében a nehéz, vagyis hadiipari termelés fokozá­sának szerepét kapta. Ez különösen határozottan jutott érvényre a magyarországi ötéves terv megvál­toztatásánál, amikor is 1951 janu­árjában tovább akarták fokozni a nehézipari termelést a többi iparág rovására. A tervek emelése elég kihang­súlyozott volt. Ezt bizonyítják az adatok is. Az elsődleges ötéves terv: Nyersvas 968,000 tonna Nyers acél........... 1,600,000 tonna Szén . . 1,850,000 tonna Villamos energia 4,250,000,000 kw ó A megváltozott ötéves terv: Nyersvas . 1,280,000 tonna Nyers acél . . 2,200,000 tonna Szén . . . . . . 27,500,000 tonna Villamos energia 6.050,000,000 kw ó Itt meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak egyes iparágak termelése nevelésének kísérletéről volt szó, hanem arról, hogy éppen azokat az iparágakat helyezték előtérbe, amelyekhez Magyarország nem rendelkezett elegendő nyersanyag­gal. Magyarország elszigeteltsége miatt ez a körülmény csak fokozta függőségét közvetlen ellátójától és közvetítőjétől, a Szovjetuniótól. E mellett a szovjet kormány ezen jól keresett. Nemcsak az egész légi és folyami közlekedést monopolizáló vegyes társaságokból, nemcsak az alumínium és kőolajtermelés leg­nagyobb részének kisajátitásábó! húzott nagy hasznot, hanem az egyenlőtlen kereskedelemből is. (A rubel és a magyar forint arányát 1:2,93-ban állapították meg, ho­lott a két valuta reális vásárió ere­je majdnem egyforma.) télén volt megállapítani, hogy Ma­gyarországon “a mezőgazdaság és állattenyésztés a háború előtti színvonalon áll” és “több vidéken a terméshozam csökkent,” hogy a tejhozam átlag 400 literrel keve­sebb, a sertések átlagos súlya pe­dig 25—30 kilóval kisebb a hábo­rúdét ti átlagnál, stb., stb. Ezzel egyidejűleg növekedtek az élet­­fenntartás kiadásai. A szükséges kiadások (élelmezés, ruha és cipő egy négytagú munkáscsaládban) jelzőszáma igy változott: 1939-ben 100, 1946-ban 449, 1947-ben 539, 1948-ban 655, 1951-ben 948, 1952- ben 1763. A kiadások növekedése különösen 1951 és 1952-ben volt érezhető. Ugyanakkor a bérek igy alakultak: 1939-ben 100, 1946-ban 254, 1948-ban 558, 1951-ben 857, 1952-ben 1036. A magyarországi dolgozók, kü­lönösen a munkások életszínvona­lának rohamos csökkenése egybe ] esik a termelés növelése érdekében a munkásokra gyakorolt nyomás­sal. Ennek következtében a gaz­dasági és társadalmi életben bizo­nyos változások váltak szükséges­sé. Ezzel kapcsolatban komoly ne­hézségek merültek fel, amelyek jellemzőek Magyarországra, mint a Szovjetunió politikai-gazdasági i rendszerének részére. A magyar j kormány “önkritikája” a nehéz­­j ipar előtérbe helyezéséval kapcso­latban csak részben igaz. Részben azért, mert elhallgatja az életszln­­! vonal csökkenésének legalapvetőbb okait, elsősorban az állam-kapita­lista viszonyokat és a sztálini bü­rokrata rendszert-, amely rombo­­lólag hatott a- termelésre és a munka termelékenységére. Ez az “önkritika” nem egészen helyes már azért sem, mert figyelmen kí­vül hagyja azt a fontos tényt, hogy a magyar gazdaság nem az ország szükségleteivel és lehetősé­geivel összhangban fejlődött, ha­nem teljes egészében alá volt ren­delve a szovjet stratégia célkitű­zéseinek. Az “önkritika” tehát nem vál­toztatja meg a helyzetet, nem szá­molja fel a szovjet parancsuralmat a gazdaságban, az államkapitalis­ta viszonyokat és a bürokrata rendszert. Ezért hiábavaló a ma­gyar kormány minden Ígérete és minden intézkedése, hiába tettek lépéseket a termelés növelésére, hiába ígérték meg, hogy a jövőben a nemzeti jövedelem 52 százaléka helyett 72 százalékot fordítanak a fogyasztási alapra, a magyar nép­nek még sínes semmilyen biztosí­téka arra, hogy a “hibák” nem is­métlődnek meg és hogy az élet­színvonal az ország gazdasági ere­jének növekedésével együtt emel­kedik. Ugyanezt lehetne mondani a magyar vezetők többi “hibájá­ról” is. “ELMÉLETI” MAGYARÁZATOK Propaganda téren a magyar ve­zetők helyzete egyáltalán nem könnyű. Többé vagy kevésbbé nyílt formában be kell ismerniök, hogy a régi politika helytelen volt. Ugyanakkor meg kell védeniök * kormány bölcsességébe és követke­zetességébe vetett hitet, és ezen felül, ami még nehezebb, meg kell menteniök a “nagy szovjet példa” tekintélyét. | Ebből aztán egész furcsa ellent­mondások erednek. így például Rákosi beszámolója először he­lyesnek mondta a gyors iparosítás politikáját és alig pár sorral ké­sőbb kénytelen beismerni, hogy “mégis káros.” A mai helyzet indokolásának eszközét találták meg az “uj gaz­dasági politika” elméletében. Rá­kosi vitába száll azokkal, akik azt állítják, hogy Magyarország csak most kötött ki a NEP-nél. Rákosi szerint a NÉP, vagyis az “uj gaz­dasági politika” minden szocialista forradalom elkerülhetetlen szaka­sza” a kapitalizmus és a szocializ­mus- átmeneti korszakában” és Magyarország már 1946 óta NÉP korszakban van és mindaz, ami hiba volt, a helyes NÉP vonal ki­forgatását és meghamisítását je­lenti. Ez az elmélet körülbelül a kő­vetkezőket kell hogy jelentse: a Szovjetunióban is kénytelenek voltak engedményeket tenni a NÉP idejében és itt van, mégis ‘építik a kommunizmust.” Ennek a párhuzamnak az értékét termé­szetesen csökkenti az, hogy a szovjet kormány a “kommuniz­mus építése” után is hasonló lé­pésekre kényszerül, mint a ma­gyar kormány. | És kivel száll vitába Rákosi? A néppel, amely az “uj gazdasági ! politikában” nem látja követelé­seinek teljesítését, vagy a bürok­ratákkal, akik a határozat szöve­géből ítélve szem beszállnak még a sztálinizmus ilyen enyhe feladá­sával is, vagy talán saját “tisz­tán” álla mka pita lista hajlamai­val? Az elhangzottakból arra le­het következtetni, hogy mind a hárommal. mBta, Ezzel egyidejűleg csökkent a köz­szükségleti cikkek termelése. Ez vonatkozik elsősorban a mezőgaz­daságra. Még Nagy Imre is kény-

Next

/
Thumbnails
Contents