Az Ember, 1951 (26. évfolyam, 6-49. szám)

1951-02-10 / 6. szám

February 10, 1951 AZ EMBER 3-ik oldal-jgyünk róla győződve, hogy az il­­i, letékesek erre nagyon is fognak k vigyázni.-I ENYEDY BÁLINT Ébredés... Irta: MAKAI MÁRIA CÖNDÖR FERENCNEK AJÁNLOM) Szokatlan dolog tudomá-1 nyos szakkönyvröl hetilapba írni. Már pedig a “KLINIKAI PSYCHO ANALYTIC AI TA­NULMÁNYOK” a legszigo­rúbb értelemben nett tudo­mányos mii a javából. Mégis érdekessé teszi azt e lap ol­vasói számára a szerző il­lusztris személye. “Az Em­ber" mintegy a magyar szár­mazású amerikai karrierek arckép csarnokául is szolgád, politikai hitvallásának hirde­tésén kiviil. DR. LÓRÁND SÁNDOR pedig olyan tudo­mányos karriert futott be, mely párját ritkítja a psy­choanalysis területén, holott az olyan nevekkel dicseked­hetik, mint Alexander Fe­renc a chicagói és Iiadó Sán­dor, a. new yorki Columbia egyetemen. Dr. Lóránd Sándor évekig tanított psychoanalysist Ca­lif orniában és Neu> Yorkban és jelenleg igazgató ja a Long Island University Psycho­­analytikai Klinikájának. — Cikkeinek és könyveinek fel­sorolása és kellő méltatása messze túlhaladnál e lap ke­reteit. Legújabb könyve: “Clinic ti Studies in Psychoanalysis” egységes keretbe foglalja a különböző szakfolyóiratban megjelent munkáit, szám, sze­rint tizennyolcat. Ezeket a cikkeket nem légüres térben mozgó elméleti spekulációk­ra, hanem a tapasztalatok szilárd talajára épitette fel. Ez a talaj az élő klinikai be­teganyag. Cikkeiben tárgya­lás alá veszi a psychoanaly­sis majdnem minden fonto­sabb fejezetét. A hangsúly a gyermekkori b en yo mások összefüggésén van a jelen kínzó problémáival. A film visszafelé forgatása az ana­lytical' munkában lehetséges­sé teszi a beteg részére prob­lémái helyes felismerését és képessé teszi szembe nézni velük. Külön kiemelendő a könyv világos, tiszta nyelvezete, a­­mely kellemesen üt el az idevágó német irodalom bo­nyolult és sokszor homályos mondatfüzésétől. A miinek minden kétséget kizáró mó­don jelentékeny sikere lesz szakkörökben. B i Z o nyára nem idoljára. A. K. BERNATH, M.D. 1— Az amerikai kormány a múlt! .héten ellenintézkedésetet lépte­tett életbe. Ugyanis, miről álmo- ] dig egy jó magyar bolsi? Kémke­désről! ijó magyar bolsi úgy akarja kiszolgálni az orosz atyus­­kákat, hogy minden sarokban ké­meket lát. Mindig azt hiszik, hogy ők milyen nagyok és milyen efficientek. Meg akarják mutatni, hogy ők is elővigyázatosak s hogy biztosítsák magukat a kérnek!!) ellen, elrendelték, hogy a buda­pesti amerikai követség 6 (hat!) tagja nem mehet át 30 kilométe­ren túli körzeten—csak kivételes engedéllyel. Szóval az amerikai követségnek Pesten hat tagja van. A mi kormányunk erre ugyaneze­ket a rendszabályokat léptette életbe Washingtonban a magyar “nép”-köztársaság 12 (tizenkettő) alkalmazottja ellen. Tehát az Egyesült Államoknak 6 megbízott­ja van Budapesten és a magyar népköztársaságnak 12 Washing­tonban. De csak annyi baj legyen! 2— “Az Ember” legutóbbi szá­mában megirta. hogy a szokásos bolseviki menetrend szerint már esedékesek az újabb tisztogatások, újabb bünperek, újabb “önkéntes” beismerések és újabb halálos íté­letek. Még kint sem volt az uccán “Az Ember”-nek ez a száma, ami­kor már a világlapok hivatalosan jelentették, hogy SÍK ENDRÉT, aki sokáig képviselte a magyar “nép” - köztársaságot Washing­tonban és akinek elsőrangú össze­köttetéseiről Moszkvában sokat beszéltek, — hogy HAVAS END­RÉT, aki Párisban volt bolseviki követségi titkár, — hogy LOSON­­CZY GÉZÁT, a volt kultuszmi­nisztert, — és a sokak által is­mert BOLDIZSÁR IVÁN, volt kül­földi kapcsolati minisztert is alá­vetették a jól ismert bolseviki tisz­togatási eljárásnak. Nemzetközi­leg egyedül Boldizsár Iván nevét hallottuk előbb, aki a párisi béke­tárgyalások idején sajtófőnök volt Párisban. A többiről nagyon keveset tudnak. Tudták Boldi­zsárról, hogy nem volt "párttag” és hogy összeköttetései voltak az KIS LAKÁSBA NAGY LAKÁSBA — Kristály és Bronzcsillárok gyönyörű kivitelben. — KÜLÖNLEGES KOVÁCSOLT VASBUTOROK, Coffee table— Consol table—Dressing table—csiszolt tükör vagy márvány­­lappal minden stílusnak megfelelő kivitelben. Legszebb “HERENDI” porcellánok MADÁR, VICTORIA, GYÜMÖLCS mintával dekorálva. Teljes étkészletek és darabonként is. Ajándéktárgyak, hamutálcák, vázák, bonbonierek, stb. European Arts R0B0Z INTERNATIONAL PROD. INC. INTERIOR DECORATORS 779 Madison Ave. (66-67th St.) New York City — Telefon: REgent 7-4515 — ‘átkozott kapitalista Nyugattal.” ■ dehogy volt szegénykének ilyen' (apcsolata! Csak egy kapcsolata folt, hogy törve beszélt angolul s még rosszabbul franciául. De ugyj látszik, ez manapság bűn a nagy Vlatyi birodalmában. Aki mer be­szélni, annak el kell pusztulnia— hátha még angolul vagy franciául mer valaki beszélni . . . Hogy mi lesz a sorsa ezeknek a nebicheknek, nem kell nagy jós­tehetség megmondani előre. Egy dolog azonban nagyon is biztos. Akárki, akármilyen lelkesedéssel vagy odaadással is szolgálja ki a bolsevikieket, azt előbb vagy utóbb eltávolítják, levakarják, képlete­sen (de legtöbbször fizikailag is!) megszüntetik. Ez egy teljesen megszokott és biztos eljárás. És ebben az a legvigasztalóbb, hogy akármilyen hűségesek és ragasz­kodók a Matyik, azokra is előbb vagy utóbb sor kerül. Legyen az inkább előbb, mint utóbb. Már most is elég későn van . . . • 3—Nagyon sokat beszélnek most Washingtonban arról, hogy a ma­gyar “nép”-köztársaság követsége egy Thomas Ward Sondoz nevű ingatianügynök utján áruba bo­­csájtotta a 2117 Leroy Place alatt levő követségi irodákat tartó épü­letet és a követ lakásául szolgáló 2848 MacGill Terrace szám alatti házat. A követségi hivatalok há­záért 875,000, a követ lakásául szolgáló 25-szobás, 3-emeletes pa­lotáért pedig $95.000-t kémek. Ugyanis Horváth Imre követ ő­­nagyméltóságát kiskorában az asztal körül kergették, ha nem la­kott egy 25-szobás palotában! Hi­vatalosan azt mondják, hogy a hivatalokat és a követ lakását egy épületben szeretnék elhelyezni és ez az oka, hogy a másik két épü­leten túl akarnak adni! Ezt mondják “hivatalosan.” De mi az igazság? Az egyik oka a gyors eladási szándéknak, hogy egy volt, nagyon ügyes magyar ügyvéd (aki már nem ügyvéd) talált egy formulát, hogy hogyan lehet a magyar kor­mány tulajdonjogát “garnishol­­ni.” (Biztosítási végrehajtást ve­zetni.) Néhány apró ügyről volt szó, de azokban kiegyeztek. Most egy nagyobb ügy van folyamat­ban és mielőtt a bíróságok bizto- . sitási végrehajtást rendelnének el, túl akarnak adni az ingatlanokon, hogy ne lehessen azokhoz hozzá­férni. Természetesen nem akar­ják tudni, hogy ha eljárás van folyamatban és elvonják a hitele­ző elől a kielégítési alapot —az a 1 2 “kapitalista” országok törvényei j szerint bűncselekmény, amit szi­gorúan büntetnek. A másik ok, ami szintén bolse­viki módszer szerint mindig meg is történik: talán van valaki aki az “asztal alatt” akar keresni? Nem tudják azt, hogy az ilyen adó-el­vonási cselekményeket is nagyon szigorúan büntetik. Egy bizonyos: ezt a csere-berét alaposan figyelik minden oldal­ról . . . 4—Sokat beszélnek Washing­tonban az indítványozott “foreign legion”-ról. Megírták a lapok, hogy többen tettek már ajánlató-1 i kát, hogy “szervezni” akarnak. Természetesen nem szerelemből! | Mi, akik nagyon, szeretjük az anyaországunkat, — bár rossz út­ra tért, — mi, akik imádjuk uj hazánkat és készek vagyunk érte bármikor az életünket is feláldoz­ni, kérve-kérjük: kisérjék figye­lemmel, ki akar ebbe az idegen­légióba belépni. A legszentebb meggyőződésünk, hogy nekünk ott a helyünk, de már eleve tilta­kozunk az ellen, hogy ez a foreign legion a magyar náciknak, ma-1949. NOVEMBER 1 Hosszú, bódult mély álomban voltam, és mikor ebből hirtelen felébredtem, elveszetten, kétségbeesve eszméltem a magányra, ami sötét árnyaival körülvett engem. A talaj kiesett alólam . . . sikoltoztam, féltem . . . rémülten gondoltam arra, . . . hogy az Isten elhagyott egészen . . r és fejvesztetten a kíntól . . . észre sem vettem . . . hogy az Isten irgalmas keze ... ott van már mellettem . . . Lassan, ... a sötét homály tisztult, ... és látni kezdtem . . . a szobám megtelt egészen, . . . gondolattal . . . hanggal . . . emlékkel . . . az Úristen állt mellém, ... és tollat adott a kezembe s hogy Írni kezdtem,. . .ez,. . .csak az Isten vigasztaló nagy kegyeim© Napok jönnek, . . . napok mennek, . . . észre sem veszem . . . tollal a kezemben, ... az Isten védelmét érzem . . . és amig a toll velem lesz, . . . nem lehetek többé soha egyedül . . , csak ha az emberek közé megyek . . . akkor vagyok . . . nagyon . . . nagyon egyedül. “Az Ember” müvészestje és bálja "Az Ember" müvészestélye és bálja minden észtén­­döben a nem yorki magyar társadalom kimagasló ese­ménye volt, de egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy a március 17-i “Az Ember'-estéig rekord-döntő élménye marad e lap körül csoportosult barátoknak és olvasók­nak. örömmel és büszkeséggel értesítjük barátainkat, hogy “A- Ember” ezidci estélyén LUKÁCS PÁL, az ünne­pelt mozi és Broadmay sztár áll a művészi miisor közép­pontjában ér. mint “Az Ember” régi hűséges barát ja, ő gondoskodik a program minden számáról i's legmegfele­lőbb szereplőiről. Ennél nagyobb garancia valóban nem képzelhető el arra nézve, hogy "Az Ember" március 17-i estélye a Roosevelt Hotel “Hendrik Hudson-terméhen" valóban rendkívüli esemény lesz. A tánczenét ezúttal is Bartal Jenő kiváló zenekara nyújtja, az ő személyes vezetésével. Jegyeket b.80 dollárért—adóval együtt—“Az Ember” szerkesztőségében lehet váltani (320 E. 70 Street, telefon: BU 8-0108). Jegyek kaphatók ezenkívül: Piri Inc., C>f8 Madison Avenue, Henry Antonville Gallery, 721 Madison Avenue. Békeffi László PÓDIUM SZÍNPADÁNAK uj előadása FEBRUÁR 23-án, PÉNTEKEN este 8 órakor a CARL FISHER CONCERT HALL-ban 165 W. 57th St., a Camdgie Hall-al szemben TELJESEN UJ MŰSORRAL! Keleti Juliska A békebeli boldog Budapest ünnepelt, ragyogó énekesnőjének felléptével. A LEGSZEBB RÉGI DALOK ÉS SLÁGEREKKEL. BÉKEFFI LÁSZLÓ — Uj KONFERANSZOKKAL — TRÉFÁKKAL — Partnere: Belton László JEGYEK: 3.60, 2.40, 1.50 és 1 dollár árban tadóval együtt» kaphatók Paprikás Weisz Importernél, 1540 Second Ave., (telefon: BU 8-6117) és a rendezőnél telefonon: TR 7-9873 megrendelhetők. Lóránd Sándor dr. ui müve gyár bolsevistáknak legyen egy le­hetőség a demokratikus hitü, Amerikáért midenre kész emberek közé való besurranásra. Meg va-Mit beszélnek Washingtonban a magyar bolsikról

Next

/
Thumbnails
Contents