Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1922

AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EVANG. FETÖFI-FÖGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922—23. TANÉVRŐL. közli: Dr OSVATH GEDEON igazgató. A Petőfi-esztendő. Bizakodó reménységgel vártuk az 1923. évet, Petőfi Sándor születésének századik évfordulóját, abban a hitben élve, hogy ha sikerül az állam és társadalom előtt rámutatnunk arra a fontos szerepre, melyet az aszódi gimnázium a halhatat­lan költő egyéniségének kialakításában betöltött, az országos figyelem megértéssel fordul intézetünk jogos érdekei felé s a Petőfi-esztendő végeredményben a másfél­százados múltú gimnázium újáépítési tervének megvalósítását, illetve az ahhoz szükséges telek és építési alap biztosítását hozza meg s ezzel nemzetünk a világ- irodalom magasságába emelkedett nagy fiának a centenárium alkalmából a legmél­tóbb emléket: a Petőfi-gímnáziumot építi föl. E nagyfontosságú cél elérésére alakult meg az egyház Gimnáziumi Bizott­ságából és a gimnázium tanári karából a Petőfi-ünnepély intéző bizottsága, mély Dr" Raffay Sándor püspök úr elnöksége alatt legelső irodalmi társaságaink, az országos közélet és a társadalom kiválóságait ez országos ünnepély védnökeiül nyerte meg. Ez az intéző bizottság a Petöfi-Társaságtól s annak lelkes elnökétől: Pékár Gyulától is támogatva, a m. kir. kormányhoz azzal a kérelemmel járult, hogy az állam a centenárium emlékére az új gimnázium és internátus telkéül örök adományként húsz holdnyi földterületet adományozzon. Erre vonatkozólag püspök urunk Öméltósága a legilletékesebb helyről határozott Ígéretet kapott, sőt a 20 hold adományozási terve a Petőfi emlékének megerősítésére készített törvényjavaslatba is fölvétetett; e törvényjavaslat azonban még a nemzetgyűlés elé nem terjesztetett. Az építéshez szükséges pénzösszeg előteremtése céljából azzal a kérelemmel fordultunk á m. kir. belügyminisztériumhoz : hívja fel a vármegyéket, városokat és községeket, hogy a Petőfi nevéhez és önmagukhoz méltó adományösszegeket szavaz­zanak meg az aszódi Petőfi-főgimnázium és internátus felépítésére. Sajnálatunkra, e memorandum sem nyert eddig elintézést. Az ev. egyetemes egyház közgyűlési határozatának végrehajtásaként az ev. egyházak és iskolák Petőfi-ünnepélyeik tiszta jövedelmét juttatták el intézetünkhöz a Petőfi-főgimnázium újáépítési alapjára. Örömmel jegyezzük föl itt, hogy a testvér ref. egyházak és iskolák — az e célból megkeresett ref. egyházkerületek püspökeinek felhívására — Petőfi-ünnepé- lyeik jövedelme >/6 részének elküldésével tetemes részben járultak hozzá az építési alap gyarapításához. Ez összegeknek, valamint a személyi adományoknak kimutatását Értesítőnkben közöljük. A Petőfi-könyvek kiadóihoz intézett kérelmünk eredményeként a tervezett Petöfi-könyvtár a kiadók egy részének ingyenes adományából szép sikerrel valósult meg. Több kérelmünk volt és van is folyamatban, melyek azonban csak ered­ményeik esetén lehetnének érdemesek a megemlítésre. Az az érzésünk, hogy a centenárium évében végzett munkát csak kezdetnek szabad tekintenünk. Hinnünk kell, hogy mindaz a törekvés, ami az idők és viszonyok mostoha- sága következtében ebben az esztendőben kellő eredményt nem érhetett el, kedvezőbb sikerre juthat később, talán már a jövő esztendőben is, mikor a gimnázium másfélszázados fennállásának jubileumát ünnepeljük.

Next

/
Thumbnails
Contents