Amerikai Magyar Értesítő, 1986 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

ÉRTESÍTŐ Ára: 1.25 USA dollár J Amerikai Magyar J VI HUNGARIAN MONTHLY Hűséget fogadunk a zászló előtt, amely jelezte nekünk, hogy a nép forradalmi egységéből a nemzet újjászületett. Ebben a hűségben hitvallásunk alapján, gondozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét. Tamási Áron Baltimore, 1986. január XXII. évf. 1. szám STIRLING GYÖRGY: A VILÁGKONGRESSZUSRÓL- kritikus szemmel Lezajlott hát a szabad földön él5 magyarok ne­gyedik Világkongresszusa, szétszéledtek az öt kontinensről egybegyült vendégek, hogy nem csak egy nagyszabású találkozó szép emlékét vigyék ha­za magukkal, de a kongresszuson hallottaktól-ta- pasztaltaktól lélekben megerősödve végezzék to­vább munkájukat a föld távoli tájain - Ausztráli­ában, Dél-Afrikában, Európában - möködő egyesüle­teikben, magyar szervezetekben. Hazautaztak, hogy elvigyék hirét a világméretű magyar összefogásnak és azoknak a közös határozatoknak, elvi döntések­nek, melyeket a Kongresszus munkabizottságai meg­vitattak s végül közreadtak a terjedelmes záró­nyilatkozatban. Mely hirdetni hivatott a nemzeti emigráció álláspontját mindazon kérdésben, melyek ma népünket érintik a trianoni határokon belül, az elszakított területeken és a szabad világban. És tudtuladja mindenkinek - a kishitüeknek éppúgy mint a hazadolgozóknak és a nyugati magyarságot a maga céljaira megnyerni akaró Benczúr-utcai Ma­gyarok Világszövetségének: a szabad földön élő ma­gyarság is képes létrehozni világszövetséget, a szabad magyarok időről-időre összeülő és tanács­kozó Világkongresszusát. Érdemes visszatekinteni az indulásra: miután évtizedek próbálkozása ellenére sem sikerült az­előtt egységbe fogni a világrészeken szétszórt többmilliós emigráns magyarságot (a legutóbbi i- lyenirányu kisérlet (Folytatás a 3. oldalon.) B.Ú.É.K. Az ÉRTESÍTŐ szerkesztősége fölhasználja az alkalmat,hogy az újévi jókívánságokkal e- gyütt köszönetét mondjon a tá­mogatásért minden kedves elő­fizetőjének. Most az uj év kezdetén, nem árt visszatekin­teni a mögöttünk lévő útra és számvetést késziteni. Az Érte­sítő azt a feladatot is vál­lalta, hogy figyelemmel kisé­ri a hazai eseményeket és tá­jékoztatja azokról olvasóit. Mindazokat, akik érdeklődnek aziránt: mi történik a szülő­hazában, hogyan élnek az ott­honiak, miféle gondokkal,prob­lémákkal kell megküzdeniök napról-napra. Az emigránsok nagy többsége nem jut hazai kiadású újsághoz, legfeljebb a Magyar Hireket - a Magyarok Világszövetsége hazacsalogató honvágymagazinját - hozza szá­mára a posta. Ezt pedig úgy szerkesztik, hogy csak a jó hirek kerülhetnek bele és cik­kei, képes riportjai olyan lakkozott képet festenek a ha­zai állapotokról, mint annak a rendje. Igaz véleményt csak akkor alkothatunk, ha bemutat­juk az érem másik oldalát is, amiről ma már egyre többet á- rulnak el a hazai közönség számára készült napilapok és folyóiratok is. Hisz' a való­ságot, amit az egész magyar társadalom a saját bőrén érez, ma már nem lehet agyonhallgat­ni, és az hogy az otthoni saj­tóban is lassan-lassan fel- szinre kerülnek azok a pana­szok, amelyekről már évek óta I számtalanszor irtunk, bennün-

Next

/
Thumbnails
Contents