Amerikai Magyar Értesítő, 1985 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

ERTESITO HUNGARIAN Hűséget fogadunk a zászló előtt, amely MONTHLY jelezte nekünk, hogy a nép forradalmi egységéből a nemzet újjászületett. Ebben a hűségben hitvallásunk alapján, gondozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét. Tamási Áron Ära: 1.25 USA dollár f Amerikai Magyar g ff Baltimore* 1985. január NÁNAY ENDRE: Világhelyzet XXI. évf. 1. szám BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Hogy látja Amerikát a nagyvilág a választás után, Reagan másodszori elnökségével? Európából, kelet felől szovjet- és csatlós szemüveggel na­gyon vegyes a reakció. A USSR bosz- szankodva bár, de kénytelen felven­ni a kapcsolatot a US-el, a régi- és felújított elnökkel, Rea­gannal. A szovjet remények Mondalet várták s stratégiájuk felét rászabták, de újra kellett szabni a mintát, Reaganra. A csatlósok minderre csak szekundálnak, hiszen önálló kül­politikájuk nem lehet. A vasfüggöny mögül bizonyos egyéni mozgást regisztrál a hírszolgálat. Kádár meglátogatta a „má­sik szocialista" államot, Franciaországot, szocialista (de szovjet-ellenes) elnökét, Mitterrandot, míg lioneckernck a szovjet nem engedte meg a nyugatnémetországi látogatást, de megvizitelt egy másik (de korántsem szovjet-barát)szoci­alista államot, Finnországot. Magát a tényt, hogy a vazal­lusok „önállóan” népszerűsködnek, különösnek véli a inuga ti sajtó s csak azt a magyarázatot fűzik hozzá hogy a szovjet csatlósok csak az új reagani kapitalista rendtől várhatják ful­dokló közgazdaságukhoz a segítséget, s így kénytelenek ön­álló utakon próbálkozni, legalábbis gazdaságilag. Nyugat-Európa biztosra vette Reagan győzelmét. Nyugal- Németországot az amerikai választás és Reagan győzeime ép­pen akkor érte utói, amikor egy belső probléma vette el a fi­gyelmet a nemzetközileg fontos eseménytől. Nevezetesen a parlament elnöke kénytelen volt lemondani valamiféle állí­tólagos félmilliós megvesztegetés miatt, saz ügybe az uralko­dó párt és a jelen kancellár. Kohl is belekeveredett. A nyu­gatnémet sajtó azonban lelkesedéssel kommentálta a nyu­gati egységet, melynek amerikai vezére továbbra is Reagan lett. A franciáknak csak egyetlen panaszolnivalója van, a dollár uralma a frank felett. Ez okozza, — mondják — a fran­cia közgazdaság krízisét. (Na, meg az oktalan sebességgel végrehajtott államosítás, stb.) A NATO megkönnyebbülten lélegzik, nincs változás az amerikai vonalvezetésben. Az északi országok baloldali szárnya változatlan kifogásol, kü­lönösen Olaf a svéd szélsőbal miniszterelnök. Középkeleten a helyzet változatlan. Libanon hadszíntér, az arabok egy ré­sze nyugtalan, szervezkedik Izrael és a US ellen. Távolkelet­ről Kína katonai nagyjai az amerikai választás után ellátogat­tak az amerikai Pentagonba, s megszemléltek egyes véderő- különlegességeket hangoztatván, hogy a szibériai határ-bi­zonytalanság miatt kénytelenek katonai erejüket fejleszteni. Japán feltűnő lelkesedéssel vette tudomásul Reagan győzel­mét. Folytatás a 2. oldalon! FAZAKAS FERENC: Mit hoz 1985? A Mindenható kifürkészhetetlen böl­csessége. irgalmassága és szeretete meg­kímélt bennünket attól, hogy saját jö- vőnkbe beláthassunk, hiszen ha nem igy volna, egész életünk úgy folyna le, mint­ha a halálraitéltek zárkájában élnénk. Siralomház igy is százmilliók élete, mert eltekintve századunk két világháborújától és több tucat "kisebb" öldöklésétől, gon­doljunk arra, hogy napjainkban mi törté­nik Dél-Vietnámban főleg az északról oda menekült keresztényekkel, ha azok össze­tákolt csónakokon tengeren menekülnek s ördögien kegyetlen kalózok kezeibe kerül­ve, mindenüktől megfosztva, nők megerő­szakolva a tengerbevesznek kevés kivétel­től eltekintve. A hétmilliós Kambodzsának majdnem fele elpusztult, mert kihaj­tották őket a vadonba s az "átképzés" még nem ért véget: Afganisztánban a világtör­ténelem egyik legkegyetlenebb népirtása folyik a legmodernebb szovjet fegyverek­kel, a szabad nyugat szenteltvíz segítsé­ge (kötszerek, gyógyszer, élelem) mellett légelháritás és röppentyűk kellenének. A lakosság mohamedán, de a"szent háborút" az őrült iráni Ayatollah Khomeini a szin­tén mohamedán Irak ellen viseli, ahelyett hogy tizenéves rohamcsapatait itt küldené a halálba a Mohamed és Allah ellenes is­tentelen Szovjet ellen. Etiópia teljes szovjetizálása, a védekező Eritreával és Szomáliával való embertelen hadakozása százezreket tett földönfutóvá s olyan é- hinséget okozott, hogy napjainkban az e­Folytatás a 2. oldalon!

Next

/
Thumbnails
Contents