Amerikai Magyar Rádió Ujság, 1946 (6. évfolyam, 11. szám)

1946 / 11. szám

pmeRiKoi RADIO HuriGPRinn mOGVQR. U JS r pdió neuus László Dienes Perth Amboy Herald 2Zn üadison Ave Perth Amboy, N.J. VOL. VI. ÉVFOLYAM — NO. 11. SZAM NEW YORK, N. Y., NOVEMBER, 1946 JUBILEUMI SZAMUNK ARA 25 CENT Pádly Margit, a magyar rádió szive és lelke Köszönet és hála Köszönet és hála mindazoknak, akik­nek bármi kis részük van abban, hogy a magyar rádió óra lő éves születésnapját megünnepelhetjük. Köszönet és hála el­sősorban azoknak a hirdetőknek, akik­nek támogatása tartja fenn a magyar órát. Különösen azoknak kell külön kö­szönetét mondanom, akik lO-lö év óta szakadatlanul kitartanak és hisznek a magyar ródió erejében és befolyásában. Ezen a téren a Pedlow-Brack szeretet­­akció és Mrs. Herbst viszik el a babért. Hozzájuk hasonló erős támaszban nem igen bővelkedik a magijar rádió óra. Télen-nyáron, esőben-hóbun ott állanak a magyar óra mellett, mint annak megin­gathatatlan támaszai. Köszönet és hála azoknak a művészek | nek, akik az elmúlt 15 év alatt vendégsze­replésükkel segítették a magyar rádió óra nívóját állandó színvonalon tartani. Köszönet és hála a jó magyar közönség­­\ nek, ( mely lő év óta hűséges szeretettel hallgatja, élvezi, szereti a magyar szót, a \ magyar dalt, a magyar zenét, a magyar j jókedvet, a magyar humort. ■ És végül köszönet és hála a magyar óra : mindenkori lelkének, szív dobbanásának, ! a mi Hargitánknak, Pádly Margitnak, aki lő év után is frissen, mint a most nyila rózsaszál, harmatos csokorba köti a min­den vasárnapi magyar bokrétát és üde leikével, szívből jövő dalaival besuhanva a magyar muskátlis ablakokon, tartja örök­ké if jón a lő éves magyar rádiót. ENT)RÉV JENŐ. A “Rádió Újság” jubileumi számának ára 25 cent! MAGYAR ANTEUSZ A LEVEGŐBEN Irta: Dr. TAKARÓ GÉZA “. . . őrjöngő röptűnk, mondd hová vezet ? . . . Hajh, mi ez, lélegzetem szorul, Erőm elhagy, eszméletem zavart, Több volna-e mesénél Anteusz, Ki addig élt csak, mig a föld porával Érintkezett?” A szédülő Adóm szél igy “Az Ember Tragédiaja - ban. Szín: az ür. Borzongatja a hideg, rideg végtelen­ség. Eszméletét veszti, megdermed és csak az menti meg újra az életnek, hogy visszatér a földre. Adóm véleménye azóta teljesen megváltozott, Gyak­ran hallom, amikor keresek valakit egyik-másik rádió állomáson: “Please wait a moment, HE IS OX THE AIR.” S mikor találkozunk, olyan természetesnek lát­szik az illető, mint aki az asztaltól kelt föl. Lélegzete nem szorul. Legfeljebb egy kis lámpaláz pírja van az arcán, ha először állolt mik­­rofon előtt. Rádió. Mikor hallom ezt a szőtt egyszerre megeleve­nedik előttem Bob Hope, Jack Benny, Charlie Mc­Carthy, McGee and Molly és egy sereg mils komédiás. Rádió. Hangverseny, ope­ra, elő és halott niéye, halhatatlan szerzők alkotá­sai. Wagner-től “Háry Já­nos”-ig. Rádió. Előadások, viták, politikai mérkőzések, nem­zeti és nemzetközi kérdé­sek. Csak egyet nem Indok szívelni a rádión: mikor opera áriákon szappant árusítanak. Rádió. Korlátlan ur ko­runkban. Se földrajzi hatá­rok, se hegyek, se völgyek, se bömbölő tenger, se siva­tag nem zárhatja el útját. Villámterhes felhők éppen •így nem akadálya, mint a háború Nincs zsarnoki ha­talom, amely megfojthatja hangját. Mindig meghat ó­­dottan állottam oz Office of War Information mikro­fonja elé, valahányszor a háború alatt a körülzárt sze­rencsétlen magyar néphez szólhattam. Pincékben, ta­nyákon, padlásokon szorongó szívvel és mégis remény­kedve lesték az “ellenség” szavát és kívánták az ellen­ség mielőbbi győzelmét. Rádió. .4 gyorsaság netovábbja. Már most hallom a hirt, amit csak holnap olvashatok még a legfrissebb újságban is. DR. TAKARÓ GÉZA, a 69-ik uccai Református Egyház lelkésze, aki az En­­drey-Pádly 15 éves rádió ju­bileum alkalmával az ünne­pi beszédet tartja a York­­ville Casino színpadáról köz­vetített rádió óra keretein belül. Dr. Takaró méltatni fogja a magyar rádió kultur­­hivatását Magyar-Ameriká­­kábari. Rádió. .4 legzseniálisabb mérnök. Pillanatok alatt hidat ver ember és ember között, ország és ország kö­zött, nem vasból, mert azt felrobbanthatják. Minden tisztelet a Vnited Nations Világkongresszusának, de még enné! is nagyobb az a szolgálat, amit a rádió végez rövid-hulláma információs szolgálatával. Az 0\\ I, amely mint “The Voice of America” folytatja felbecsül­hetetlen értékű munkáját a külügyminisztérium irányí­tása mellett, a háború után is, itt az 57-ik nccában: éjjel­im pal, minden nap niinden órájában küldi szét a világ

Next

/
Thumbnails
Contents