Állami költségvetés - 1929-1930

Népjóléti és munkaügyi minisztérium - INDOKOLÁS A NÉPJÓLÉTI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM 1929/30. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

52 Az 1921. évi október hó 8.-án kelt 8.500/1921. M. E. számú rendelet a népjóléti és munkaügyi miniszter feladatkörébe utalta a lakásszükség enyhitésével kapcsolatos kormányzati teendőket. Ezen feladatkör ellátásánál nemcsak az adott időbeni gazdasági hely­zetnek megfelelő korlátozó intézkedéseket, majd a felszabadítás felé haladó és annak zavartalanságát biztositó intézkedéseket kellett megtenni, hanem átmenetileg, amig a megfelelő intézkedések folyamányaképen a magánépit­kezés kellőképen megindult, a lakásszükség lehető enyhítésére elkerülhetetlen volt az állami építkezés is. Ezen felül a felszabadítást előmozdító egyes kér­dések megoldásához, mint például a végrehajtások nagy tömegű foganatosí­tásának zavartalan lebonyolításához, valamint a vagyontalan és a saját hibájukon kivül keresetképtelen, vagy munkanélküli hajléktalanok átmeneti elhelyezkedésének megkönnyítésére elkerülhetetlen volt az állami szükség­lakások építése is. Ezen feladatkörből kifolyólag ezidőszerint a minisztérium rendelkezése alatt van Budapesten és ennek környékén 9 állami bérház 290 lakással és 19 szükséglakástelep és kislakásos ház 6.362 lakással, a vidéken pedig 30 kislakásos ház 155 kislakással és 11 üzlethelységgel. A szükséglakások nagyrésze fabarakkokban és pedig olyan fabarakkok­ban nyert elhelyezést, amelyek a háború alatt kisegitő kórházak, raktárak céljára ideiglenes használatra és pedig rövid időre számitva készültek. tJgy ezek, mint a teljesen újonnan épített szükséglakástelepek is, mert rövid élettartalomra voltak szánva és mert súlyos anyaghiány idején, kifejezetten ideiglenes jelleggel épültek, az évtizedes használat alatt már annyira megrongálódtak, hogy helyreállításuk a rendes tatarozás kereteit messze meghaladó költséget és munkát igényel. Ezen bérházak, illetve kislakásos házak és szükséglakástelepek kezelését azelőtt egy külön szervezet : az állami lakótelepek főgondnoksága végezte, az 1927. évi szeptember hó 30.-án kelt 9.235/927. N. M. M. számú rendelet azon­ban ezt a feladatkört is a lakásügyi (VIII.) osztály körébe utalta. Az ügyosztály ezt az ügykörét a gondnokok, gondnokhelyettesek és telepfelügyelők által látja el és megfelelő számú rendes és ideiglenes munkást alkalmaz, a telepek és bérházak műszaki felügyeletét pedig, valamint a szükséges műszaki mun­kálatokat az Országos Lakásépítési Miniszteri Biztos által végezteti. A bérházakban az alkalmazott házgondnokok ezen ügykörük ellátásá­ért csakis természetbeni lakást kapnak, fizetést nem. A telepek és kislakásos házak kezelésére az ügyosztály 12 gondnokot, 12 telepfelügyelőt és helyettesgondnokot, 15 más alkalmazottat és ezidő szerint 57 munkást alkalmaz. Ezeknek a díjazására, valamint a munkás­biztosit ási járulékra, továbbá az ideiglenes és rendkivüli munkások (igy erősebb télen a körülbelül 250 holdnyi területen fekvő telepeken a hóel-

Next

/
Thumbnails
Contents