Állami költségvetés - 1873

Részletezés

3 1873. évi előirányzat 1872-re -t-J SÍ aj ö Rovatonként Czimenként megállapított költségvetés a> Ni CJ f o r i 11 t Aj Rendes kiadások. L A királyi udvartartás költsége.] 4.650.000 3,650.000 II. Ö cs„ és ap, királyi FeJsége kaöineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 72.216 61.395 III. A főrendi- es képviselőház szükségleteire, és pedig: a tiszti­és szolgaszemélyzet illetményeire és a képviselők lak­pénzeire egész évre, a képviselők napi dijaira, a delegatió költségeire, végre az államadósságot ellen­őrző bizottság napi dijai, utazási és egyéb költségeire átalánykép ­700.000 700.000 IV. Az 1873. évre megállapított közösügyi kiadásokbél a ma­gyar korona országait illető összeg .... 23,983.714 V. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kor­mány közegeinek nyugdijai 259.300 270.000 VI. ftiyingdijak ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ministerelnökség 0 cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium . Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium Belügyministerium Pénzügyministerium Közmunka és közlekedési ministerium .... Földmivelés-, ipar és kereskedelmi ministerium Vallás- és közoktatásügyi ministerium .... Igazságügyi ministerium Honvédelmi „ A magyar határőrvidéket illető nyugdijak .... 158 3.933 1.125 626.610 1,133.806 92.635 123.055 31.000 466.000 30.000 91.300 158 3.933 1.125 631.965 1,122.795 77.431 100.607 30.353 455.000 15.000 92.000 Együtt (VI. fejezet 1—11. czim) 2,599.622 2,530.367 VII. Az 1867. XV. törv.czikkben elvállalt államadóssági járulék : Évi járulék: Folyó pénzértékben Érczpénzben , Ennek beszerzési költségei 17,412.000 11,776.000 1,177.600 • 17,412.000 11,776.000 2,355.200 > Összesen (1. czim) 30,365.600 31,543.200

Next

/
Thumbnails
Contents