Állami költségvetés - 1870

Részletezés

XIII. 2. 1. 2. 4. 7. 8. Szolgák ruhailletményei Hivatal- és iroda költségek Jutalmazások és segélyezések Épületek fenntartása Kerekszámban Országos levéltár: Az iroda és a szolgaszemélyzet illetményei . . Belügyministerium. Központi igazgatás. Tiszti fizetések és lakpénzek Szolgák fizetései és lakpénzei Szolgák ruhailletményei Házbérek Épületek fenntartása Hatóságok távirati államsürgönyei után járó dij­illetékek fedezésére Hivatal- és irodai szükségletek, napidijak, úti­költségek és vegyes kiadások Tiszti fizetések javitási pótléka ....... Kerek számban . Megyék, kerületek és vidékek közigazgatási és tör­vénykezési költségei Az erdélyi megyék , székek és vidékek közigazgatási költségei Az erdélyi megyei, vidéki és széki tisztviselők fi­zetéseinek javitása A. királyföldi hatóságoknak adjutum salariale czi­men nyújtott államsegély A magyar és erdélyi főispánok, főkapitányok, ki­rálybirák ós a szász ispán s személyzeté­nek fizetései Sz. kir. városok és rendezett tanácscsal ellátott városok törvénykez ési költségei Általános közigazgatási költségek Egészségügyi kiadások . Szülház kiadások . . . Lelencz kiadások . . . Tébolydai kiadások . Közbiztossági kiadások . Tolonczozási költségek . Rablók elfogatásáért dijak Ragadozó állatok elejtéseért dijak Életmentesitési dijak A dalmű- és zenekópezde támogatására Rovatonként összesen forint 900 17,500 -I 1,000 1,400 237,280 15,324 2,000 14,342 8.000 20,000 68,500 2,030 69,200 1,800 367,430 6,500,000 338,680 80,000 173,324 256,725 819,000 555,600y 20,000/ 8,000/ 187.300 / 150,000 20,000 15,000 3,000 1.000 59,000/ i* '

Next

/
Thumbnails
Contents