A Szív, 1979 (65. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

January, 1979 Vol. LXV. No. 1. II. János Pál pápa életrajzi adatai 1920. május 18-án született Wadowiee-ben, egy füstös iparvárosban. Édesanyját 10 éves kora előtt elvesztette. 10 éves kora után egy idő­sebb testvérét. 21 éves volt, mikor édesapja meghalt, akinek fő jöve­delmi forrása az őrmesteri nyugdíj volt, amit a lengyel hadseregtől kapott. Filológiai tanulmányokat végzett a krakkói egyetemen, egy vallásos szabó ismerőse Keresztes Szent János írásaival ismertette meg s 1942-ben (akkor már német megszállás alatt éltek), egy évvel apja halála után a papi pályát választotta. Egy illegális, ’’földalatti” szemináriumban kapta papképzése bevezető tanulmányait. Egy krak­kói kémiai gyár üdülő-központját vezette, úgy tartotta el magát. 1946-ban szén telt de pappá, két évet a római Angelicum-on végzett, ahol filozófiából szerzett doktorátust. Lengyelországba visszatérve plébánián működött és egyetemisták lelkésze volt. A Lublin-i katoli­kus egyetemen (egyetlen ilyen intézmény a vasfüggöny mögött) mo­rálist tanított (1954-től), innen nevezték ki 58-ban segédpüspökké, majd 62-ben, 42 éves korában Krakkó érsekévé. Részt vett a vatikáni zsinaton és 1967-ben megkapta a bíborosi kalapot. Páter András Imre, a Magyar Egyház - szocológiai Intézet (UKI) bécsi irodájá­nak igazgatója. it Az ameri­kai jezsuita, James B Reuter (62 éves és 40 éve működik a Fülöpszi- geteken) a Manilából írják c. beszámo­”A Szív” Hungarian Catholic Monthly Published by the Hungarian Jesuits Address:P. O. Box 458, Station ”A” Hamilton (Ontario) L8N 3H8, Canada one year subscription: $ 5.00 Editor: Joseph E. Bieleck Editorial Advisory Board: Stephen Békési, Blaise Jaschkó Attila Miklósházy, Nicholas Orbán Sales Director (Europe): Henrik Matyasovich, Blijde Inkomststraat 18 B-3000 Leuven, Belgique Printed in Canada by the Slovak Jesuits Box 600, Cambridge (Ontario) N1R 5W3 Second Class Mail Registration No: 4281 ló szerzője, it A tragikus sorsú Aldo Moro politikai eszméiről Theodor Leuenberger (St. Gallen, Svájc) írt érdekes tanul­mányt. ☆ Az anglikánokat jól isme­rő Robert Nowell számol beaLam- beth-konferencia utáni állapotok­ról. it A párizsi plébániák új mód­szereiről az élesszemű megfigyelő, Christian Modehn (Berlin) írta le észrevételeit. A svájci Orientierung- ban jelent meg. A paphiánnyal küz­dő franciák szerencsére nem szen­vednek ötlethiányban... ☆ Páter Bé- ky Gellértnek (Japán), akinek hosz- szú időn át közöltük Elmélkedés — japán módra c. írását, most egy ú- jabb sorozatát kezdjük el Gondolat­forgácsok címmel. Rövid kis elmél- kedési anyagot kapunk bennük. január

Next

/
Thumbnails
Contents