Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1954-1955

1954. szeptember 8. - Elnöki üdvözlet - 1. A tanév főfeladataival foglalkozó főigazgatói utasítás ismertetése - 2. A Tanulmányi Osztály vezetőjének a folyó évi beiskolázásra vonatkozó javaslata - 3. Az új létszámkeret tanszékenkénti megosztásának terve - 4. A tudományos kutatási tervek előkészítésének megvitatása - 5. Az állathigene és a szocialista üzemek szervezése tantárgyak előadói részére meghirdetett docensi pályázatok elbírálása - 6. Elnöki bejelentések

I It t : \ , I > I Sr \ Jegyzőkönyv Y'5 szült az Állatarvu<s t id« a nyi Fő Skala 1954. szept®.ober 8->n nektárt tt i* rondo® ülésor i. Jelen Vannak# Csiös * r Vilmos praresszar, a főiskola i£*.a­gatója, Kati n Sánaar, Mócey Jéna®, é® Csuka® Z»lí :n akadémikus«;', Schnanner Jenő, S iyi Gyula, K»vőo® Jenő, Kavács Gyula, Uronyi L'szlé, Böie»rr\sy K la- u, Gy«r «ti PrnŐ, Kemény irmaid, pé anr Oyu­X® prafesezaraít, Madar Vidar ó® p®zeanyi Tivadar docensek, SzŐnyi 1 az ara es lefct er tus vosetox®, Tóth ól főigazgató-helyettes és Kavrus Aladár Í£aZ&«té a P.M. SSakoktat ;öl F6ti«a£«tós- 5a kép­viseletében, Bancaik J :n©8 * pénzügyi é® torvasat ily, Győr® 5 n- dar * sze lelyzeti és Fazekas *-rpiá a tanulmányi ászt iy vezetője, iáin r Mih ly a ? rt, gúzsai ürnőa ssakazerveset Mx^viaoietoben, L» i Gyűl* adjunktus, ntíLnt * miniszter íum és a főiskai® Psasekötó- ■ ^®, ób IA»jar Jenő itó.z«atós ü titkár. vln'ik üdvözli a tan ot ülésé® «äjeient ak ad érni ku®e ü»t, a prafsoszari kart, » minisztérium képviselőit, a párt e® « szak­szervezet Kiküldötteit, üdvözli tavibbá a tan esulésen öessek tűi minőséiben első lábon íe^j elont L«..i Gyula adjunktus^ Kifejezve ab­beli regényét, n»&y kinevezésivel a fő la Ke la oiyúinis,.. térit® közöt­4 ti kapesaiat közvetlenebbé ó® ered iönyesebbé v ük. Bejelenti, ha&y Mannln&sr akacéiaikni ® Szavjetuniób«® tartóskedle.. a jöüzőköuyv hitelesíté»óro felkéri Kávés Gyula é® Gyarmati Prnő prafessaarakat és az Ulest ennyitj*. A térgyearesat 1. oant.ia értelmében ismerteti « t<*náv föfel«d»t*>iv**l faglalkaz6 főigazgatói utasít st, amelynek főbb célkitűzéséi a következők! az aktát s, o® a nevelő min­. ka színtanaiénak emelése, a h<üi~tóst* Onullóait .sa a fake- Zat oae s azeojbiött tart i*» Val, «*z aktátok táv átképzésének biztosítása, «s ©^yazem lyes vezetés táv Obi fejxeustose,

Next

/
Thumbnails
Contents