A Kürt, 1989 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1989-01-01 / 1-2. szám

IX. ÉVF., 1—2. SZÁM, 1989. JANUÁR—FEBRUÁR VOL. 9., NO. 1—2, JANUARY—FEBRUARY, 1989 Published bi-monthly by THE HUNGARIAN BAPTIST CONFERENCE OF THE AMERICAN CONTINENT Co-operating with the Greater Cleveland Baptist Association — SBC ÚTBAN A TÚLSÓ PARTRA Máté 14:22-32 Ez a történet megtalálható három evan­gélistánál, Máténál, Márknál (6:45-52) és Jánosnál (6:15-21). Mindegyik megőriz valami fontos olyan részletet, amit nem talá­lunk a másiknál. A Szent­írás tanulmányozói egyet­értenek abban, hogy az evangéliumi történetek­nek több a jelentősége annál, hogy tudósítsanak bennünket valamiről, ami valamikor kétezer évvel ezelőtt megtörtént valahol a Szentföldön. Természetesen ezek his­tóriáikig is igaz történetek, de azon felül van egy időkfeletti üzenetük minden idők hívői számára. János az ő evangéliumának ezt a célját, vagy koroktól független üzenetét így fejezi ki: „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia és hogy ezt hívén életetek legyen az Ő nevében.” (Ján. 20:31) Jézus Krisztus tengeren járásának törté­netét (mert közönségesen ezzel a címmel ismerjük) leginkább annak illusztrálására használják, hogy neki volt hatalma a vize­ken járni. Azután a nagy hittel tengerre lépő és megszeppenő Péter kicsinyhitűségét is ki szokták mutatni belőle. Felhasználják annak bemutatására is, hogyan hányódik hit hajónk az útban a túlsó partra az élet háborgó tengerén. Mindezek az üzenetek benne vannak ebben az igerészben. Úgy vélem, Isten Szent Lelkének a vezetésével felfedezhetünk egy további tanítást is ben­ne: tudniillik annak leírását, ahogyan a hivő átevez a túlsó partra: az örökkévalóságba. -------- On the way to the other shore----------Mindjárt a történet elején azt olvassuk, hogy az Úr Jézus kényszerítette a tanítvá­nyokat, (22 vers) hogy szálljanak be és men­jenek át előre a túlsó partra. A hivő ember nem azt csinálja amit akar, hanem amit az Úr akar. A kényszer nem idegen Isten módszerétől. Jerémiást csont­jába rekesztett tűz kényszerítette az Isten akaratának a kijelentésére. Pál apostolnak jaj lett volna, ha nem hirdeti az Evangéliu­mot. Péternek azt mondta az Úr, hogy oda fog vitetni ahova nem akar (Ján. 21:18). Áb­rahámnak ki kellett mennie őseinek a föld­jéről, Józsefnek rabszolgaként kellett eladat­­nia, a Megváltónak pedig ki kellett inni a szenvedések keserű poharát... És talán nem kényszer-e az, mikor az utolsó útra indu­lunk lelkünk törékeny hajójában a testben, hogy átevezzünk az örökkévalóság partjai­ra? Lótot is úgy kényszeritették az angyalok, hogy elhagyja Sodomát, a pusztulásra szánt várost; „és kivezették őt az Úrnak iránta való irgalmából” (l.Móz. 19:16). Ugyan ki merne nekivágni ennek a nagy útnak az élet és halál Urának parancsoló kényszerítése nélkül? Ne higyjük azonban, hogy most az Úr elhagy bennünket, mivel az alkonyatban (életünk alkonyán) neki kell vágnunk az ismereden veszélyekkel fenyegető sötét messzeségnek. A tanítványok egy teljes éjszakát töltöttek a tenger közepén, „a haboktól háborgattat­­va, mivelhogy a szél szembe fújt vala” (24. vers). Minden erejükkel igyekeztek, igazgat­ták a vitorlákat és forgatták az evezőket, de alig tettek látható előrehaladást. A partok sötétségbe vesztek, a csillagokat felhők ta­karták, a szél félelmetesen zúgott és szívük­ben csüggedés lett úrrá. Sokszor elgondol­kodtam azon miért van, hogy az ember élete nem csendesedik meg a halál előtt sem? Miért nincs csendes elnyugvása a megfáradt testnek, miért kell küzdenie a lé­tért az aggastyánnak is, miért vannak őrlő betegségek, háládan gyermekek, rosszindu­latú szomszédok, hűden barátok, irigy munkatársak azok körül, akik már az örök nyugalom partjai felé igyekeznek? Olyan miértek ezek, amikre válaszolni nem tudunk. Talán nem alaptalan annak feltételezése, hogy Megváltónk így akarja annál kívánatosabbá tenni előttünk az Ő örök nyugodalmát, a hívők szombatját, (v.ö. Zsid. 4:9-11). Ha nem volna körülöttünk minden ellenséges és bizonytalan, akkor bizonyára nem igyekeznénk minden áron a túlsó partra. Könnyen sétahajózásnak vennők a Meg­váltónktól kapott megbízatást és úgy jár­nánk, mint a tövisek közé esett mag: „a világnak gondja és a gazdagságnak csalárd­sága elfojtja az Igét és gyümölcsöt nem te­rem” (Mt. 13:22). A nyomorúság és üldözés nagy veszély a köves helyre esett magnak, (Mt. 13:20) de tény az is, hogy „akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig min­dent, akit fiává fogad” (Zsid. 12:6). Ne higyjétek hát barátaim, hogy Isten elhagyott benneteket, ha a halálos ágyato­kon bajok és megpróbáltatások vesznek körül. A mi Urunk fent volt egy hegyen és imádkozott, mialatt körülötte leszállt az este (23. vers). Urunk történetéből azt is tudjuk, hogy az Ő imádságának főtémája volt „az Ő halála, melyet Jeruzsálemben fog megteljesí­teni” (Luk. 9:29-31). Másszóval az Ő gyer­mekeinek megváltása. Azt is tudjuk, hogy Ő azóta is folytatja az Ő közbenjáró imádságát az Atya trónusánál, „mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük” (Zsid. 7:25). — Gondolj arra testvérem, hogy Jézus Krisztus, az örökkévaló főpap és az igaz közbenjáró Dr. Haraszti Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents