A Kürt, 1985 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

V. ÉVF., 1. SZÁM, 1985. JANUÁR VOL. V., NO. 1. JANUÁR 1985 Published monthly by THE HUNGARIAN BAPTIST CONFERENCE OF THE AMERICAN CONTINENT _______Co-operating with the Greater Cleveland Baptist Association — SBC_________________ “MÉG EZ ESZTENDŐBEN” (Lk 13:8) .. let it alone this year also... ” Végtelen sok irgalom van ebben a három szóban. Egy újabb év küszöbén áldott örömhír: “még ez esztendőben” békét hagy a gazda a terméketlen fá­nak. Pedig mióta várta, hogy gyümöl­csöt kapjon róla! Az ítélet is elhang­zott: “vágd ki!” Most mégis egyévi ha­ladékot ad, hogy bizonyíthasson a fa: gondos műveléssel terem gyümölcsöt. Ha terem! —, s ha nem, akkor nincs kegyelem. Ez esztendőben is kezedben lesz az Ige. Erőt, lelkednek táplálékot nyer­hetsz belőle. A Szentlélek teszi elfo­gadhatóvá, emészthető tápanyaggá, hogy valóságban kenyér és ital lehes-Fohász az év elején Isten, ki esztendőket indítsz, Akihez az esztendők térnek — ...Adj nekünk újra szép, új évet. Ilyen ragyogó, békést, tisztát, Ilyen napfényes, derűst, szépet, Imádságos, boldog új évet! A múlt időt ma megköszönjük, A jövőbe reménnyel nézünk, Te boldog évet adsz minékünk! Háborútlan, ragyogó reggelt, Napsütéses, mosolygós déllel, Beteljesült, igaz reménnyel, Hogy békés építő kezünktől Még szebb legyen mindnyájunk élte, Áldásod, azt, ó, hadd kísérje! Isten, ki esztendőket indítsz, Akihez az esztendők térnek — ...Adj nekünk újra szép, új évet! Kárász Izabella sen számodra. Az úrvacsora ez évben is emlékeztet Jézus Krisztus golgotái áldozatára, hogy a bűnbocsánat életet megújító erejével távozhass — gyümöl­csöt teremni. A közösség ezután is helye lesz a gyógyulásnak, megerősödésnek. A gyü­lekezetben áradhat ki Isten hatalmas ereje, melyet te is vehetsz: hogy gyó­gyulj és gyógyíts, erősödj és erősíts, vigasztalódj és vigasztalj — vagyis ne légy gyümölcstelen. Ne félj tehát ez évtől! Isten kertjében vágy. Övé az erőd, a pénzed, a jóked­ved és bánatod. Neki mindenhez köze van. Bűneid eltörli, bánatodban meg­vigasztal. Örvendezz, mert Isten tulaj­dona vagy! Tudja gyümölcstelenséged okát, ismeri terheltségeidet, családi ne­hézségeidet. Közeli ismerős — Jézus Krisztusban — Atyád. Alkalmat ad a helyreállásra, megtérésre, újjászületés­re. Ezeket hatékonyan elősegíti áradó erőivel, amiket lehet elfogadni — s mi­vel szabadok vagyunk —, visszautasí­tani is. Ő most megvizsgált téged, visz­­szavonta gyümölcstelenséged miatti ítéletét. Ne csüggedj el, ne a múlton bánkódj! Előre kell indulni. Új felada­tokat kapsz, hogy elfeledd, s jóvátedd eddigi gyümölcstelenségedet! Nézz reménységgel a Gazdára, Ő is reménykedik benned, várja tőled — akiben oly sokszor csalódott már —, a gyümölcsöt! Add oda Neki a jót is: vidámságodat, ifjúságodat, jótettei­det. .életedet! Ő elfogadja “ez eszten­dőben”, és a következőkben megaján­dékoz úgy, ahogy csak a teremtő Isten, mindnyájunk Atyja ajándékozhat. — Kiss Emil — A Déli Baptista Szövetség egy heti tevékenysége A Déli Baptista Szövetség (South­ern Baptist Convention) több mint 14 millió tagot számlál, 36000 gyülekezet­ben, 37 nemzeti szövetségben és 1200 egyesületben. A Déli Baptisták tevé­kenysége hetenként a következő: • Prédikációk hallgatása 54 ezer órán keresztül; • Negyed millió Istent magasztaló himnusz eléneklése; • 150 ezer perselyező tányér körül­­hordozása, legalább kétszer. A gyűjtés 82 százaléka általános misszió célokra, 12 százaléka különleges célokra van fölhasználva; • 8000 megtért egyén alámerítése. Ezeknek 53 százaléka gyermek és fia­tal, 12 százaléka idős; • A Szövetség hetenként közel 60 millió dollárt fordít misszióra, 3200 misszionárius eltartására 100 ország­ban; és több mint 3400 missziómunkás támogatására az Egyesült Államok­ban. • 20 új vasárnapi iskolát és 8 egyéb missziós alakulatot létesít hetente. A Déli Baptisták gyülekezetei na­gyok és kicsinyek, gazdagok és szegé­nyek, régiek és újak. Némileg különbö­zők vagyunk, de mindnyájunkat egye­sít és körülvesz egy óriási célkitűzés: Jézus Krisztus Evangéliumának ter­jesztése szerte a földön. (Az "Ohio Baptist Messenger "nyomán, L. E.) Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! Zsolt 105:1—3

Next

/
Thumbnails
Contents