A Kürt, 1984 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

V. ÉVF., 1. SZÁM, 1984. JANUÁR VOL. V., No. 1. JANUARY 1984 Published monthly by THE HUNGARIAN BAPTIST CONFERENCE OF THE AMERICAN CONTINENT Co-operating with the Greater Cleveland Baptist Association — SBC — 12193 W. Pleasant Valley Road, Parma, OH 44130 NEM SÖTÉT SZEMÜVEGGEL Through Clear Glasses BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI LELKI ÉLET NAPOS OLDÁLÁRÖL Report about the sunny side of spiritual life in Hungary A hófödte Alpeseken járva, ahol vakítóan csillog a fehérség, lehet hasznos is a sötét szemüveg. Van­nak viszont, akik akkor is sötét szemüveget horda­nak, amikor az ép­szemű embernek er­re nincs szüksége. Ezek a beteg szemű emberek, nem bír­ják elviselni a termé­szetes fényt. Kényte­lenek állandó ho­mályban élni. Sok sötét szemüvegessel találkozunk a lelki Herjeezkl András életben is. Ők talán azért viselik, mert jobban esik nekik mindent sö­téten látni. Beteges pesszimizmus! Hét évi távoliét után már magam is kívánkoztam arra, hogy egy kissé több időt töltsék odahaza és szemé­lyes tapasztalatot szerezzek arról, hogy hogyan megy a misszió az óha­zában! Ügy hozta a sora, hogy a bu­dapesti Baptista Theologiai Szemi­nárium hazaérkezésünk napján, az újpesti szép imaházban tartotta 78. tanévnyitó istentiszteletét. Csodál­tuk a szép új imaházat, és hálás volt a szívünk az ifjú “próféta fiák” lát­tán. Isten nem hagyja magát tanú­­bizonyság nélkül! Á munkából im­már kifelé haladó idősebbek helyébe odaállnak a fiatalok, hogy kezüket az eke szarvára téve a munkát to­vább vigyék, jelenleg 15-en. Amióta haza jöttünk (szept. 15.), minden vasárnap más-más gyülekezetben szolgáltunk. Régi gyülekezeteinken kívül voltunk az újpesti, a pest lőrin­ci, a dunaharaszti, a pestimrei, a váci és a székesfehérvári új imahá­zakban. Mindegyikről hallottunk, olvastunk, de a személyes tapaszta­lat nyomán Séba királynő szavaira kellett gondolnunk: “A felét sem mondták el nekem ...” Voltunk a dunántúli Ifjúsági Konferencián, és halljuk, hogy még másik 3 ilyen kon­ferencia volt az ország különböző részein, ahol nagy sereg fiatal jött össze Jézus Krisztus dicséretére. Látásunk szerint a magyar bap­tista misszió jelenleg nagy minőségi változáson megy át. Már a taglét­szám is emelkedőben van. Sok he­lyen hallottunk bemerítésekről. A számbeli növekedés nem olyan lát­ványos, mint Kornya Mihály idejé­ben volt, de a fejlődés, a minőségi változás igen szembetűnő. A vala­mikor földművesek, városi szolgá­lók, bejárók és mosónők szektaként kezelt és üldözött felekezete, ma igen sok értelmiségit (mérnököt, ta­nárt, jogászt, pedagógust, orvost), egészségügyi dolgozót, megbecsült élmunkást, stb. foglal magában. A társadalmi és gazdasági élet minden rétegét képviselő közösséggé lett, amely nem hagyható figyelmen kí­vül. MINDEN RED VÉS OLVASÓNKNAK ÁLDOTT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A SZERKESZTŐSÉG Folytassuk most a szemlélődést egy más nézőpontból! Az idősebb generáció tapasztalatból tudja, hogy volt idő, amikor a baptistákat (főleg vidéken) egyszerűen “hivők”-nek nevezték. Ez abból következett, hogy a század eleji kiszáradt és többségében racionalista protestáns felekezetek szószékeiről csak üres kegyesség áradt és nem a megeleve­nítő, élő hit. Akinek több lelki igé­nye volt, és élő hitre vágyott, annak a baptistákhoz kellett mennie. Isten megújító kegyelmének gazdagságá­ból, akik ma térnek meg Magyaror­szágon, azoknak nem kell föltétle­nül baptistává lenniök, mert a többi felekezetekben is megtalálható — változó mértékben — az élő hit, és a kegyelem felekezeti különbség nél­kül forrásozik Krisztusból római katolikusok és reformátusok vagy épp lutheránusok között. De mod­­hatnám sorban a többi keresztyén felekezetet is! És mi bánkódjunk ezen?! Távol legyen! Ha Isten gyer­mekei vagyunk és nem egy felekezet ügynökei, akkor ennek örülnünk kell. Úgy látom, most érnek be azok az imádságok, amiket évtizedeken át mondtunk a népegyházak megté­réséért és ébredéséért. Magyaror­szágon ma egy csendes ébredési hul­lám vonul át, amely nem követi ugyan a nagy nyugati evangélizációs hadjáratok törvényszerűségeit, de kétség kívül eredményes. (“A szél fú, ahová akar és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy ...”!) Állítom, hogy ha itt-ott kevesebb is a templomba, vagy az imaházba járók száma, ösz­­szességében nem lettek kevesebben az imádkozok. Persze ma is köny­­nyen pesszimizmusba eshetünk, mint Illés, aki azt gondolta, hogy (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents