A Kürt, 1981 (1. évfolyam, 1. szám)

1981-09-01 / 1. szám

1. ÉVF. 1. SZÁM, 1981. SZEPTEMBER VOL. 1. NO. 1. SZEPTEMBER 1., 1981 Published monthly by thé HUNGARIAN BAPTIST CONFERENCE OF THE AMERICAN CONTINENTS 1370 Michigan Boulevard, Lincoln Park, Michigan 48146 ÖRÁLLÓ, FÚJJAD A KÜRTÖT A Magyarországi Baptista If­júsági Szövetségnek hosszú éve­ken át volt egy népszerű lapja, A KÜRT. Dr. Somogyi Imre szer­kesztette. Én sok magyar fiatallal együtt olvasója voltam a lapnak és cikkeket írtam bele. Szövetsé­günk Első Évi Közgyűlésén RÁ­MÁBAN a Magyar Baptista Tá­borban mintegy 300 résztvevő egész Amerikából és Kanadából úgy döntött, hogy a KÜRT-öt fel kell támasztani haló poraiból. A Rámái Magyar Baptista Tábornak ez volt a huszonharmadik éve, az Amerikai Kontinensek Magyar Baptista Konferenciájának pedig az Első Évi Közgyűlése. Miért van szükség erre a lapra és miért van szükség a Konven­cióra? Mert gyülekezeteink élni akarnak és fenn akarják tartani a magyar nyelvű igehirdetést. Fenn akarják tartani a lelkipász­tor-csere programot. Fenn akar­ják tartani a kapcsolatot a Ma­gyarországi Baptista Egyházzal és a Szabadegyházak Tanácsával. Kapcsolatban akarnak maradni a Budapesti Theológiai Szeminá­riummal és a SZABADEGYHÁ­ZAK TANÁCSA LELKÉSZKÉP­ZŐ INTÉZETÉVEL. Kapcsolatot akarnak tartani brazíliai, argen­tínai, ausztráliai és nyugateuró­pai testvéreinkkel, valamint azok­kal akik Romániában, Csehszlová­kiában, Jugoszláviában élnek. Kon­venciónk Amerikában és Kanadá­ban indult, de nemzetközi igényű. Hivatalos lapunk A KÜRT. Ebben a lapban igét hirdetünk. A BIBLIAOLVASÓ VEZÉRFO­NAL mintájára hozunk igemagya­rázatokat is a VASÁRNAPI ISKO­LÁK (SUNDAYSCHOOLS) hasz­nálatára. Beszámolunk missziói eseményekről, bárhol a világon történnek is. Nem foglalkozunk politikával. Nem gondoljuk azt, hogy szocialista országokban élő magyar testvéreink elárulták a hitet. Azt sem gondoljuk, hogy ezektől a testvéreinktől a világi hatóságok ezt követelik. A Krisz­tusban való egység felül van országhatóságokon, felekezeteken, kultúrális választófalakon, politi­kai nézetkülönbségeken, ideoló­giákon. Mi azt keressük ami össze­köt bennünket. Ebben a lapban támodó cikkeket nem hozunk, tá­madásokra nem válaszolunk. Test­vérlapunkat, az Evangéliumi Hír­nököt szeretetben elfogadjuk. Test­vérkonvenciónkból a The Hunga­rian Baptist Union of America-ból (Az Amerikai Magyarok Baptista Szövetségé-ből) nem léptünk ki és kilépni nem szándékozunk. Lelki őseink alapították ezt az utóbbi konvenciót is. Mi csupán folytatni akarjuk azokat a célkitűzéseket és tradíciókat, amelyeket lelki őseink maguk elé tűztek; bizonyságot ten­ni azoknak, akik az Ige üzenetét magyarul értik meg. Ezt mi Isten­től nyert kötelességünknek tart­juk. Konvenciónk létrehozott egy Le­velező Theológiai Szemináriumot. American Hungarian School of Theology, Southern Baptist Sem-nary (Amerikai Magyar Theoló­giai Intézet, Déli Baptista Szemi­nárium) Az Intézet Vezetője Dr. Almási Tibor, clevelandi lelkipász­tor. Kapcsolatban vagyunk ma­gyarországi és amerikai theoló­giai intézetekkel. Az oktatás nyel­ve magyar és angol. Célunk az, hogy gyülekezetein­ket összefogjuk és egymást támo­gassuk. Most a The Hungarian Bethany Baptist Church, Cleve­land templomépítésére gyűjtünk. A Rámái Baptista Táborban $8000.00 megajánlás jött össze. $30.000.00 dollárba fog kerülni az építési anyag. A munkát testvé­reink adják. Lapunkban minden adományt nyugtázunk. Első nagy próbánk a lelkipásztor lakás és a templom-hely megvétele volt. Erre testvéreink mintegy $18.000.00 se­gítséget adtak. ADOMÁNYAINKAT A TEMP­LOM ÉPÍTÉSÉRE ÍGY KÜLD­JÜK: THE HUNGARIAN BETHANY BAPTIST CHURCH 8758 OLDE EIGHT ROAD NORTHFIELD CENTER, OHIO 44067 AZ ADOMÁNYOK AZ ADÓ­BÓL LEVONHATÓK! Isten kegyelméből őrállók va­gyunk a szétszórtságban élő ma­gyarok között és fújjuk a kürtöt, hogy feltámadjanak a holtak és megelevenedjenek a haldoklók. DR. HARASZTI SÁNDOR

Next

/
Thumbnails
Contents