A Híd, 2003. január-június (3. évfolyam, 85-108. szám)

2003-01-10 / 85. szám

125 éve született Molnár Ferenc s írásunk a 14. oldalon FÜGGETLEN AMERIKAI HETILAP 2003. JANUAR 10. 3. ÉVFOLYAM 85. SZÁM 2. HÉT Bizonyítsák be, hogy volt értelme! Független újság vagyunk, készíthetnénk ve­led egy interjút? - Engem nem érdekel mi­lyen újság vagytok, én mindenképpen nyilat­kozom, csak ígérd meg, hogy azt írod le amit mondok. I. oldalon Minden kinőhető Exkluzív interjú Varga Mihály, volt Fideszes pénzügy­­miniszterrel 7. oldalon NEW YORK CITY $1.00 OUTSIDE NEW YORK CITY $1.50 VÁROSON KÍVÜL Lapzárta után Összeütközött két katonai gép Törökországban Január 9. Gyakorlórepülés közben a leve­gőben összeütközött és lezuhant a török légierő két Phantom RF-4 típusú katonai gépe csütörtökön az ország ritkán lakott hegyvidéki, dél-keleti részén lévő Malatia tartományban - jelentette az NTV török televízió. A török közlekedési minisztéri­um szóvivője csak annyit ismert el, hogy tudnak a balesetről, részleteket azonban nem közölt. Esetleges áldozatokról az NTV televízió sem tudott beszámolni. A szerencsétlenség alig egy nappal az köve­tően történt, hogy szerdán lezuhant a THY állami török légitársaság utasszállító gépe, 75 halálos áldozatot követelve. Javítás Múlt heti számunkban az “Élj a mának” exkluzív interjút Gaál Péter készítette. Ugyanakkor a falinaptár hibáit is kijavítottuk. Nehéz szívvel búcsúzunk szerkesztőbizottsági tagunktól Dr FARKAS ERVIN ELHUNYT Jack Hahn Nem igaz, hogy dadogtam ( a lélegze­tem állt meg egy pillanatra) és sírtam, csak a szemem könnyezett (a kandalló füst mi­att ), amikor telefonon keresztül halottam, hogy' Ervin elhunyt. Ez sem stimmel, mert ami engem illet Ervin él. Tisztán látom az arcát, hallom a hangját, ezért az írásom nem “Rekviem egy nagyszerű ember felett”, hanem tu­dósítás egy7 drága barátról mozaik stílus­ban. És mostan Ervinhez beszélek:- Ervin barátom ha nem bánod, elmon­dok dolgokat a kedves olvasóknak, dolgo­kat barátságunkról, hivatalos kapcsola­tunkról.- Képtelen vagy érdekesebb témával traktálni a szegény olvasókat?- Hallom cinikus hangulatban vagy. Az óvatosság biztonságával az olvasók­hoz fordulok a mondanivalómmal.- Ezt a nagyszerű képességet köszö­nöm. Mindig tudtam, hogy nem vagy haj­landó kímélni az idegeimet. A fenti szel­lemi pofon ellenére tudatom a kedves ol­vasókkal, hogy Ervin mindig, mindenkit udvariasan kezel. Híres a szerénységéről pedig több joga lehetne “felvágni”, mert több nyelven ír és beszél a nagyszerűség biztonságával. Hosszabb betegsége miatt megszűnt NEWYORKI EIGYELŐ he­tilap tulajdonos - főszerkesztő minden számában briliáns politikai, társadalmi ve­zércikket írt nevének jelzése nélkül. Ervin megjelenéséből, viselkedéséből, beszéd­modorából kellemes nyugalom árad, ami megenyhít haragot, elfajult vitát. Soha­sem hallottam hangosan beszeéni, haho­­tázni. A vezércikk aláírása miatt szekálni kezdtem. Végre megjelent a EEDOR alá­írás. Miksa nagybátyám gyönyörű szép férfi volt. Amikor először láttam Ervint meglepett nagybátyámhoz való hasonla­tossága. Megmondtam neki. Azonnal jött a tipikus Ervin válasz:- Nagyon csúnya volt?- Szép és elegáns - feleltem a tárgyila­gosság komolyságával.- Nagyszerű itt hagyom az újságot. Le­gyél az ügynököm s megy ünk Holly­­wood-ba. Miután a “mozaik” rendesen dolgozik : Ervin nem vár dicséretet s nem dicsér. Is­meretségünk kezdetén az elküldött cik­kem után telefonon kérdeztem:- Tetszett a cikkem?- Leközöltem? - volt a klasszikus rövid dicséret mentes válasz. Összefoglalás: Ervin a MAGYAR ZSIDÓK VI­LÁGSZÖVETSÉGE elnöke tisztségét viseli. A magyar nyelv ápolásáért kapott magas kitüntetést Budapesten az ország elnökétől. Túlzott szerénysége miatt ke­vesen tudják, hogy az ügyvéd Ervin édes­apja is ügyvéd volt, fiai, unokája is ügyvé­dek, hogy elsőrangú szónok, beszédeiben, újságcikkeiben nincs egyetlen felesleges szó, érthetetlen magyarázat, üres halan­dzsa, hogy előrehaladott kora ellenére idéz Arany János, Kölcsey, Ady, Kosztolá­nyi verseket, mint a legjobb tanuló az is­kolában. Vallomás: Ha tévedtem és a könyörtelen valóság leöklözött így tudomásul kell vennem, hogy Ervin itt hagyott minket. Mégis meg kell jegyeznem: Ervin az én részem­re nem volt Dr. Farkas Ervin a nagyszerű ügyvéd, kiváló újság szerkesztő, író, Vi­lágszövetségi elnök, hanem ERVIN az Ember, a barát, aki hiányozni fog az éle­temben, mint a só az áldott kenyérből. VANMEGREMENY Gaál Péter Az elmúlt év utolsó parlamenti munka­napján kiderült: van még remény hazánk­ban is a normális politizálásra. Arról volt ugyanis szó, hogy sikerül-e az alkotmányt módosítani, vagy sem. Azért kellett átdol­gozni az alaptörvényt, hogy az megfelel­jen az Európai Uniós csatlakozás követel­ményeinek. A kormány több változatot is készített, de az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy a T. Ház elfogadja majd a ter­vezetet. A Fidesz ugyanis mindvégig hangsú­lyozta: kész az alkotmánymódosításra, de csak akkor, ha 3 olyan kérdéskört kivesz a törvénycsomagból az MSZR amelyek nem kapcsolódnak az Uniós csatlakozás ügyeihez. Hetekig folyt a vita, hogy vajon a Fidesz milyen alapon diktál feltételeket. Egyszerű politikai matematika-is­meret kellett a kérdés megoldásához. Az alkotmány módosításához a képvi­selők több, mint 2/3-ának igenlő szava­zata szükséges. Ez pedig csak a Fidesz megnyerésével volt lehetséges. Am az MSZP egy ideig erőből próbálta meg­oldani a kérdést. Aztán jött a bölcs Vastagh Pál, egykori igazságügymin­iszter, aki most a parlament alkotmány­­ügyi bizottságának szocialista elnöke. O azt javasolta, hogy vegye ki a kormány a Fidesz által kifogásolt három kérdést a törvénycsomagból. Az eredmény nem maradt el. A legerősebb ellenzéki párt, a Fidesz üdvözölte a bölcs gondolatot és igenlő szavazatával támogatta az alkot­mánymódosítást. 361 igen mellett 4 nem­leges voksot regisztráltak a szavazatok ösz­­szeszámlálásakor. Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke és Juhász Ferenc honvédelmi miniszter téve­désből szavazott nemmel, rossz gombot nyomott meg. A szocialista I lajdú László és a Fideszes Kerényi János is hasonló fi­gyelmetlenséggel magyarázta a megma­gyarázhatatlan szavazatot. Mindezt leszá­mítva sikerrel végződött a parlamenti munka. S hogy ez miért lényeges? Mert végre kimondatott, hogy vannak olyan fontos kérdések, amelyek felül emelkednek a ha­zai pártpolitika szintjén. így az­tán van rá esély, hogy a jövőben sem kell céltalan gyalázkodá­­sokkal elütni az időt, hanem ér­telmes jogalkotási munka zajlik majd az Örszágházban. Egyéb­ként a csaknem egyhangúlag el­fogadott törvény kimondja: az EU és a Magt ar Köztársaság közösen gyakorolja az alkot­mányból eredő hatásköröket, az EU egyes intézményei ugyanakkor bizo­nyos hatásköröket önállóan is gyakorol­hatnak. A jogszabály azt is kimondja, hogy az ország uniós csatlakozásáról 2003. április 12.-én ügydöntő népszavazást kell tartani azzal a kérdéssel: “Egyetért-e azzal, hogy a .Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?” (folytatás 8. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents