Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1959-1960

1959. szeptember 28.

©•/ 4 kollégiumi ás diákotthoni haligjtokkal nltf foglalkozás - á .. revizori jul'entéz szerint • három vonalon hal *dt, egymástól eléggé füg «tlthül. J. három vonal munkájának koordinálása szükséges ugy, boij rendszeressé kell tenni az ; gyüttmükodéet. A * ollógiumi csoport vegye Igénybe .uinti inkább 9 n* velőt marokat, a dékáni hivatal pedig ce ik a nevelőtanárokon kér« estül foglalkozzék a hallgatókkal ssabad idejükben. a.; t - tojtak«, 1./ 1 kulturális Bizottság a koll giunii csoport részvó telével mór je fel a hallgatók kulturális igényét oo annak kielégítésére a kul­turális munkák tervét, a a egye teái munkaterv és a tanácsülésen elhangzott, stl. alapján készítse el, és í bizottság elnöke két héten belül terjessze ■% lektori Tanács olé« lelélős: lektori hivat il vehető, Kult uráli a bizottság elnöke. £•/ 4 Pártbizottság és a lektori Tanács testületileg járjon el az ügyben, hogy az egyetemi autóbuszok az ifjúság kulturális igényei­nek ki elégilésére remelkendere állka reauak. 3«/ Megoldandó a kollégiumi csoport személyi állományúnak megerősítése, a kollégiumi csoport állományába tartozzék a kinevezendő kulturá­lis előadó is. 4 üzeméXy«éti Osztály i Pártbizottsággal egyetértésben tegyen elő» terjesztést. 4./ 4* er< .«.í, hsának tervét /dendroid. u. snorttelén, szabad­téri előadók« Xy és színpad, etb/ vogiegeo formában orosaxany István tanszékvezető elvtárs vezetésével, a Párt-, a kiké és a úeaksaerv«..aeti Bizottság és széleskörű társadalmi rétegek bevo­nását U él kell készíteni. ye lelóg a oárdoa késeié rsktorhely* ties. 3./ \ hallgatók szabad idejének eulssertt kihasználási biztosítására lehetőséget és föltételeket kell teremteni. Kulturális szakkörük /pl. fotósaikkor/ megindításához segítséget keil nyújtani. yeleIfisoka üárdos elv társ, kollégiumi csoport. l evonandó a KI z.Blz. 6«/ Meg kell szervezni 4 hallgatók menzai ellátásának ellenőrzését oly­módon, hogy a hallgatók számáré 4 menzai ellátás klelágitŐ-e, 4 hallgatók ösztönül jakból kellő mértékben igény beveszik-e 9 menzai étkezést« A szükséges észszerű javaslatokét doktori Tanács elé koll terjeszteni. Az ellenőrzőbisottság feladatai kozó tartozik, annak aegviwgálása. hogy a rendelkezésre álló normákon belül milyen Intézkedéseket h 11 tenni, hogy az étciek mennyis égé és minősége a mainál lényegesen jobb legyen. veieiőscki a bizottság tagja ü dr. Cg or Gyula revizor, bókán meg­bízottja és a Kiül .Bizottság megbízottja. Cooollő, lbúú* október 1. ér. Kocbii károly s.k. rektor ß i

Next

/
Thumbnails
Contents