Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1961-1962

1961. október 20.

Az ok tót-er 2á>«l _ %,;yete:*i fan icaóléa hat fogatai. Tárgysorozat; 1. Jelentés a tudós nyos kutatómunka helyzetéről. 2. Beszámoló a személyzeti munkáról. A Tanács a tudományos kutat érnünk-a helyzetéről szóid jelentést, s jelentésben foglalt határozati Javatlatokkal együtt elfogadta. A javaslatok megvalósításával, az alábbi módosításokkal, Ili. kiegészítésekkel ért egyet. a/ A határozati javaslat 13. pontja kimarad. A tudományos mun­kát szervező adminisztr dós csoport létrehozása nem szüksé­ges; a kutatómunka szervező és előkészítő részét a karok sa­ját erejükből végezzék. b/ A Tanács tagjai részéről elhangzott hozz aszóiásókból kitűnik, hogy egy központi magasszínvonala laboratórium létesítése nagymértékben elősegítené a kutetiepk hatásfok nak emelését. Ezért feladatul tűzzük ki egy központi labor létesítési ter­vének kidolgozásit és a terv alapján történő megvalósításit, valamint időbeni ütemezését. A megválóéitűshöz szükséges kezueti munkálatokat már jelen tanévben el kell kezdeni. Határidős folyamatos Felelős; dékánok, gazd. fői azgató c/ A határozati javaslat 14. pontjában foglaltakért - határidő­napló összeállítása - felelős a lektori Hivatal vess tője. 4/ A kutatómunka fejlődése szükségszerűen megköveteli, hogy az ügyetem Könyvtara a szakmai müveken kívül társadalomtudományi müvekkel is a i (piitiiellMwnőlr 1 jj. rendelkezésre Híjon, M még ezt a feladatit a könyv tár teljes mértékig nem teljesiti. azért a hat rozati javaslat utolsó pontjaként felveendő, hogy az Egyetem könyvtárát fel kell szerelni kors erű tirea- dalomtudom Inyi müvekkel. Üst íridői 1962. adrc. 31. Felelős: a könyvtár igazgatója és dr.íordaj György * a VWB titkára.

Next

/
Thumbnails
Contents