Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1956-1957

1956. szeptember 29.

a á r F. y sorozat 19p6. szeptember 29•-én d.e. 1/2 9 órakor, Budapesten, az Agrártudományi Egyetem Könyvtar-olvaeótermében tartandó 1956/57. tanévi X« egyetemi tanácsülésre. 1./ Bejelentések: jkwt örvendetes tudomásulvétel végett be- V jelentem, hogy a földművelésügyi minisz­ter, 195*?. szept. 26.-án II.14-Ma-12-2/ 1956,sz. alatt Dr.Manninger G.Adolf egye­temi tanárt Egyetemünk tudományos rektor­helyettesévé kinevezte. ,/ íbi, Ugyancsak örvendetes tudomásulvétel végett bejelentem, hogy 1956. julius l.-i hatállyal az Agronómiái Kar Mezőgazdasá­gi Gépesitási Tanszékére tanszékvezetői minőségben Dr.Háaíó Imre egyetemi tanár, akadémikus nyert kinevezést. Ugyanakkor Pályi Ferenc egyetemi docenst az F.U. felmentette a tanszékvezetői teendők ellátása alól. Pft Az 1956, évi szeptember 1,-i közlöny- v' bői értesültünk arról, hogy Egyetemünk oktatói ős dolgozói jó munkájuk elis­meréseként kormány kitüntetésben része­sültek. öten kaptak Munkaérdemrend ki­tüntetést, névszerinti Dr.Horn Artur egyetemi tanár, dékán, Berend József dekán, Dr. Lázár Vilmos egyetemi tanár, igazgató, Bálint Andor egyetemi tanár, Dr.Kuthy Sándor egyetemi tanár; Szocialista jfeunkáft érdemérem kitünte­tésben részesültek! Dr.Széllyes Lajos egyetemi tanár, és Csizmadia Ernő -egyetemi docens; a Munkaérdemérem tulajdonosai lettek: Gábor György osztályvezető, Virág Árpád adjunktus, Károm Sándorné előadó. d,, Az F.M. 1956. szeptember 21.-én II.856-157/1956.sz. alatt közölte,hogy (/ a Szakoktatás! Fő igazgatóság elismeré­sét fejezi ki azoknak a tanszékeknek, amelyek a termelőszövetkezetek fejlesz­tése és megszilárdítása érdekében a tsz.telepítési tervek készítésénél közreműködtek. Megállapítja a leirat, ho; y a szakoktatási intézmények dol­gozóinak közreműködése révén kialakí­tott gyakorlati eljárás ma már minde­nütt elfogadásra került és igy orszá­gosan egységes tervezést sikerült be­vezetni a tsz. telepítési tervek el- „ készítésében. 1/ Kiemeli a leirat, ho^y ebben a munká­ba való bekapcsolódásnak jótékony ha­tása az oktatási műi ka során is ta­/ A

Next

/
Thumbnails
Contents