Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara budapesti osztályának jegyzőkönyvei, 1947-1948

1947. szeptember 1.

1 *i J A Míáa Add-dXii Üú, KU i^O^ÄDASAttTüüOüAKU KAKA budapesti osztálya 1047.évi szepte.auor üó i-ón tartott l.r.osztályülésének jegyzőkön^ ve. Kin A: l)r. "ohsndl József dákun Jegyzökony vvezető :l)r.kengyel Gáza. Jalanvoltak: Ir.Do’oy Géza, Lr.dcbandl József, Dr.Surányi János,Dr. Balleneggor Hőbart, Gerenceéry Béla, Lr.Husz Béla, Dr.Lengyel Géza, Dr.Tury Sándor, Br.Takács Ízre, Lr.konkoly The&e Sándor, Dr.Császár klernár egyet.nyxlv.r«tanárom, Puskás karolj egyet.nyiiv.rk.tanur. Kínok megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket, a jegy­zőkönyv vezötós«ra Lágyéi, ni telesiteoére pedig Húsz és konkoly Thege professzorokat kéri fel. 1. Slnök or jvaiéi jelenti, Hogy a köz társasig kínoké Lr. Csiszár Elemér tud.-egyet.ny.r.tannrt a mathea.-fizikai tanszékre -egyet.njilv.r.tanárrá aevezte »ti. isten áldását kéri munkájára, Császár prof. hulaaan köszöni dékán meleg üdvözlő szavait, úgyszintén az osztály részéről személyit ért kitüntetést, mely az egyhangú jelölésben nyilvánult. 2. Linók javaslatot tesz a költségeilátaiány felosztásánál a ssnth,- fizikai tanszék pontatlannak megállapit *aára. kz osztály a költaegellútaánj /laborst. dijuk felosztásainál a uath,-iiz,tanszék pontszámút ií-oen állapítja üteg. o. Linók jelenti, hogy Házsó prof. pár hétre kuif .ldi ta- nuiir, inyutra utazott a az osztály do-zcjárul aút s ri, hogy távolié- toben iíoin'.’.r Béla egyet.főadjunktus tartnaaaa a géptsni előadásokat. Az osztály hozzájárni Molnár Béla fő­adj uüktns caegblzat isühoz. 4. Kínok jelenti, hogy Br.Auguaztin Béla o.rk.tanár a folyt tanévre az előadások tartása alól fáiméntőrét kéri. Az osztály Br.Auguöztin Bula o.rk.ta­nárt a foijd tanévben az előadások tar­tusa alól felmos ti. 5. Gerencsér? prof. beadványt intézett az osztályhoz aiező- gasdaaági ipari oktató ás kísérleti úzo.u lótesitóue tárgyában. Az osztály részéről is kivonatosnak tartja a aezőg.ipari oktató >* kiuárl. üzem létesítését, Az tize ; megvalósít*- • oánuk azonuöü elaugodhetstie:. előfelté­tel» a telep air épületeinek ez 03zt 1 rendelkezésére való bocsátása b megfele ló koitaógeliatJiány biztosi tusa.

Next

/
Thumbnails
Contents