Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara budapesti osztályának jegyzőkönyvei, 1946-1947

1946. szeptember 25.

I * A Magyar Agrártudományi Egyetem mezőgazdaságtudoraányi kara buda^- pesti osztálya 1946.évi szeptember hó 25-én tartott I.rendes ülé-^ sének jegyzőkönyve. Elnök: Dr.öohandl József dókán Jjgyzőkonyvvezető:Dr.Lengyel 8éza 2 Jelenvoltak: Dr.Doby Géza, Dr.öchandl József, Dr.P pataki Féle, Lr.Surányi János, Dr.Ballenegger Róbert, Gerencaáry Péla, Pr.Husz Béla, Dr.Lengyel J-éza, Kemenesy 3rnő egyet.ny.r.tanárok, Puskás Károly egyet.ny.rk.tanár, Dr.Konkoly-Thege Sándor egyet.c.hr.r. tanár, h.tanár. ülnök megnyitja az illést, üdvözli a megjelenteket, a jegyzőkönyv vetésére előöb kemenesy, majd Lengyel , a jegyzőkönyv hitelesí­tésére pedig 8 arányi és Qerenoeáry professzorokat kéri fel. 1. / „inök i lenti, hogy a következő szövegű távir tot- ^apta: ’’Schandl József“dékán urnák Ppest. Lgyeteai tanacs gátolni akarja földaivelésügvi miniszter űrnél egyetemi tanári kinevezések közzé tételét. 874bü sz.rendelet első ás harmadik bekezdése alapján hg- határozottsbban tiltakozunk eg, térni tane.es illetéktelen “beavat­kozása ellen. Táviratilag till adózza tok ti is. uíagyaróvári egye­temi osztály." inthogy ez a távirat a mai kari ülésen is szóba fog kerülni, indítványozza, hogy ezúttal térjünk napirendre felette. Tudomásul. 2. / ^lnök jelenti, hogy a létszámcsökkentés folytán rektor felhívására a kővetkező egyetemi alkalmazottaknak kézbesítette a szolgálatokotel^éke alól felmentő okiratokat és bizottsági végha- tározatekat: Dr.Czettler Jenő egyet.ny.r.tanár, dr.Szabó Miklós int. tan ár. Záhonyi József egyet «gyakornok, líémjátszeghy Iáimén egyet .gyakornok, Zelenski áazmér egyet, 'yekornok és lal.ián Irán I.o.iroaatiazt. Tudó -..óul. 2 3. / ilnök jelenti, no y a f.nó 5.-én 135.568/1946. .1. »I.alett aelt leiratában az osztály fizetéses gansiéki segédsze­mélyzetének megbízatását 194j.aze^t.-1-től visszavonásig to­vábbra fenntartotta s nevezettek Illetményeit továbbra is folyó­sította. Tudomásul• 4. / Elnök jelenti, hogy aday 'ál dr.mezog.főisk.int.tanér szolgálattételre jelentkezett a szolgálattételre ideiglenesen a szövetkezetü&yi intézethez osztotta Be. Tudomásul. 5. / Elnök jelenti, hogy az 1946/47.tanév I.féléváben a gaz­dasággeológiai előadásokat ‘olytatól osan dr.Jugovics Lajos ma­gántanár fogja megtartani, amihez Ballenegger prof•javaslata alapján az osztály mar körözvényileg hozzájárult* Tudó.- asul. 6./ ..lnöi a rektor - .tirata alapi an uejelenti, ho p, Mind­ezen thy József bíboros hercegprímás i.é.augusztus hó 26.-án kelt átiratában arról értesítette egyetemünket, hogy Vég József ^•J.Atya utódaként dr.^oroska István r.k.lelkészt bízta meg a

Next

/
Thumbnails
Contents