Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1959-1960

1959. szeptember 15.

J egyzőkönyv Készült az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar l'959.szeptember 15.-én tartott kari tanácsülésén. jelen vannak: Dr.Bálint Andor dékán üdvözli a Kari Tanács megjelent tagjait és a tan­év első kari ülését megnyitja. Mielőtt az első napirendi pontot ismertetném üdvözlöm a Kar uj bánszél vezetőit. Egyrészt Fábián Györgyöt az Állattani tanszék vezetőjét, Sze­pesi István elvtársat, aki a növényvédelmi, Scheiber Viktor eivtársat, aki a Gyakorlati tanszék vezetésére kapott megbízást, mint tanszékvez. docens, dr.Szép Iván eivtársat az ....................tanszék tanszékvezető docen­s ét. As elvtársak részben már itt dolgoztak, vagy felvették a kapcsola­tot tanszékeikkel. Egyrészt a további munkájukhoz kivánok egészséget, másrészt arra kérném a Kar régebbi tanszékvezetőit, hogy az uj oktatók­nak nyújtsanak segítséget a nem könnyű feladatok megoldására. Az első napirendi pont az 1959/60.tanév főbb feladatainak tárgyalásá­val foglalkozik. Azt hiszem, hogy az okokról, a kedvező feltételekről, amelyek kozott ezévi munkánkat megkezdjük nem szükséges beszélni, a megnyitó ezzel fog­lalkozott. Minden esetre azt kell kiemelni, hogj az elmúlt időszakhoz képest még kedvezőbbek azok a nemzetközi lehetőségek és feltételek, a- melyek között munkánkat megkezdjük. Ugyanakkor, ennek a munkának megkez­désekor ki kell emelni azt a két kérdést,amelyre Kállai elvtárs hivat­kozott a Miskolci Egyetem, megnyitása során. Oktatásunkban a nevelő és kutató munkának egyaránt kell megnyilatkoznia. Azt szeretném megemlíte­ni, hogy az űrhajózás problémái mellett a mezőgazdaságnak igen sok el­méleti és gyakorlati - meg nem oldott - kérdése van és az ilyen jellegű munkákban még minden téren nem értünk el minden vonatkozásban nagy óbb eredményt, mint egyes kapitalista államok tudósai. Ugyanakkor, amikor méltán büszkeséggel tekintünk a szoc.tudomány eredményeire, nekünk a mezőgazdasági tudomány terén igen nagy feladataink vannak. Az Egyesült Államok és más kapitalista állam nagyobb eredmény ért el mint mi. Fokoz­za munkánk felelősségét, hogy a mg. szoc. átszervezését meg kell oldani. Ezzel kapcsolatban sok politikai és szervező munkát kell meg oldani,hogy minden elérhető legyen. Ehhez kapcsolódik a másik igény, amire Kállai J

Next

/
Thumbnails
Contents