Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1957. szeptember 30.

felvéve Gödöllőn, 1957. szeptember 30-án megtartott rendes kari ta­nácsülésen. Jelen vannak dr. Bálint Andor tanszékvezető egyetemi tanár, dékán el- nöklesével: dr. Bacsó Nándor tanszékvezető egyetemi tanár, dr.' Baintner Károly tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Baskay Tóth Bertalan egyetemi docens, Berend József tanszékvezető egyetemi docens, Cselőtei László tanszékvezető egyetemi docens, Dezső Imréné egyetemi adjunktus, Pel- leg János Gyakorlati Oktatási Csoport vezetője, György Endre tanszék- vezető egyetemi docens, dr. Horváth János tanszékvezető egyetemi ta­nár, Juhász Balázs tanszékvezető egyetemi docens, Dr* Kolbai Károly tanszékvezető egyetemi tanár, rektor, Kürthy Imre Rektori Hivatal ve­zetője, dr. László Lajos egyetemi docens, Mányai Sándorné Idegennyel- vü Lektorátus vezetője, Márton Géza egyetemi adjunktus, Molnár Gyula egyetemi adjunktus, Pataki József MSzMF titkár, Ötvös Károly testne­velő tanár, Fályi Ferenc egyetemi docens, Pecznik János tanszékvezető egyetemi docens, dr. Fenyigey Dénes egyetemi tanár, Sági Károly egye­temi adjunktus, dr. Szekeres László tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Szélyes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, Tóth Mihály szakszerveze­ti elnök, dr. Török János tanszékvezető egyetemi docens, dr. Uzonyi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár. 1. napirendi pont: Az uj tanévvel kapcsolatos feladatok. dr. Bálint Andor egyetemi tanár, dékán: A Mezőgazdaságtudományi Kar első tanácsülését megnyitom. Bevezetőben néhány szervezeti intézke­désről és a tanévvel kapcsolatos néhány szervezeti változtatásról szá­molok be. Az Elnöki Tanács határozata megszüntette egyetemünk 3 ka­rát. Jelenleg 2 karral működik az egyetem. Vannak kifutó évfolyamok, de nem "kifutó karok". Annak érdekében, hogy az egyes karok a régi tantervek szerint végző évfolyamok munkáját irányítani tudjuk, az FM 5 dékánhelyettest bízott meg, rendelt ki. Egyes dékánhelyettes elv­társak más-más évfolyamokkal foglalkoznak: dr.Horyáth_János_egyetemi tanár:a Me^gazdaságtudományi Kar I. és II. évfolyamával. Fecznik János tanszékvezető docens^ az Agronómiái Kar III-IV-V. évfo­“lyamával.“ Baintner Károly egyetemi_tanár: az Állattenyésztési Kar III-IV-T. év­folyamával.“ Vágsellvei István egyetemi tanár: az Agrárközgazdasági Kar III-IV-V. “ & “ -----------évfolyamával." “ Ba skay Tóth Bertalan egyetemi docens^ egységesen foglalkozik a 3 egye- ________ -t-mj tangazdaság ügyeivel. A dékánhelyettes elvtársaknak a rájuk bizott évfolyamokkal kapcsolat­ban teljes" dékáni hatáskörük van. Tulajdonképpen arra kérem az egyes tanszékek vezetőit es oktatóit, hogy ha a karokon merül fel probléma, elsősorban az illetékes dékánhelyettes elvtársakhoz forduljanak. Miniszteri utasitás intézkedik a különböző tanszékeknek megszünteté­séről. A minisztérium utóbbival kapcsolatosan később részletesen fog­lalkozik, megállapítja, hogy melyik tanszéki részleg hova tartozik. Azok a tanszékek, amelyeknek a neve nem szerepel az utasításban, kü­lön állagukat megtartva, csoportokként olvadnak be. Az intézkedés jo­ga a minisztériumé. A Kar jelenlegi helyzetével kapcsolatban néhány adatot ismertet. J egyzőkönyv A

Next

/
Thumbnails
Contents