Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1951-1952

1951. október 5.

Jegyzőkönyv készült 1951. október hó 5-én az Agrártuaományi Egyetem liezőgazdaságtu­dományi Karok II. sz. rendkívüli kari tanácsüléséről. Jelen voltak: Dr, Révy Dezső^r. Kuthy vándor, Dr. Haas Árpádné, Dr.Máthé Tmré7“Virág"írpá4» Dr. Keller Oszkár, Dr, íangl Harald, Dr, Pánniczky Mihály, Kiinger Pál. Fr. Erdei János, Dr, Usonyi Ferenc. Dr. Manninger G.Adolf. Záhonyi Brúnó. MoJmár Gyula. Kürthy Imre. Tószegi Péter. Hont Jánosné. Kolbai Károly, Dr, Sipos Gábor. Golt Jenő, Dr, Horm Artur, Dr. Baintener Károly, Végsellyei István, Molnár Béla, Dr, Éder Sándor. Várad! János és Babocsai László. Dr. Révy 0ezső:üdvÖzli a kari tanács megjelent t gjait és az ülést r® g­nyitja.A jegyzőkönyv vezetésére Kürthy Imra, hitelesítésére pedig Dr. Kzuthy Sándor és Solt uenő kartársaa.at K,én fel. .Dr. Révy Dezs$ : Bejelnti,hogy a mai ülésnek egyetlen kifejezett —--------------------------tárgysorozati pontja van, a tanszemllyzet ideoló­giai oktatásának a kérdése, A K,M. rendeletét adott ki az egyetemi és faiskolai tanszemlyzet ideológiai oktatásának tárgyában. A rende­let úgy intézkedik,hogy a Karok október hó 6-ig tartsanak ülést en­nek a kérdésneK a megtárgyalására.Múlt év jen Karunknak régi kíván­sága valósult meg akkor, mikor a Párt az egyetem professzorai és egyéb tudományos szemlyzeti ideológiai oktatásának kérdését egyetemi vonalon rendezte. Ismételten felmerült az az óhaj,hogy a marxizmus­le ninizmus elméletét rendszeresen, oktatás formájában ismertessék meg, Mindannyian éreztük a hiányosságokat, amelyek a múltban rautatk kozták: és arról is meggy űzödtünk,hogy egyéni tanulások nem oldják meg a kérdést, már csak azért sem,mert a sokoldalú feladatok rend- szertelenné teszik a tanulást és lehetetlenné teszik a kitűzött cél megoldását, l'avaly a rendelkezés abban állott, hogy a marxista- leninista elméletben vezeti elvtársak tartanak az egyetem professzorai és vezető tanszéki szemlyzete részére előadásokat, amelyeket közös megbeszéléseken vitának meg és dolgoznak át. Idáig két előadás volt, az utánauk következő megvitatások mutatták, hogy a prodfesszri kar részéről ez a megoldás teljes méltánylásban részesül és az oktatás ilyen meg­szervezése helyes. A mai ülés egyik feladata az eddigi oktatási tapasztalatok megvitatása és megbeszélése. A kérdés azonban még nem old óa ott meg tel j esen, mert a tavalyi oktatásban a tanszemélyzet nagy része még nem vett részt, A mostani K.M. rendelet ezt megoldja a Párt irányítása és támogatása mellett,Hogy az oktatói munkát és a nevelést jobban oldhassuk meg, szükséges, hogy az oktató kartársak is részesüljenek megfelelő ideológiai oktaásbam^A mostani rendelet ezt úgy szabály ózza,hogy teljesen a taqalyi formában vetetnek részt z egyetemek tanszéki oktatói, állásukra tekintet nélkül. Legnagyobb Örömmel kell üdbözölniezt az intézkedést annál is inkább mert mind a Párt, mind a hivatalos fórum részéről különös megbecsülés jele, hogy nemcsak a legkiválóbb előadókat bocsátja rendelkezésre, hanem olyan anyagot ir elő, amely a legfelsőbbfolcu pártoktatás szín­vonalának felel meg, Az oktaíás formája az lesz, mint az előző évben volt. Professzor és beosztott személyzet együttes előadáson vesz részt. Ez két éven át tart és 12 előadásból áll. -^gy-egy évre 6 elő­adás esik. Ei<5adás után / úgy mint tavaly kb. 1 hónapi, 4-5 heti egyéni tanulás után/ konferenciák lesznek»külön a professzorok és külön a többi oktatószemélyzet részére. A mezőgazdasági konferenciák el­válnak a kertész kartól, tehát a Mezőgazdaságtudományi Karok profe­sszorai részére külön lesz egy koftferemcia, a többi személyzet részére pedig kb. £5-ös csoportok szervezünk és a legfejlettebb oktatószemély­zetből jelöljük ki a konferencia- vezetőket, itt a helyi Pártszervezet segítségét kérjük a kijelölés lebonyolításában. ./

Next

/
Thumbnails
Contents