Magyar Agrártudományi Egyetem / Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

1949. szeptember 10.

- 1 ­A kagyar Agrártudományi Egyetem liezuguzdaságtudományi Karának 1949* évi szeptember hó 10.-ón 10 órakor tartott I.az.kari üléséről. Elnök» Solt Jenő e.i.dékán Jegyzőkönyvezető» Dr.Máthí Imre 4 ölen voltak» Dr.Révy ^ezső e.i.rektor, lolt Jenó e.i.dékán, dr Kuthy Sándor, dr.Kel­ler Oszkár, dr.Ráasó Imre, egyet.nyilv.r.tanárok, dr.Párniczky Mihály,dr Máthé Imre, egyet.nyilv.rk.tanárok, Páter Károly fóisk.nyilv.rk.tanár, Szalai Sándor egyet.tanács jegyző, Molnár Magda mint a tud.segédszemélyzet kiküldöttje és Almáéi István mint a ME FESZ kiküldöttje. Elnököméi egen köszönti 1949/50»óvi tanév első rendes kari ülésén megjelent kartácsokat a tudományos segédszemélyzet ás a MEFESZ képviselőjét és nem utolső sorban 3zalai Sán­dor tanácsjegyző elvtársat, ^ognyiiva a kari ülést a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Párniczky Mihály és Páter Károly professzorokat kéri fel. Elnök megnyitószavai*"Uj alkotimlnyaak életbelépése óta ma először vagyunk együtt és al i tudja, és hiszem, hogy mindenki tudja, hogy a né i demokráciánk ez alaptörvényé— nekpogalkotése.i az állampolgárok jogúinak és kötelességeinek, az állam, gazdasági és társadalmi rend alapvető változásainr> a Magyar Köztársaság népi jellegének törvény­beiktatását jelenti, tudja azt is, hogy tartalmában is uj élet indul meg az 1949/50“ es tanévvel az egyetem falai közt. Ez épitésben, a minél termelékenyebb munkaeredraény elérésében uj muhkakedvvel, minden bizonnyal, kivesszük részünket. Szeretett vezérünk Rákosi Mátyás a nagybudapesti pártvála3ztmányi értekezleten a közel múltban adta szép tanú jel ét annak, hogy az ország vezető pártja az JíDP a haladó ér — telmiség munkáját megbecsüli, ki, kik munkánkért minden dolgozónál nagyobb ellenérté­két kapunk, kettős kötelességünk hazánk szociális építéséért minden tőlünk telhetőt megtenni. A megoldandó feladatok agrárvonalon és az egyetemi oktatás vonalon nagyok és számosak« Sok nehézséggel kell megküzdeni, de ezeket az akadályokat elhárítjuk a jobb jövőért« Az uj világ megteremtéséért érdemes dolgoznunk. A mai kari ülésünknek történelmi jelentőséget ad az, hogy ezen a helyon a munkásság képviselőjével történik első meleg kézfogásunk. Jelentse ez a kézfogás, hogy egyete­münk tanári kara egyet akar a történelmet formáló mag ar munkássággal. Ezzel a gondolattal, Örö: rael kérem fel Szalai tané.C3jegyző elvtársunkat, hogy ez al­kalommal szóljon hozzánk néhány szót." Szalui Sánaor tanácsjegyző megköszönve az üdvözlést a nagybudapesti pártbizottság ha- t''rozutát óhajtja ismertetni a dolgozók gyermekeinek tanulása és továbbtanulása bizto­sítása tárgyéban. Bevezetésként kifejti, hogy ait jelent az 0 jelenléte a kari ülésem! Proletárdiktatúra van, ennek a kiértékel se a munkásság számára azzal jár, hogy mindem területre bemennek a munkások képviselői. így az egyetemünkre is és a proletár káds - re, kel igyekeznek íorradalui újításokat véghezvinni, mert szükséges, hogy a kívánt fej lődés minden vonalon, igy az egyetem vonal n is előálljon. A munkásság él is ezzel a jogával és a fejlóutut következetesen meg is valósítja. Az ittlétük jelenti, hogk Marxista-Leninista ideológiában megvizsgálják a helyzetet, ahol komoly mulasztásokat tapasztalnak, ott a Pártbizottság ezeket kiértékeli. Mind nkinek tisztában kell lenni azzal, hogy a pártkritika nemcsak a Pártra vonatkozik, hanem mindenkire, mert minden kétségen kivul a Pártnak küszönuetünk minden eredményt és ez nemcsak a Párt ügye, ha­nem minden becsületes dolgozónak, akik a h.ladás ügyét kivánjrk szolgálni,^kik a né­pet szeretik. Azért kell az egyetemi kérdésekkel is foglalkozni, mert nem késömbös »hogy ezen a vonalon milyen haladás mutatkozik, milyen gazdászok, kertészek és állatorvosok kerülnek ki, A Mezógazdaságtudományi Karon a múlt évben jobb volt az eredmény mint másik két ka — ron, de itt is még sok tennivaló van. Az előző ovi 12—13 / munkás, parasztszármazáau hallgatókkal szemben az idén 45 W a Közgazdasági Egyetemen 56 $ a munkás-, paraszt A Jegyző könyv »

Next

/
Thumbnails
Contents