Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1947-1948

1947. szeptember 22.

- 1 ­^ MA AGRÍRTUDOM.ÁKYI EGYETEM Mezőgpzaas ágtudományi Kara 1947.évi szep­tember hó ?2-én tartott I.r.kari ülésének jegyzőkönyve. Elnök: Dr.Schandl József dékán Jkevezető:Dr.lengyel Géza Jelenvolt^k: Dr.Doty Géza, Dr.Schandl József, Dr.Nagypataki Béla, Dr. Ihrig Károly, Dr.Surányi János, Csiki László, Kuthy Sá :dor dr., Kolbai Károly, Dr.Ballenegger Róbert, fferencséry Béla, Dr.Husz Béla, Dr.Lengyel Géz«, Kemenesy Ernő, Dr.Világhy Károly, Dr.Biró Gyula, Varga4Kiss Ernő, Vladár Endre, Dr.Tury Sándor, Dr.Takács Imre, Svastits Géza, Dr.di Gle- ria János, Dr.Jeszenszky -Árpád, Dr.Baintner Károly, Sass Gábor, Dr.Kon­koly Thege Sándor, Dr.Császár Elemér, Manringer G.Adolf e^vet.nyilv.r. tánárok, Dr.Máthé Imre, Puskás Károlv, Dr.Szabó Albert, Dr.Dohy János, Anghy Csaba Geyza, Dr.Révy Dezső, Dr.Szelényi Ferenc, Dr.Karácsonyi László egyet.nyilv.rk.tanárok, Dr.Kerék Mihály egy't.h.tanár, Dr.Sik Ká­roly magántanári képviselő. Elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket, a jegyző­könyv vezetésére Lengyel, hitelesítésére pedig Tury és Konkoly Thege professzorokat kéri fel. 1./ Elnök felhivja Dr.Fekete Zoltán jelöltet magántanári kol­lokviumra. Ballenegger prof. a következő kérdéseket intézi a jelölthöz: a. / Milyen szempontok szerint állította össze tervbe vett elő­adási programmját? b. / Volt-e alkalma ásványtani röntgenografikai vizsgálatokat végezni? c. /. Milyen szerepe van a bazalt ásványainak Magyarország tala­jainak kialakulásában? d. / Milyenek a bazalt residuális mállásának termékei a Balaton vidékén? Kuthy prof. a következő kérdéseket intézi a jelölthöz: a. / Játszanak-e az öntéstalajok nagy szerepet hazánkban? b. / Ismeriée az erdélyi viszonyokat? c. / A csiki öntéstalajoknak mi a mezőgazdasági jelentősége? d. / Milyen kőzetek elmállásából kerül foszforéav a talajokba? A Kar a kollokviumot 31 igennel 2 nem elle­nében sikeresnek jelenti ki s jelöltet a további magántanári cselekményekre bocsátja. 2. / Elnök jelenti, hogy Karunk magántanárai magántanári kép­viselőül Dr.Sik Károlyt választották meg. Felhivja Dr.Sik magántanárt a magántanári fogadalom letételére. Dr.Sik Károly magántanár leteszi a fogadal­mat. 3. / Elnök jelenti, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke Dr.Császár Elemér tud.-egyet.nyilv.r.tanárt a budapesti osztály math.-fizikai tan­székére, id.Man linger G.Adolfot a debreceni osztály növénytermesztéstani tanszékére egyet.nyilv.r.tanárrá, Dr.Karácsonyi László főisk.nyilv.rk. tanárt a keszthelyi osztály mezőg.ipari tanszékére egyet.nyilv.rk.ta­, nárrá nevezte ki. Melegen üdvözli az újonnan kinevezett professzorokat, Isten áldását kéri és sok sikert kiván működésűkre. Császár prof. mindhármuk nevében mond hálás köszönetét a dé­kán meleg üdvözlő szavaiért. Átérzik azt a nagy megtiszteltetést és kitüntetést, mely a Kar jelölésében nyilvánult s ezt a bizalmat oktatói és tudományos munkájukkal igyekeznek majd kiérdemelni. i4./ Elnök jelenti, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke Dr.Kulin Sándor egyet.nyilv.rk.tanárt a keszthelyi osztály ált.mezőg.üzemtani tanszékére az V.t.o.-ba egyet.nyilv.r.tanárrá nevezte ki. Örvendetes tudomásul. . A

Next

/
Thumbnails
Contents