Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1946-1947

1946. szeptember 25.

V , _ ... ,3 Í aFvar Afirrártudom:.nyi Ägyete® mezőgazda agtudoaányi kara 1^46. > I *ef teaber hó 25-án tartott IH.kálX Sléstnek 3« yiőkoayve. . y no&: r.: chandl • >*sef dékánt Jegyzdkonyvvezotő:"r.Lengyel Gésa Jelehvoli&k: Ur. -cnandl József, Dr•tiegypstjuki Béla, Lr. u- raayi Jántpe, Dr.Lalleneg^er rióbert, ö-erencsíry ' éla, lelki Lász­ló, iíolbr i Ltirolj, Lr.hu£hy undor. Dr.fíuaz Bála,, Dr.lengyel Déza, temenesy Ernő eg.et.ny.r.íwnurok, ßr. >> intner KárolyyDr.kulin r - dór, Lr.Láthé Imre, Puskáé arolv eg. et-.ny .rk. • ök, Dr.Konkoly Ihfege oandör ogyet.c.r. tanára h.tanár ”, Varga-Kiss drnő főisk.ny. r. i in -.r, . r-v ri oezt ily »Inuk, r. o. róni io.. .i . ntí.ru. ti' képviselő. t 1 *'J"­kínok megnyitja az. ülést*, üdvlzii a a eg ; oiönteköt, a ivg,z5- konyv vezetésére Lengyel, ni tőle site síre peaig düraayl Js¥’‘alle- nagger professzorokat téri fels 1. / ,lack jelenti, no.*v karunk ma -intanárai f *uő 24.-án tar- toti ülésükön dr.Soproni -Ueset választót- át seg a2 1946/47.tan­évre kari képt iaéiőjiinnek. Kelhívj a n u%g*ntanári kép vidíeldt, hogy . toy/e lő a ozökasos fognák ií» t, so *.y s kár i ’• ülésekéit elhangzotta-’ ..at uifat los ütőt gyanánt 5rzi sej. Lr.Soproni :lek magántanár a dókán keze- iue 1’-teszi , a fogadalmat. 2. / ülnék jelenti, ha?,,; ez uj tend? sw^riyitusa alkalmából órakor. •. .♦ i-UftO i 3 U 1 • ./ .;lnök a rstvtor érte -..e alapján jelenti, hogy a deb- reconi osztályon uralkodott visszás állapotok r ad^zés.é annyira előrehaladt, hogy a .tanucs hatályon tivdl helyezte ama torUobi he tarosa tát, hogy a tanacs hat Ez körének gyakorlás t a debreceni Osztályt illetőleg felfügyeszti. rről a csűr-*ceni osztály f.á. juliui> nő 25-én írtáéi test kapott. ■ Tudomásul. 4./ lnöá jelenti. 1ío»*>- eggeteffitiftk tanácsa f .hó ö.-án tar­tott ülésén sajnálattal Állapította rapg, hogy & ,/es osztályokon nem■ sikerült-.olyan orla.tl biz «gokat összeállítani*, aelyeit az~e zinvonalnak asegfeléinek. X ta ,X lyok nehéz helyzetére fcokintct' el-u rozott^ rio >' * vidéki ti­lyokon ia csak egjeteni fogy .főiskolai rondos vd:.. rn.v iiéx lőhet censor, ilietve az oktatószemélyzetnek t a meghivott előadókat is, oőleértve - olyan tagja, aki bt ntanára. Ha az osztály ily alapon a bizottságot nem* tudjs mogalakitanif ak­kor valamelyik t&rsosztblyból keli censor 1 kiküldőt isii kérni. . gyakori.ut zgstások el&erüléáére célszerű ez ilyen szigorlatokat annál ritkábban littzni. ^siki prof. előadja, hogy a keszthelyi osztályon Isáry (láza jár su.oláök, zeg.előadó szigorlati tárgyát ad öld s na­gyon k :Oj. 'sí. helyzetet tsremtenej h* tárgyénál .3ás oszt .:­hívott cens s vizcg-itt« tna. itufchy prof. szerint Cséry ezt oiztosan sértőnek találná mega.r& nézve 3 lemondune a ..e-biz-»iáéról. «athé prof. ennek káucsáa aiej-eiiti, . oífíceál osztályon megXeleló, vizsgázt tok üidnyeoan csupán 1.szigorlatot tertotlak. Megjegyzi még, x;ogy . ak.ny.rk. i jzigox­lotoztatását bizonyara csak téved i kifogásolták.

Next

/
Thumbnails
Contents