Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola tanácsának jegyzőkönyvei, 1957

1957. január 25.

/ Jegyzőkönyv a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola Tanácsának 1957.január 25-i rendes üléséről. Jelen vannak: Váráéi János, Mikecz István, Lehoczky László, Szendrői Pál, Erdei János, Tibold Vilmos, Almási Gábor, Bartholomeidesz Sándor, Beer György, Bruckner Géza, Pajor Lajos, Rejtő Magda, Véner István, Szal- ler László, Semmelweisz Ferenc, Kanász Imre, Hont Jánosné. Váradi János igjízgytó az ülést megnyitja. Ismerteti a tárgysorozatot: 1. / Az oktatás megindításával kapcsolatos személyi kérdések. 2. / A tanév folytatása és időbeosztása. 3. / A MEFESZ ideiglenes IB.levele. Leíioczky: Ismerteti a személyi problémákat:a személyzeti osztály, Igazgatóság, tanszéki mechanikusok, gépkisérleti felelős, tanszéki adminisztrátorok,tolmácsok kérdését,Zajta Aurél tanszéki beosztását, Nyuli Gyula és Tatár ^ándor vissza­vételi kérelmét. Ismerteti a Marxizmus—leninizmus tanszék helyzetét,a Gépelemek és mechanika tanszék létszámának ki­egészítését. Varadi; Közli, hogy Székely Jóusef a FM-ba kerül, helyére Imrei Jánost javasolják tanársegédnek kinevezni. XMXXY Hozzászólásokat kér. A tanszékek vezetői hozzászólnak az őket érintő kérdésekhez. Lehoczky:közli, hogy létszámzárlat van, ezért kell a kérdéseket átcsoportosítással rendezni. Yáradi: Leszögezi, hogy elv az, hogy a tanszékvezető választja meg munkatársait.Ismerteti a tanszékek terhelését a 2. félévben, aminek alapján a tanszéki oktató-létszámot számították. Ha nem értenek egyet a tanszékvezetők a javaslatokkal, kér uj javaslatot. A Gépelemek tanszéket létszámilag meg kell erősíteni, mert oly nagy a terhelése. Vita után a Tanács a javaslatokat, két áthelyezés kivételével /Csóka J. és Solymosi 0./ elfogadja.A Gépelemek tanszék megerősítését egy héten belül meg kell oldani. Váradi: Előterjesztést tesz a vezetés nélkül maradt tanszékek ideiglenes - a folyó tanévre szóló - vezetői megbízására: A Mg.gépek tanszékre javasolja Tibold Vilmost, a Fizika-matema­tika tanszékre Rejtő Magdát, a Gépek javitása tanszékre Bruck­ner Gézát; megbizni. Pályázatokat később fogunk kiimi. Szaller: Dolgozótársai megbízásából bizalmatlanságot fejez ki Bruckner vezetésével kapcsolatban. Váradi: Megindokolja javaslatát. Vita után a Tanács a javaslatokat elfogadja. Mikecz: Ismerteti a 2. napirendi ponttal kapcsolatban a tanév időbe­osztására, a nyelvoktatásra, a közgazdaságtan oktatására, az utóvizsgák határidejére es a félév érvényesitésre vonat­kozó elgondolásokat. A Tanács egyetért a február 7-i kezdéssel,úgy dönt, hogy a politikai gazdaságtani oktatás ősszel folytatódjék, egyetért azzal, hogy a rövidített félév végén Üzemszervezés és Gépek javitása tárgyból ne legyen kötelező kollokvium. Váradi János felkéri Hontnét, hogy a MEFESZ I.B. levelét olvassa fel. /mellékelve/ A Tanács a levélben foglalt kéréseknek részben helyt ad, igy a Diák­jóléti bizottság a jövőben a MEFESZ keretein belül fog működni, a tanácsülésekre a MEFESZ-t meghívják stb. Több tárgy nem lévén az igyzgjitó az ülést bezárja. Kmf. jegyzőkönyvvezető ,

Next

/
Thumbnails
Contents