347 hit(s) (0.589 seconds)

Hits

1. Dézsi Mihály
[...] történt váratlan elhuny tát Nagyérdemű lelkészünk 20 esztendei hiv sáfárkodás után [...] elvégeztem a hitet mindvégig megtartottam DEZSI miHÁLY református lelkész egyh megyei tanácsbiró II Timóth [...]
2. (59. oldal)
[...] nyug államtitkár országgyűlési képviselő Benkő Mihály tak pénztári igaz­gató Csegezi Mihály kir táblai biró Danie Lajos birtokos Derzsi Károly tanár Dézsi Mihály lelkész Fekete Gábor kir tábl elnök [...] Zsakó István kir táb­labiró Végh Mihály lelkész A kollégium felügyelő gondnokai Kőváry [...]
3. 1885-07-19 / 29. szám (929. oldal)
[...] nt Závori Elek úr patasi lelkész s egyházmegyei aljegyző mondott a [...] Az orsz prot árvaház részére Dézsi Mihály ceglédi ref s leik 10 [...] frt 48 krral mely összeget Dézsi Mi­hály mint a confirmátióra előkészítő seg [...] Nagy János 10 kr Tóth Mihály 20 kr Lajos Mihály 25 kr Szalai József 40 [...]
4. (64. oldal)
[...] a kolozsvári ev eklézsia első lelkészét az E K Tanács 71 [...] pedig a latin nyelv tanitására Dézsi Mihály IV éves papnöv és tanárjelölt [...] 1889 január 1 tői kezdve Dézsi Mihály helyébe a 4 ik elemi [...] Sándor ellenőr helyett az ellenőr Dézsi Mihály lett A gyorsirászatot az önkéntes [...]
5. Személynévmutató (447. oldal)
[...] Gyoma bérelszámoló IFI 390 Darvasi Mihály Gyula vár tan tag II [...] 1 Dedinszky Gyula Békéscsaba ev lelkész történész Dedinszki Gyula 1 Dedinszky Gyula Békéscsaba ev lelkész történész Dedinszky Gyula Békéscsaba ev [...] püspök IIP 2 141 143 Dézsi Antal Okány forr biz III 2 258 Dézsi Ferenc rendőr őrm III 2 [...]
6. D
[...] András Dispensatiókat Dezső András abonyi lelkész halála 1867 I 9 Dezső [...] hitoktatásával megbizatik 1876 II 25 Dézsi József első papi vizsgát teszi [...] papi vizsgát teszi 1875 10 Dézsi Mihály theologus kérelme papi vizsga tehetéséért [...] jkönyv 7 Dienes István hévízgyörki lelkész lett 1845 60 hévízgyörki lelkész halála 1866 11 Dienes Lidia [...]
7. 1863-07-05 / 27. szám (857. oldal)
[...] censorokat hivatá­suk betöltésére Felszentelendő ifjú lelkész 21 voltjelen a két fel­szentelendő [...] új szószék takarót melyet a dézsi ref egyház buzgó no hívei [...] ült ma a mennyiben új lelkészének tiszt Miklóssy János úrnak hivatalába [...] végbe ugy hogy nt Elefánt Mi­hály lelkész úr az ismert egyházi költő [...]
8. 1926-10-05 / 225. szám
[...] a ref templomban Koppánnyi Gyula lelkész áldották meg és szen­telték fel [...] Manó raktárfőnök bevezető beszéde után Dézsi Mihály elnök üdvözölve a megjelenteket megnyitotta [...] Jóté­konysági Egyesület elnöke is Végül Dézsi Mihály elnök java­solta hogy táviratilag üdvözöljék [...] Olvasókör agilis és fáradhatatlan elnökét Dézsi Mihályt és segítőtársait akik hetek óta [...]
9. (43. oldal)
[...] önk egylet Védnöke Péterfi Dénes lelkész és tanár elnöke Nagy Sándor [...] 3 tallér A jutalmat nyerte Dézsi Mihály III éves papnöv Sámi László [...] biráló ajánlott fel nyerte Pázsint Mihály VIII oszt tan Ugyanekkor jegyzőkönyvi [...] költői levél Írására Mindkét dijat Dézsi Mihály III éves papnövendék nyerte A [...]
10. 1936-05-31 / 125. szám
[...] ázentbeszédet mond Szvetits Viktor s lelkész Májusi ájtatosság félhét órakor befejező [...] úrvacsorát oszt Rácz István s lelkész 3 órakor a templomban prédikál [...] istentisztelet és úrva­csora Prédikál Rohály Mihály lelkész Délután 2 órakor Dobozon 6 [...] 1 Házasság Tölgyesi Mária és Dézsi Mihály m kir pénzügyőri fövigyázó f [...]
11. 1888-04-29 / 18. szám (565. oldal)
[...] korában és Dankó Imre tinnyei lelkész 68 éves korában Az előbbi [...] vagyis Lovasberénybe Úrházy Lajos biai lelkész Biára Dézsi Mihály segéd lelkész választattak meg mindketten egyhangúlag A tinnyei lelkészi állomás azonban betöltetlen Egyházmegyénk népessége [...] Béla vaáli Biczó Pál pátkai Dézsi Mihály biai lelkészek 8 Szerettük volna bi­zony mi [...]
12. I. Büd - Szent - Mihály község alapitása • 3. Küzdelmes évtized (27. oldal)
[...] tőlük telhetőleg igyekeztek segíteni Szent Mihály szegény lakosain Vármegye 75 köböl [...] gabona Szűcs György T Eszlár Dézsi Mihály szolgabíró Gáva Elek László Pazony [...] Nagy István helybeli ev ref lelkész 50 köböl gabona A szükség [...]
13. 1886-07-18 / 29. szám (927. oldal)
[...] az ügybuzgó és tevékeny csoói lelkészt Eder Jó­zsefet választotta Örömmel jegyeztük [...] 10 frtot adományoztak Ötven éves lelkészi jubileumot tartottak az unitáriusok Árkoson Kiss Mihály lelkész és nyug espe­res tiszteletére Az [...] Farkas Az orsz protest árvaházra Dézsi Mihály ceglédi ref s lelkész 13 forint 40 kr Ehhez [...]
14. 1933-07-02 / 51. szám
[...] A szentbeszédet Dávid Béla s lelkész mondja A józsefvárosi templomban 9 [...] 10 orakor kezdődik prédikál Jtohálg Mihály lelkész Délután 2 órakor a fog­házban [...] szentpálfalvi családi dráma sebasültjci őzt Dézsi Mthályné és Dézsi Béla akiket Lőnncz Mihály szobafestő segéd az olvasó­ink előtt [...]
15. 1997-10-29 / 252. szám
[...] gyilkossággal gya­núsított Pándy András protes­táns lelkész házában tudta meg az MTI Dézsi Mihálytól az Országos Rendőr főka­pitányság sajtóirodájának [...] két három napig is eltart Dézsi Mihály ugyanakkor megerősítette a hazai nyomo­tt [...] a Belgiumból 1992 ben vissza­települt lelkész Magyarorszá­gon bűncselekményt követett volna el [...]
16. 1891-10-25 / 43. szám (1415. oldal)
[...] urak valamint a nagvobb egyházak lelkészei szi­ves figyelmébe ajánlani Nevezett mű [...] az egyházi hatóságoknak mind a lelkészeknek becses kézi­könyvül fog szolgálni Előfizetési [...] Ballagi emlékének megörökítésére Keck Endre lelkész Nagy Székely arczképre 2 frt [...] 1 frt a 2 frt Dézsi Mi­hály lelkész Bia ö 1 frt Kiss [...]
17. 1998-03-04 / 53. szám
[...] fiatalokat mondotta megnyitójá­ban dr Papp Mihály az 1925 től létező kuratórium [...] ülésen Balogh Lajos Barna református lelkész kije­lentette hogy egyháza lemond a [...] is a családnak írt búcsúlevélben Dézsi Mihály alezredes az ORFK bűnügyi szó­vivője [...] főkapitányra bízta a sajtó tájékoztatását Dézsi Mihály hozzátette maga is olvasta a [...]
18. (37. oldal)
[...] úr ajándéka Levelek egy fiatal lelkészhez Dézsi Mihály szováti lelkész úr ajándéka Egyháztörténet Simó János tordai lelkész úr ajándéka Egyletünk védnöke ez [...] Föltételek 1 Pályázhatnak oly unitárius lelkészek és lelkész jelöltek a kik az 1898 és 1899 évben léptek a lelkészi pályára
19. (27. oldal)
[...] Herepei Gergely ev ref első lelkész Schandl Emil m á v [...] Gotthárd Sándor Szentiványi Gyula Csegezi Mihály Székely Miklós Mikó Dezső id [...] János Dali Ádám Deák Miklós Dézsi Mi­hály Dombi János Fazekas Lajos Gábor [...] Lőrinczi István Molnár János Mózes Mihály Nagy János Német István Pétert [...]
20. 1888-06-17 / 25. szám (797. oldal)
[...] míg papjokul nem vihették Segéd lelkész volt 3 évig Deregnyőn Zemplénim [...] mellett Innét választották 1841 ben lelkészül Kis Azarba hol 14 évig [...] gyűjtése 5 5 frt t Dézsi Mihály Ceglédről 4 frt 90 kr [...] csapi és Szekér József halasi lelkészek 2 2 frt Tóth Lajos [...]

 

Filter results Source institutions
all
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 2Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 56Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 3Csorba Győző Könyvtár 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1Dezső Laczkó Museum 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 15Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 17Forum Minority Research Institute (Samorin, Slovak Republic) 4Göcseji Museum of Zalaegerszeg 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 1II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 1Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 75Jósa András Múzeum 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 2Katona József Könyvtár (Kecskemét) 5Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 2Library and Information Center of the Hungarian Academy of Sciences 2Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 2Metropolitan Ervin Szabó Library 11Munkácsy Mihály Múzeum 1National Educational Library and Museum 14National Széchényi Library 3Pápai Református Gyűjtemények 4Scientific Collections of the Reformed College of Sárospatak 2Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 3The College Library of the Transtibiscan Church District and Library of Theol... 1The Zsigmond Móricz County and City Library (Nyíregyháza) 88Thorma János Museum of Kiskunhalas 1Tiszazugi Földrajzi Múzeum 1Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 8University of Szeged Klebelsberg Library 6Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 4
Filter results Series
all
Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 2Békés 1869-1937 35Békés Megyei Hírlap 1971-2010 13Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 1Békésmegyei Közlöny 1877–1938 5Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 9Délmagyarország 1910-2010 6Dunántúli Napló 1944-2004 3Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 2Egyháztörténeti Szemle 1Evangélikus énekeskönyvek – agendák 1Evangélikus Őrálló 1905–1918 1Észak-Magyarország 1956-2009 1Északkelet 1909-1914 4Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 1Gazdasági címtárak 1842-1932 2Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 1Gyulai füzetek 2Harangszó 1918–1939 5Heti Szemle 1899-1914 2Heves Megyei Hírlap 1953-2018 3Iskolai Értesitők - Kolozsvár 8Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 4Iskolai értesítők - Szarvas 1Kiskunhalasi helyi lapok 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 2Könyvek Esztergomról 1Körösvidék 1920–1927 3Közérdek (Tolna megye) 2Kővárvidék 1904-1918 2Magyar Paizs 1900–1917 1Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1879-1884 1Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV. 1A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 1A MTA Könyvtárának Kiadványai 1Muzeális könyvek 2Nagybánya 1903-1931 10Nagybánya és Vidéke 1899-1918 17Nagybányai Hírlap 1908-1919 5Nagykároly és Vidéke 1899-1919 2Nemere 1871-1884 2Nemzet, egyház, művelődés 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 2Nyírvidék 1882–1942 8Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 1Payr Sándor művei 8Pápai Hirlap 1A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 2Pest Megye Múltjából 2Petőfi Népe 1950-2011 5Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 1Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 72Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 11Református konventi jegyzőkönyvek 4Reformátusok Lapja 1892-1896 1Rendőri Lapok 1904-1911 1Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 3Sorozaton kívüli 1Szamos 1899-1919 9Szatmár-Németi 1899-1912 9Szatmár 1899-1911 6Szatmár és Vidéke 1899-1919 5Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 2Szinérváralja 1904-1914 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 4Theologiai Szaklap 1902–1918 1A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 3Tolnamegyei Közlöny 1Új Kelet 1994-1998 1Új Szó 1948–2017 1Váci Hirlap 1887-1942 1Váczi Közlöny 1881-1895 1Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1Zalai Múzeum 1-19 1