Page №5, 113 hit(s) (0.614 seconds)

Hits

81. 1896-08-16 / 33. szám (517. oldal)
[...] bevezetés Trettmann János Oberspach Dávid Horváth Stansith de Gradecz Imre Szirmay Menyhért Szirmay Adám Szirmay András Richthauser Miklós Dessewffy Ferencz Boronkay Ferencz Kiszeliy András és Topperczer Jób V A [...] Klesch János városi biró Nóvák András néptribun a városi hatóság és [...]
82. (202. oldal)
[...] év előtt levő similiter III András okleveleiben nem szerepel Ez a [...] Státny oblastny archív v Levőéi Horváth Stansith lt fasc 22 n 1 [...]
83. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (166. oldal)
[...] br 174 1 174 2 Stansith Horváth Boldizsár 1713 1714 Sütő János [...] József kapitány 174 2 Széchy András 1738 Szepes megye 174 1 [...] Márton 1743 Hambacher J 1746 Horváth Stansits Kata 1743 özv Mednyányszky [...]
84. Masznyik Endre dr.-tól: A magyar reformátió eredeti jellemének kérdéséhez (222. oldal)
[...] meghasonlásra sőt szakadásra vezetnek különösen Stansith Horváth Gergelynek a szepesi dinasztának és [...] a Grácból akkorra már visszatérő Stansith Horváth Gergelyen s Sculteti Szörényen kivűl [...] vehementi exarsit a gyűlést fiával Andrással együtt boszúsan indignabandus oda hagyta [...]
85. Genealógiai táblák (165. oldal)
[...] II táblán 1723 Gyulai Anna András 1 Stansith Horváth Anna 2 Szőke Erzsébet Lajos [...] Elek Borbálaioí 1743 1815 Szabó András Istvánig Zsuzsanna 1745 1820 7 [...]
86. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (175. oldal)
[...] Egri káptalan Olasz Ferenc Jelenik Andrásnak Eszterházy Pál Horváth Ferenc Riess László Stansith Horváth Boldizsár Joó Vendelnek Szirmay Sándor Justh Andrásnak Wittecky Ádám Károlyi Sándornak Rózán János Karove Andrásnak Glosz Károly Lányi Pál Lasi [...] Káthai Ferencnek Bogdán István Kazinczy Andrásnak Szirmay Sándor Késmárki Harmincad hivatalnak [...]
87. Névmutató (348. oldal)
[...] 227 Honterus lásd Honter János Horváth András lásd Szkhárosi Horvát Horváth András Horváth Gergely lásd Gradeczi Stansith Gergely Horváth János 194 277 Horváth Márk 245 Horváth Mihály 207 Horváth Sándor 207 Hoyer Siegfried 119 [...]
89. Mezővárosok • Alsó járás (Barnagtól) (341. oldal)
[...] 2 2 2 3 4 Horváth Mihály 2 1 2 2 [...] 1 2 2 10 Csepelyi András 2 1 2 2 2 1 2 Takács András 2 1 2 2 Összesen [...] Veszprém vármegyébe kiküldött összeíró Gradeci Stansith Horváth Imre s k az előbb [...]
90. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • III, A tanfejlődés és a hitviták. (731. oldal)
[...] kiválóbb világi tagok voltak még Stansith Horváth Gergely a sze­pesi alispán és [...] Pythi­raeus Gergely kőhalmi és Szegedi András újkéri lelkészek kik a jegyzőkönyvet [...] Beythe részéről ennek fiát Beythe András surányi lelkészt Sculteti részéről pedig [...] rektorát választották meg Jegyzeteket irt Horváth Gergely is és Sculteti főként [...]
91. Birtokosai (296. oldal)
[...] László elleni perben 1478 ban András özvegye Katalin asszony és Mihály [...] II 465 1478 DL 69505 Horváth Stansith lt 11 3 Gsztb 17 [...]
92. 1921-05-01 / 18. szám
[...] a titkára maga is földesur Horváth Stansith Gergely a theológusokat is megszégyenítő [...] a templom előtti téren Torkos András és Tóth Sipkovits János a [...]
93. Genealógiai táblák (211. oldal)
[...] Imre István Jóbso 1723 1791 Stansith Horváth Janka Zsófia Péchy Gábor Katalin [...] 89 1772 1831 Szirmay Tamás András 133 István Jób w 1752 [...]
94. Birtokosai (265. oldal)
[...] lt 44 4 11 7575 Horváth Stansith lt 12 6 Sb Th [...] van birtoka 1372 ben Gyügyei András fia Benedek halálával darázsii birtokrészét [...]
95. 1911-02-18 / 8. szám
[...] alkalmat hogy püspököt tegyenek Bodó András csetneki lel­készt a gömöri egyházmegye [...] Szirmay János 1743 1758 Gradeczi Stansith Horváth Gergely 1758 1766 Dessewffy Tamás [...] Radvánszky Ferenc 1793 1794 Gra­deczi Stansith Horváth Imre 1795 1801 Berzeviczy Gergely [...]
96. Juhász Miklós: A képekről való tudomány (72. oldal)
[...] ki milyen hit­vallású így maga Horváth is bármennyire adiaphorának tartja Luther­rel [...] más drága­ságokkal felcicomázza amint ezt Horváth tette Horváth a képvitában hangoztatott véleményét és [...] a szellem irányítja míg Monoszlai András egy évvel később 1589 ben [...] képharcnak irodalmi feldolgozása még nincs Stansith Horváth Gergely két művének méltatásához tehát [...]
97. Tematikus tartalom • Irodalom • Könyvismertetés (Bancsó Antal) (177. oldal)
[...] felmentette s 1808 a Szent Andráson gyűlésező mintegy 100 egyházkerületi küldöttet [...] Payr Sándor lüiMil Könyvismertetés Grádeczi Horváth Stansith Gergely és családja Történeti korrajz [...]
98. Áttekintő raktári jegyzékek (193. oldal)
[...] Spilenberg Karolin 1 Pottornyay Pálné Stansith Horváth Katalin 1 Pottornyay Mátyásné 31 [...] 1810 Jakus Katalin és fia András Kővár 1811 Kubinyi Péter 1812 [...]
99. 4. Név- és tárgymutató (202. oldal)
[...] 14 Fábri Gergely 168 Fabricius András 70 117 Erasmus 107 György [...] 88 Floriáni Kristóf 117 Foglári András 108 Form Conc 28 31 [...] 77 80 Honeszky László 12 Horváth János 177 László 187 Mihály 196 Sámuel 196 Stansith György 2 Hospinianus 52 82 [...]
100. Genealógiai táblák ismertetése (51. oldal)
[...] Mint all tábla ismertetésénél olvasható András mozgalmas és gazdag életet élt [...] első felesége Máriássy Erzsébet második Stansith Horváth Klára volt Végrendelete nem tudni [...]