Page №3, 113 hit(s) (0.612 seconds)

Hits

41. A genealógiai táblák (64. oldal)
[...] tábla Istvánnak négy fia volt András Ferenc György y 7 és [...] Györgynek y nem voltak gyermekeik Andrásnak felesége Horváth Stansith Anna l 89 de Gyurikovics [...] szerepel feleségként 1795 évszámmal 190 András két fia közül Lajos 100 [...] halt meg 1850 ben 191 András y 5 testvérének Istvánnak y [...]
42. I. A reformáció története a Szepességen (92. oldal)
[...] pélyesen megtagadta és onnan visszatérve Horváth Stansith G meghívta őt a nagyeőri [...] A reformáció mozgalma melyet Fischer András és Leu­discher György a Szepességen [...] magával ragadta annak leg­nagyobb ellenesét Horváth János szepesi prépostot sőt a [...]
43. (126. oldal)
[...] okmányból végre pedig a Chászár András féle rozsnyói E század elején [...] Szirmay Tamás 1745 1766 gradeczi Hor­váth Sztansith Gergely 1766 1773 id [...] Radvánszky Fe­rencz 1795 1801 gradeczi Horváth Stansith Imre 1801 1822 Berzeviczy Gergely [...]
44. Tanulmányok • BUZÁSI ENIKŐ: Portrék, festők, mecénások. A portré történetéhez a 16—17. századi Magyar Királyságban (51. oldal)
[...] 1675 Sopron Szent Mihály plébáma Horváth Stansith Boldi­zsár 1678 Pozsony Bratislava Slovenská národná galéria Horváth Stansith Boldizsárné Kiss Katalin 1678 Pozsony [...] utóbbiakra KOLTAI 2002 289 Koltai András tévesen ehhez az adathoz kapcsol [...] áttekintésére BuzAsi 2001 133 Koltai András legújabb Batthyány tanulmányában KOLTAI 2008 [...]
45.
[...] Keczer Ferencz Keczer János Keczer András Keczer Menyhért Semssey Ferencz Horváth Stansith de Gradecz Boldizsár Görgey Ezékiel [...] Újfalussy Zsigmond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gábor Saárossy Sebestyén Szir [...] Dessewffy György Berzeviczy Zsigmond Péchy András Faigell Péter Berzeviczy János Dalmady [...] Semssey Ferencz sárosi alispán Keczer András és Keczer Menyhért sárosi táblabírák [...]
46.
[...] 1585 Reinhard Márton 1594 Bodó András 1704 1708 Sárosy János 1708 [...] 1791 Radvánszky Ferencz 1791 1793 Horváth Stansith Imre 1793 1801 Berzeviczy Gergely [...]
47. Áttekintő raktári jegyzékek (219. oldal)
[...] Márton 1706 Horthy István 1705 Stansith Horváth Boldizsár 1706 St Horváth Éva 1725 St Horváth Gergely 1737 Horváth Ferenc 1704 Horváth György 1706 1708 St Horváth Imre 1737 Horváth László 1716 Horváth Miklós 1707 1708 Horváth Pál 1708 Horváth Zsigmond 1706 1707 Hrabovszky János [...]
48.
[...] Bengel Albert Jánostól továbbá Skaricza András modori és Beer Vilm pozs [...] Berze viczy Szirmay Justh Görgey Horváth Stansith Je­szenszky stb továbbá Beer Ribiny [...]
49.
[...] új templom építésére adakoztak Dessewffy András Ádám Bánó Klára és Platthy [...] Marianna 20 forintjával Felügyelő Dessewffy András Ádám de Csernek et Tarkő [...] János 38 éves Tanitókántor Szereday András 62 éves Van egy régi alapítványa Dessewffy András ne­jétől Anna Mária Horváth Stansith de Grádecztől Matrica 1741 től [...]
50. Dr. Szelényi Ödöntől: Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez (63. oldal)
[...] Szepes m mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt 1597 január [...] 1638 előtt 1648 50 Slemmeker András ne­vével találkozunk Utána 1652 től Biihringer András vagy Piringer Posoniensis csakhamar városi [...] konrektor 1656 ban Höherus Kocherus András a rektor mel­lette úgy látszik [...]
51. (14. oldal)
[...] Petróczy István br Keczer Ferenc Horváth Stansith de Gradecz Boldi­zsár Görgey Ezékíel [...] Ujfalusy Zsig­mond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gá­bor Saárossy Sebestyén Szírmay [...]
52. Mezővárosok (237. oldal)
[...] Földek Irtványok Rétek Szólök Timar András 1 2 Szabó István 1 [...] 1 Széli György 1 Koczan András 1 Szabó Pál özvegye 1 [...] Mátyás 1 1 1 2 Horváth György 1 3 Benoczky Miklós [...] toporci Görgey György és gradeci Stansith Horváth Imre összeírok írták össze
53. (201. oldal)
[...] várat visszaadják így átírják ül András király 1294 szept 25 i [...] i oklevelét megerősítő valamint ül András király H ezen 1282 júl [...] 1317 E SA Levoéa Lőcse Horváth Stansith cs lt 22 4 Df [...] oklevelét uo 3501 szám III András 1294 szept 25 i oklevelét [...]
54.
[...] volt melyhez a báröné ügynöke Horváth Jakabnak szintén kétezer forintnyi hagyománya [...] János bárók Balogh Péter Szirmay András Gradeci Horváth Stansith Gergely Radvánszky András és János Berzeviczy Gergely Tihanyi Tamás Schwartner Márton Császár András szellemdus kéziratai nagybecsű konyvtá tárával [...]
56.
[...] nincs ker felügyelő annak helyettese Horváth Stansith de Gradecz Imre által az [...] hiva­talnok is lemondván seniorrá Sehulek András hanusfalvi conseniorrá Munyay Mihály németfalvi [...] Meghalván az érdemdús esperes Sehulek András 4 jelölt közül seniorrá régi [...] őt ós segédfelügyelökké választotta Szirmay Andrást Zem­plén Ujházy Sámuelt és Szulyovszky
57. 1685 (193. oldal)
[...] bizonyság­levelet kér a közgyűléstől Miután Stansith Simoncsicz Horváth János generosus jogügyigazgató nevében törvényes megbízottja Ivanovics András egregius megtette észre­vételeit és mivel [...] 107 Másik tiltakozás és ellentmondás Stansith Simon­csicz Horváth János generosus a királyi jogügyek [...] ügyésze nevében törvényes prokurátora Ivanovics András egregi­us a pozsonyiakkal előadja hogy [...]
58. III. osztály: Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai, gyűjtemények (158. oldal)
[...] Máriássy Farkas Máriássy Ferenc Máriássy András Máriássy családtagok Máriássy Ágost Máriássy [...] Missiles Vegyes iratok Girincsy család Horváth Stansith család 1568 1883 1829 1953 [...]
59. Birtokosai (410. oldal)
[...] 24434 47273 Gsztb 35 24 Horváth Stansith lt 11 6 7 1520 [...] 1298 ban pedig Miklós fia Andrást említik Való­színűleg e család tagja [...] Kereskényt végrendeletileg feleségére hagyományozza Szügyi András egyébként 1295­ ben megvásárolja Peszeket [...] említik a következőben Lökös fia Andrást 1398 ban András Kelenyei János ügyvédje 1402 ben [...]
60. Mutató (399. oldal)
[...] P‍e‍r‍e‍s‍z‍n‍y‍e‍ p‍e‍r‍g‍a‍m‍e‍n‍ o‍k‍l‍e‍v‍e‍l‍e‍k‍ P‍e‍r‍k‍u‍p‍a‍ P‍e‍r‍s‍o‍n‍a‍l‍i‍a‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ c‍s‍a‍l‍á‍d‍ 5‍3‍7‍2‍ C‍ 1‍0‍0‍7‍ C‍ [...] p‍l‍ó‍b‍á‍n‍i‍á‍k‍ s‍z‍á‍m‍a‍d‍á‍s‍a‍i‍ 4‍2‍ o‍l‍d‍ P‍l‍e‍c‍k‍ó‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ C‍ 7‍0‍1‍ P‍l‍z‍n‍ l‍á‍s‍d‍ P‍i‍l‍z‍e‍n‍ [...]