Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990

Ismertető

Az adatbázis az 1950–1990 között működött Budapest Főváros Tanácsa (rövid nevén: Fővárosi Tanács), illetve Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyveit tartalmazza. A tanácsrendszert az 1950. évi I. tv. hívta életre, megszüntetve ezzel a polgári kori helyhatósági szervezetet, és a központosított államszervezet részeként kettős (állami és állampárti) alárendeltségben, az államhatalom helyi szerveként kezdte meg működését.

A tanács az állampolgárok által választással delegált tanácstagok testületi jellegű szerve volt. A tanácsülésen a tanácstagok a testület valamennyi feladatkörében tárgyalhattak, határozatot hozhattak. Kizárólagos hatáskörébe tartozott a tanácsrendeletek kiadása, a végrehajtó bizottság elnökének (1971-től a tanácselnöknek) és titkárának, valamint a szakigazgatási szervek vezetőinek megválasztása és kinevezése. A tanácsok intézkedő szerve a végrehajtó bizottság volt, melynek tagjait a tanácstagok sorából választották.

A Fővárosi Tanács jegyzőkönyvei kötetekbe kötve kerültek Budapest Főváros Levéltárába. Mivel a kötetek és azon belül az egyes ülések nem mutattak egységes szerkezetet, ezért azok szétszedése után a II. tanácstörvény alapján kiadott 1954. évi 16. sz. elnöki tanácsi határozatban meghatározott szerkezet szerint rendeztük újra az ülések anyagát. Ezt a szerkezetet követi az adatbázisban található ülésrend is: meghívó, előterjesztések a napirendek sorrendjében, szó szerinti jegyzőkönyvek, szerkesztett jegyzőkönyvek a határozatokkal, kéziratok és kivonat.

Minden tanács-, illetve végrehajtó bizottsági ülést napirendi jegyzékkel egészítettünk ki. Ezek nem a meghívók másolatai, hanem az ülések tényleges napirendi pontjainak, azok sorrendjének, valamint oldalszámainak és a határozatainak jegyzékei.

Az adatbázis teljes állománya OCR-ezett, ezáltal a jegyzőkönyvek szabad szöveges kereséssel is kutathatók. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a levéltári törvény rendelkezései miatt nem megjeleníthető oldalakat – támogató állásfoglalással – Budapest Főváros Levéltárában lehet megtekinteni.